Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MET: Dydaktyka języków obcych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ2O-MET-DJO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MET: Dydaktyka języków obcych 1
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty metodyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze nauczyciela języka francuskiego w przedszkolu oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej. Słuchacze zostaną zapoznani z dokumentami regulującymi pracę nauczyciela języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej. Przeanalizują profil psychopedagogiczny tych uczniów w kontekście procesu uczenia się i nauczania języków obcych. Zostaną zapoznani z technikami pracy na zajęciach z języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. dowiedzą się również jak wybierać podręczniki dostosowane do tych grup wiekowych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Polskie i europejskie akty legislacyjne dotyczące przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczania języków obcych.

2. Na czym polega przedszkolne i wczesnoszkolne kształcenie językowe?

3. Cele i treści kształcenia językowego w przedszkolu.

4. Profil psychpedagogiczny przedszkolaka w kontekście uczenia się i nauczania języków obcych.

5. Zajęcia językowe w przedszkolu – scenariusz zajęć.

6. Materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach w przedszkolu.

7. Cele i treści kształcenia językowego w klasach 1-3 SP.

8. Profil psychpedagogiczny ucznia pierwszych klas SP w kontekście uczenia się i nauczania języków obcych.

9. Gry i zabawy we wczesnoszkolnej nauce języka obcego.

10. Rozwijanie kompetencji receptywnych w języku obcym w klasach 1-3 SP.

11. Rozwijanie kompetencji produktywnych w języku obcym w klasach 1-3 SP

12. Nauczanie słownictwa i gramatyki w klasach 1-3 SP.

13. Kryteria wyboru podręcznika do nauki języka francuskiego w klasach 1-3 SP.

14. Przegotowywanie lekcji języka francuskiego w klasach 1-3 SP.

Literatura:

• Gaonac’h, D., 2006, L’enseignement précoce d’une langue étrangère : le point de vue de la sociolinguistique, Hachette FLE, Paris.

• Kotarba, M., 2007, Przedszkolak, język obcy i … ty. Metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach., Wyd. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk.

• Pamuła, M., 2006, Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

• Pamuła-Behrens, M., 2012, Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

• Vanthier, H., 2009, L’enseignement aux enfants en classe de langue, Clé International, Paris.

Efekty uczenia się:

Student:

• zna podstawowe pojęcia i odpowiadające im terminy używane w glottodydaktyce; oraz rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki (K_W03);

• ma usystematyzowaną wiedzę dotyczącą przedszkolnego i wczesnoszkolnego kształcenia językowego (K_W04);

• ma elementarną wiedzę o kierunkach badań i o najnowszych osiągnięciach w glottodydaktyce (K_W06);

• potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz posługuje się podstawowymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi (KU_01);

• posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac z zakresu glottodydaktyki(KU_02);

• potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych - w typowych sytuacjach profesjonalnych (KU_04);

• rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności (KK_01);

• umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania (KK_02);

• potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy (KK_03);

• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania (KK_05);

• prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z wykonaniem zawodu (KK_06).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

• aktywny udział w zajęciach;

• realizacja projektu dydaktycznego;

• uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.