Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury francuskiej – XVII i XVIII w. IIz - Wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ2O-HLF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury francuskiej – XVII i XVIII w. IIz - Wybrane zagadnienia
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIz Przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład prowadzony jest po francusku. Celem wykładu jest przedstawienie panoramy literatury francuskiej XVII i XVIII wieku, najważniejszych zjawisk, prądów, gatunków i autorów.

Pełny opis:

Wykład prowadzony jest po francusku. Wykład przedstawia panoramę literatury francuskiej XVII i XVIII wieku, najważniejsze zjawiska, prądy, gatunki i autorów oraz omawia podstawowe pojęcia jak np. barok, klasycyzm, oświecenie, sentymentalizm. Wykład ułożony jest chronologicznie, najpierw przedstawiona jest literatura francuska XVII wieku, następnie wieku XVIII-tego, z uwzględnieniem ewolucji poszczególnych gatunków i zjawisk na przestrzeni obu stuleci. Niektóre wykłady poświęcone są jednemu autorowi lub jednemu prądowi literackiemu. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi, najważniejszymi zagadnieniami literatury francuskiej obu stuleci, ukazanie znaczenia omawianych zjawisk i roli twórczości przedstawionych pisarzy.

Literatura:

Adam Antoine, « Histoire de la littérature française au XVIIe siècle », Paris, Del Duca, 1952-1962, 5 t.

« Précis de la littérature française du XVIIe siècle », sous la direction de Jean Mesnard, Paris, Puf, 1990.

« Précis de la littérature française du XVIIIe siècle », sous la direction de Robert Mauzi, Paris, PUF, 1990

Tournand Jean-Claude, « Introduction à la vie littéraire du XVIIe siècle », Paris, Bordas, 1984, (Dunod, 1997, 3eme éd.).

Michel Launay, Georges Mailhos, « Introduction à la vie littéraire du XVIIe siècle », Paris, Bordas, 1984, (Dunod, 1997, 3eme éd.).

Zuber Roger, Picciola Liliane, Lopez Denis, Bury Emmanuel, "Littérature française au XVIIe siecle", coll. Premier cycle, Paris, Puf, 1992.

Dominique Poulot, « Les Lumières », PUF, 2000

Efekty uczenia się:

K_W02 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i francuskiego dotyczącą omawianych zjawisk w XVII i w XVIII-tym wieku

K_W03 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu główne procesy zachodzące w literaturze francuskiej XVII i XVIII-tego wieku

K_U03 Student potrafi samodzielnie rozpoznawać, analizować i interpretować utwory literackie siedemnastowieczne i osiemnastowieczne, stosując

adekwatną terminologię oraz właściwe metody i narzędzia badawcze

K_K04 Student jest gotów do dbałości o zachowanie francuskiego dziedzictwa kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w sali lub egzamin ustny w formie zdalnej, jeśli z powodu epidemii nie byłoby możliwości odbycia egzaminu pisemnego.

Wykłady w IR są obowiązkowe.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kulesza
Prowadzący grup: Monika Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kulesza
Prowadzący grup: Monika Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)