Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze Iz Le conte, la nouvelle et le poème en prose au XIXe s

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1W-KL-07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze Iz Le conte, la nouvelle et le poème en prose au XIXe s
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Iz Konwersatoria literaturoznawcze do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone krótkim formom narracyjnym oraz poematowi prozą w XIX w. Lektura wybranych tekstów wybitnych autorów ukaże najważniejsze kierunki rozwoju literatury XIX-wiecznej, a także pozwoli uchwycić poetykę wspomnianych form literackich.

Pełny opis:

W historii literatury francuskiej XIX w. postrzegany jest nie tylko jako czas niezwykłego rozwoju powieści, ale także jako złoty wiek noweli i opowiadania. To również epoka, w której rozwija się poemat prozą, przyjmujący nierzadko formę narracyjną. Rozwojowi tych form towarzyszą próby ich skodyfikowania, które podejmowane są przez samych twórców (np. Baudelaire’a). Wnikliwa lektura tekstów (literackich i teoretycznych) przybliży nam obraz epoki i ukaże najważniejsze kierunki rozwoju literatury w XIX w. we Francji: romantyzm, realizm, fantastyka, itd. Omówimy wybrane utwory następujących twórców: Honoré de Balzac, Prosper Mérimée, Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Villiers de l’Isle-Adam, Marcel Schwob.

Literatura:

3 vol., Éd. Arthaud: I. Le XVIIIe s. 1778-1820 (dir. B. Didier), II. Le Romantisme I, 1820-1843 (dir. M. Milner), III. Le Romantisme II,1843-1869 (dir. Cl. Pichois), IV. Le Romantisme III, 1869-1896 (dir. R. Pouilliart)

Ph. Berthier, M. Jarrety (dir.), Histoire de la France littéraire. Modernités, XIXe-XXe siècles, Paris, PUF, 2006

R. Godenne, La nouvelle, Paris, Honoré Champion, 1995.

D. Grojnowski, Lire la nouvelle, Paris, Dunod, 1993.

P. Marot, Histoire de la littérature française du XIXe s., H. Champion, coll. Unichamp-Essentiel, Paris, 2001.

M. Sandras, Lire le poème en prose, Paris, Dunod, 1995.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu konwersatorium student:

- zna i rozumie: chronologię epoki i specyfikę poszczególnych okresów literackich; metodologię badań literaturoznawczych; omawiane pojęcia z zakresu teorii noweli/opowiadania/poematu prozą i teksty utworów, które analizuje w szerokim kontekście nauk humanistycznych (K_W01, K_W04, K_W05, K_W09, K_W10, K_W12)

- potrafi: zanalizować tekst literacki odwołując się do poznanych ujęć literaturoznawczych, zredagować pracę poświęconą zadanemu zagadnieniu, posługiwać się językiem francuskim w mowie i w piśmie na odpowiednim poziomie i stosować uzyskaną wiedzę w podejmowanej aktywności zawodowej (K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12)

- jest gotów do dbałości o francuskie dziedzictwo kulturowe i do przestrzegania podstawowych zasad etyki zawodowej oraz zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_K04, K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym 2022/2023 w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego przewiduje się pracę stacjonarną lub zdalną na platformie zoom.us. /Google meet /Kampus

Testy będą przeprowadzane w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym.

Wymagane zaplecze techniczne : dostęp do internetu, mikrofon i kamerka.

Zasady oceniania:

- wymagana jest obecność na zajęciach (kamera + dźwięk, jeżeli zajęcia będą odbywały się online); Student, który opuści zajęcia więcej niż 2 razy będzie proszony o zgłoszenie się na dyżur (ew. online) w celu omówienia treści zajęć, w czasie których był nieobecny;

- aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć (lektura tekstów)

- praca pisemna (wykonana samodzielnie lub w 2-3-osobowych zespołach)

- 2 testy (faktografia + znajomość lektur); średnia 4,75 z obu testów zwalnia z odpowiedzi ustnej przewidzianej na zakończenie semestru (w sesji zimowej)

- odpowiedź ustna (krótka rozmowa na temat treści przedstawianych na zajęciach)

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione przez prowadzącego na pierwszych zajęciach lub zostaną wysłane przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)