Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstu literackiego IIz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ2O-ATL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu literackiego IIz
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIz Przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pięć bloków o narastającym stopniu komplikacji i trudności. Punkt wyjścia – trzy pytania, jakie postawić należy tekstowi: Kto mówi? O czym? Jakimi środkami, jak je komponując? (Qui parle? De quoi? Comment?) Następnie: jak współdziałają one tworząc przesłanie (message). Powyższe odnosi się do tekstu jako wypowiedzi. Ostatni etap analizy wypełni próba konfrontacji treści wypowiedzi (énoncé) z jej kontekstem (situation d’énonciation). Poszukiwanie nowych znaczeń – także w wyniku konfrontacji z innymi tekstami (intertextes) - będzie ostatnim etapem pracy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z różnymi metodami analizy literackiej, użytecznymi podczas zajęć z historii literatury, ukazanie zasadności teoretycznej refleksji nad zjawiskami literackimi oraz przybliżenie technik pisania o literaturze.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z różnymi metodami analizy literackiej, użytecznymi podczas zajęć z historii literatury, ukazanie zasadności teoretycznej refleksji nad zjawiskami literackimi oraz przybliżenie technik pisania o literaturze. Zajęcia będą miały tym samym charakter praktyczny: a/ lektura i analiza tekstów literackich (poezje oraz krótkie fragmenty utworów narracyjnych i dramatycznych) oraz różnych typów dyskursów (np. przedmowa); b/ na każdych zajęciach będzie omawiane odrębne zagadnienie lub zespół zagadnień (np. kompozycja, argumentacja, metafora, aliteracja, fokalizacja, opis, pisanie wstępu, itp.); c/ w trakcie semestru Studenci będą mieli również okazję zredagowania wielu mikro-analiz a także pracy w grupach nad zadanymi tekstami (nowele), nad którymi będą mogli pracować przez cały semestr. Dyskusja wokół tych tekstów, pod koniec semestru, będzie formą bilansu nabytych umiejętności i jednocześnie jedną z form zaliczenia.

Literatura:

Lista utworów literackich do analizy zostanie przedstawiona na początku zajęć.

Literatura krytyczna:

Bourneuf, Ouellet, L’univers du roman, PUF, 1975

Fromilhague C., Sancier A., Introduction à l’analyse stylistique, Bordas, 1991

Adam, Le texte narratif: précis d’analyse textuelle, Nathan, 1985

Deloffre, Le vers français, SEDES, 1984

Genette G., Figures II, Seuil, 1969

Genette G., Figures III, Seuil, 1972

Girard, Ouellet, Rigault, L’Univers du théâtre, PUF, 1978

Grammont, Petit traité de versification française, A. Colin, 1965

Joubert J.-L., La Poésie (Formes et fonctions), A. Colin, 1988

Larthomas P., Le langage dramatique, A. Colin, 1972

Reuter Y., Introduction à l’analyse du roman, Bordas, 1990

Todorov T., Qu’est-ce que le structuralisme? 2. Poétique, Seuil, 1968

Ubersfeld A., Lire le théâtre, Seuil, 1971

Dictionnaires:

Bergez, Géraud, Robrieux, Vocabulaire de l’analyse littéraire

Ducrot, Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil, 1972

Dupriez B., Les procédés littéraires (Gradus), UGE, 1980

Mazaleyrat, Molinié, Vocabulaire de la stylistique, PUF, 1989

Morier H., Dictionnaire de poétique et de rhétorique, PUF, 1998.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć Student/ka zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu miejsce i znaczenie nauk humanistycznych, w szczególności literaturoznawstwa i językoznawstwa, w systemie nauk oraz ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (K_W01)

- w zaawansowanym stopniu główne procesy zachodzące w języku i literaturze w krajach francuskojęzycznego obszaru kulturowego (K_W03)

- w zaawansowanym stopniu zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, leksykalne, semantyczne, fonologiczne i stylistyczne w zakresie języka francuskiego (K_W08)

Po zakończeniu zajęć Student/ka potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności, korzystając z różnych źródeł (K_U09)

- pracować w grupie, także w kontekście różnokulturowym (K_U10)

Po zakończeniu zajęć Student/ka jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności (K_K01)

- przestrzegania podstawowych zasad etyki zawodowej oraz zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest aktywna obecność na zajęciach, udział w dyskusji, zaliczenie 3/4 z całej liczby mikro-analiz wykonywanych samodzielnie w domu, udział w pracy grupowej (analiza tekstu) i prezentacja wyników analizy na koniec semestru.Ilość dopuszczalnych nieobecności: 3.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Judyta Zbierska-Mościcka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)