Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza składniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ3O-AS
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza składniowa
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIIz Przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem jest umiejętność analizy struktury zdań w języku francuskim, rozpoznawania ich części składowych i przedstawiania struktury zdań za pomocą schematów gramatyki generatywno- transformacyjnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia te poświęcone są analizie struktury zdania złożonego w języku francuskim. Badamy różne typy zdań złożonych a zwłaszcza zależności pomiędzy zdaniami głównymi a podrzędnymi. Uwidocznieniu istniejących relacji w zdaniu złożonym służą schematy gramatyki generatywno-transformacyjnej (tzw. drzewka)

Pełny opis:

1. Opis struktury zdania złożonego

2. Klasyfikacja zdań złożonych

3. Zdania podrzędnie złożone

4. Typy zdań podrzędnie złożonych

5. Zdania dopełnieniowe

6. Zdania okolicznikowe

7. Zdania względne

8. Generatywny opis zdań podrzędnie złożonych

9. Transformacje dotyczące poszczególnych typów zdań podrzędnych.

Literatura:

1.Dąmbska-Prokop Urszula., 1993, Introduction à la grammaire nouvelle du français, Kraków, Viridis.

2. Dubois J. Dubois-Charlier F., 1970, Eléments de linguistique française, syntaxe, Paris, Larousse.

3. Garde-Tamine J., 1998, La grammaire, 2. syntaxe, Paris, Armand Colin.

4. Eluerd R. 2002, 2008, Grammaire descriptive du français, Paris,

Armand Colin.

5. Kieliszczyk Anna, Pilecka Ewa, 2001.Exercices de grammaire descriptive du français contemporain, Warszawa, Instytut Romanistyki.

6.Łozińska Mari, 1980, Gramatyka języka francuskiego, Warszawa, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne.

7.Piron Sophie, 2013, Grammaire, mise à niveau, Bruxelles, De Boeck & Duculot.

8. Riegel Martin, Pellat Jean-Christphe, Rioul René, 1994. Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

Efekty uczenia się:

K-W3 zna podstawowe pojęcia i odpowiadające im terminy używane do opisu języka;

K_W10 ma usystematyzowaną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego;

K-U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami nauczyciela;

K_K02 umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne w sytuacji rozwiązania.

Metody i kryteria oceniania:

- W ciągu semestru będziemy sprawdzać stopień przyswojenia poszczególnych punktów programu poprzez ćwiczenia, których prawidłowe rozwiązania będą szczegółowo omawiane.

- Ponadto studenci powinni zadowalająco napisać pod koniec semestru pracę kontrolną (podczas zajęć), której wyniki będą również szczegółowo omówione.

-Dopuszczalne są 3 nieobecności nieusprawiedliwione.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Fijałkowska, Anna Kieliszczyk
Prowadzący grup: Wanda Fijałkowska, Anna Kieliszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)