Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze - Rozterki i dylematy we francuskiej literaturze w XVII i XVIII w. Iz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1W-KL-5-001
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze - Rozterki i dylematy we francuskiej literaturze w XVII i XVIII w. Iz
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Iz Konwersatoria literaturoznawcze do wyboru
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W czasie konwersatorium studenci zapoznają się z wybranymi utworami literatury francuskiej wieku XVII i XVIII. Utwory analizowane będę pod kątem głównego tematu konwersatorium, czyli dylematów i rozterek ludzkich. Będą one podzielone i omawiane według trzech głównych zagadnień : rozterki i dylematy serca; rozterki i dylematy władzy; rozterki i dylematy wiary.

Pełny opis:

W czasie konwersatorium studenci zapoznają się z wybranymi utworami literatury francuskiej wieku XVII i XVIII. Utwory analizowane będę pod kątem głównego tematu konwersatorium, czyli dylematów i rozterek ludzkich. Będą one podzielone i omawiane według trzech głównych zagadnień : rozterki i dylematy serca; rozterki i dylematy władzy; rozterki i dylematy wiary. Zaproponowane lektury obejmują różne gatunki literackie i reprezentują różne nurty, dlatego na początku zajęć każdy utwór zostanie wpisany w chronologię epoki i kontekst kulturowo-literacki.

Konwersatorium literackie ma rozszerzyć horyzonty i wiedzę przyszłego filologa - romanisty.

Literatura:

Przykłądowe lektury:

Jean Racine, „Phèdre”, Mme de La Fayette, « Princesse de Clèves », abbé Prévot, « Manon Lescaut », Choderlos de Laclos, « Liaisons dangereuses »

Dokładna lista lektur zostanie podana na pierwszych zajęciach.

HLF XVII w.

Manuels conseillés:

Précis de la littérature française du XVIIe siecle, sous la direction de Jean Mesnard, Paris, Puf, 1990.

Tournand Jean-Claude, Introduction a la vie littéraire du XVIIe siecle, Paris, Bordas, 1984, (Dunod, 1997, 3eme éd.).

Zuber Roger, Picciola Liliane, Lopez Denis, Bury Emmanuel, Littérature française au XVIIe siecle, coll. Premier cycle, Paris, Puf, 1992.

Brunel Pierre, Histoire de la littérature française, Paris, Bordas,1972.

Précis de la littérature française du XVIIIe siecle, sous la direction de Robert Mauzi, Paris, Puf, 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 ma usystematyzowaną wiedzę o podstawowych procesach zachodzących w obszarach języka, literatury i kultury

K_W05 ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą

K_W12 ma wiedzę z zakresu kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, tradycyjnych i nowoczesnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach;

K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac z zakresu filologii romańskiej

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa i literaturoznawstwa

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

Po zaliczeniu konwersatorium, student powinien: 1. umieć umieścić wydarzenia literackie w kontekście kulturowym epoki, 2. znać omawiane pojęcia i teksty, 3. umieć samodzielnie zanalizować i zinterpretować tekst literacki, 4/ samodzielnie zredagować krótki tekst na temat zagadnień i lektur omawianych na konwersatorium

Metody i kryteria oceniania:

2 krótkie testy, praca pisemna, ustne zaliczenie na stopień

Dopuszczone są 3 nieobecności, a w przypadku większej ilości nieobecności konieczne jest wykonanie dodatkowej pracy.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione przez prowadzącego na pierwszych zajęciach lub zostaną wysłane przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)