Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MET: Interdyscyplinarny wymiar dydaktyki wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ3O-MET-IWDW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MET: Interdyscyplinarny wymiar dydaktyki wczesnoszkolnej
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Przedmioty metodyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Uczestnictwo w profilu metodycznym

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z interdyscyplinarnymi możliwościami nauczania języka obcego dzieci. W szczególności tematyka zajęć obejmuje praktyczne wykorzystanie na lekcji języka obcego teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z interdyscyplinarnymi możliwościami nauczania języka obcego dzieci. W szczególności tematyka zajęć obejmuje praktyczne wykorzystanie na lekcji języka obcego teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Koncepcja inteligencji wielorakich pozwala spojrzeć w sposób globalny na edukację dziecka i zachęca do rozwijania kompetencji transwersalnych. Jej założenia współbrzmią z zasadami nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej, ale powinny mieć też zastosowanie na dalszych etapach edukacyjnych. Nauczanie języka obcego dzieci stanowi doskonałą okazję do wspierania harmonijnego, wszechstronnego rozwoju inteligencji młodych uczniów. Dzięki zajęciom, studenci poznają zasady nauczania rozwijającego różne rodzaje inteligencji : językowej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, przestrzennej. Jednocześnie zajęcia służyć będą rozwinięciu praktycznych umiejętności doboru materiałów, opracowywania ćwiczeń i zadań, a także ewaluacji uczenia się w zakresie edukacji związanej z danym rodzajem inteligencji na lekcji języka francuskiego.

Program zajęć przewiduje zapoznanie się z teorią oraz praktyczne symulacje ćwiczeń, a także opracowanie przez studentów własnych oryginalnych scenariuszy lekcji w oparciu o podręcznik Doroty Sikory-Banasik i Małgorzaty Pamuły Inteligencje wielorakie na zajęciach języka francuskiego, CODN, Warszawa, 2009. Każdemu rodzajowi inteligencji zostaną poświęcone dwa zajęcia wg poniższego zestawu zagadnień, zaczerpniętego z cytowanej powyżej pozycji.

1. Edukacja językowa (zabawy językiem, jak działa język?, kreatywne użycie języka obcego, czytanie opowiadań)

2. Edukacja matematyczna (działania matematyczne, stosunki przestrzenne, relacje czasowe, figury geometryczne)

3. Edukacja muzyczna (rozróżnianie dźwięków, ćwiczenia rytmiczne, śpiewanie)

4. Edukacja przyrodnicza i społeczna (relacje społeczne, eksperymenty)

5. Edukacja plastyczna (w świecie kolorów, twórczość plastyczna, odbiór dzieł sztuki)

6. Edukacja prozdrowotna (ja i moje ciało ; zdrowie i rozwój ; zabawy i gry ruchowe)

7. Wykorzystanie Portfolio jako narzędzia autoewaluacji

Literatura:

Sikora-Banasik D., Pamuła M. (2009), Inteligencje wielorakie na zajęciach języka francuskiego,Warszawa: CODN (dostępne w wersji PDF w Bibliotece Cyfrowej ORE http://www.bc.ore.edu.pl/)

Komorowska H. (2003) Sprawdzanie umiejętności uczniów. Kontrola-ocena-testy, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne FraszkaKomorowska

Hourst B. (2006), A l'école des intelligences multiples, Hachette Education

http://apprendreaapprendre.com

Pamuła, M., 2006, Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

https://www.international-montessori.org

Efekty uczenia się:

Po pozytywnym zakończeniu tego modułu student powinien posiadać umiejętność:

1. interdyscyplinarnego podejścia do nauczania języka obcego z wykorzystaniem zasad dydaktyki zintegrowanej

2. planowania i przeprowadzania lekcji/sekwencji dydaktycznej z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań psychologicznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym

3. doboru właściwych dla potrzeb i możliwości dzieci różnorodnych form aktywności i zadań językowych stymulujących różne zmysły i rodzaje inteligencji dziecka

4. stosowania technik nauczania angażujących uwagę uczniów i zapewniających dobrą organizację zajęć

5. ewaluacji sprawności uczniów a także rozwijania autoewaluacji przy pomocy portfolio

6. potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach (K_U01)

7. umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania (K_K02)

8. prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z wykonaniem zawodu nauczyciela (K_K06)

9. ma usystematyzowaną wiedzę dotyczącą kształcenia językowego na 2. etapie edukacyjnym (K_W04);

10. ma elementarną wiedzę o kierunkach badań i o najnowszych osiągnięciach w glottodydaktyce (K_W06);

11. potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz posługuje się podstawowymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi (KU_01);

12. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla j metodyki nauczania języków obcych - w typowych sytuacjach profesjonalnych (KU_04);

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Wymagane: aktywna obecność na zajęciach on-line (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione), czytanie lektur i dyskusja na ich temat, przygotowywanie i odgrywanie / przesłanie nagrania symulacji fragmentów lekcji, pozytywne zaliczenie testu końcowego na Google classroom oraz opracowanie projektu cyklu 3 lekcji języka francuskiego z wykorzystaniem różnych rodzajów inteligencji w ramach jednej, wybranej tematyki zajęć. Skala ocen: 3 od 60%, 3+ od 75%, 4 od 80%, 4+ od 85%, 5 od 90%.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

W semestrze zimowym 2020/2021 dyżur odbywać się będzie we wtorki godzinach 13.30-14.30, link do spotkania zostanie przesłany po uprzednim umówieniu się droga mailową do godz. 19-tej dnia poprzedzającego dyżur.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szymankiewicz
Prowadzący grup: Krystyna Szymankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.