Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie : Muzyka, muzycy i muzyczność w literaturze francuskiej XIX-XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ3O-SL-026
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie : Muzyka, muzycy i muzyczność w literaturze francuskiej XIX-XXI wieku
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów ze zjawiskiem muzyczności literackiej (w oparciu o najnowsze wyniki badań z zakresu komparatyzmu interdyscyplinarnego) oraz próbami jej realizacji w literaturze francuskiej XIX-XXI wieku. Pierwszy semestr zajęć poświęcony będzie lekturze wybranych tekstów literackich (prozatorskich i poetyckich) poruszających kwestie związane z różnego rodzaju przejawami muzyczności i postaciami muzyków, tak, aby Studenci mogli pod koniec semestru dokonać wyboru tematu ich pracy licencjackiej. Drugi semestr przeznaczony zostanie na przygotowanie pracy: opracowanie planu, referaty/prezentacje, lektury uzupełniające (teksty literackie i krytyczne).

Pełny opis:

Podczas zajęć w semestrze zimowym omówione zostaną związki literatury z muzyką we Francji od początku XIX wieku do czasów współczesnych. Lektura tekstów literackich oraz ilustracje muzyczne pozwolą Studentom dostrzec wzajemne wpływy odrębnych dziedzin sztuki na estetykę dzieł.

Na wstępie Studenci zapoznają się z metodologią badania miejsca muzyki w literaturze – mowa będzie o trzech rodzajach muzyczności, założeniach idei korespondencji i syntezy sztuk, koncepcji "partytury literackiej", elementów "sound studies".

Podstawy teoretyczne stanowić będą punkt wyjścia do analizy wybranych tekstów literackich. Myśl o muzyce w epoce romantyzmu zostanie wyodrębniona na podstawie fragmentów tekstów Chateaubrianda. Nowela Balzaka "Gambara" pozwoli ukazać postać muzyka romantycznego i określić cechy charakterystyczne muzyki włoskiej i niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem dzieła Beethovena. Zjawisko transpozycji muzyki na teren literatury zostanie przedstawione w wybranych utworach poetyckich Teofila Gautier. Wartość głosu i śpiewu zostanie zobrazowana w twórczości prozatorskiej i krytycznej Stendhala oraz G. Sand.

Refleksja na temat syntezy sztuk obejmie także analizę wybranych utworów symbolistów francuskich i ich fascynacje twórczością Wagnera.

Istotną rolę zajmie refleksja na temat zmieniających się sposobów przedstawienia postaci Chopina w literaturze.

Muzyczne inspiracje pisarzy początku XX wieku zostaną omówione na przykładzie twórczości A. Gide’a i Prousta. Poszukiwania formalne w zakresie muzyczności zostaną ukazane na przykładzie utworów J. Tardieu oraz M. Butora. Ważnym odniesieniem do kwestii głosu w literaturze będzie zjawisko tzw. poezji dźwiękowej. Muzyka w "nowej powieści" ("le nouveau roman") zostanie przedstawiona na przykładzie opowiadania R. Pinget. Inne spojrzenie na muzykę i jej związek z dominacją, terrorem i śmiercią, zostaną ukazane na przykładzie lektury tekstów P. Quignarda.

Podczas semestru letniego, wybrane przez Studentów zagadnienia zostaną pogłębione dzięki dodatkowym lekturom uzupełniającym. Organizacja tego semestru podporządkowana będzie redakcji pracy dyplomowej oraz przygotowaniom do egzaminu licencjackiego.

Literatura:

J.-M. Bailbé, Le roman et la musique en France sous la Monarchie de Juillet, Paris, Lettres Modernes, 1969.

F. Claudon, La Musique des Romantiques, Paris, PUF, 1992.

J.-L. Cupers, Ouvertures mélopoétiques. Initiation aux études musico-littéraires, Presses Universitaires de Provence, 2019.

F. Escal, Contrepoints: musique et littérature, Paris, Klincksieck, 1990.

L. Guichard, La musique et les lettres en France au temps du wagnérisme, Paris, PUF, 1963.

A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław, Fundacja Nauki Polskiej 2002.

A. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków, Universitas, 2008.

Musique et littérature: rencontre Sainte-Cécile, A. Locatelli (dir.), Presses universitaires de Provence, 2011.

I. Piette, Littérature et musique: contribution à une orientataion théorique, Presses universitaires de Namur, 1987.

F. Sabatier, Miroirs de la musique: la musique et ses correspondances avec la littérature et les beaux-arts, t. II, XIX-XXe siècles, Paris, Fayard, 2008.

Transpozycje: muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej, red. A. Hejmej, T. Górny, Kraków, Universitas, 2016.

Wybór tekstów literackich (lub fragmentów tekstów), artykuły naukowe, utwory muzyczne.

Efekty uczenia się:

Po pozytywnym zakończeniu seminarium, Student...

a) zna i rozumie:

- terminologię z zakresu badań komparatystycznych, niezbędną do opisu zjawisk muzyczności literackiej (K_W02)

- kierunki i metodologię badań muzyczno-literackich oraz w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu komparatystyki interdyscyplinarnej (KW_04 i KW_05)

- zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego, niezbędne do prawidłowego zredagowania pracy licencjackiej (KW_13)

b) potrafi:

- stosować podczas planowania badań podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu komparatystyki interdyscyplinarnej (K_U01)

- wykorzystywać w badaniach podstawowe podstawowe umiejętności badawcze z zakresu komparatystyki interdyscyplinarnej (K_U02)

- przedstawiać własne poglądy, odwołując się do różnych źródeł literackich i podstawowych ujęć krytycznych z obszaru badań interdyscyplinarnych, oraz argumentować przyjęty punkt widzenia (K_U04)

- planować i przygotować wystąpienie ustne oraz pracę pisemną w języku francuskim przy użyciu narzędzi badawczych z zakresu komparatystyki interdyscyplinarnej (K_U05 i K_U06)

- przygotować pracę licencjacką w języku francuskim odwołując się do wiedzy zdobytej podczas seminarium oraz nabytej samodzielnie przy wykorzystaniu różnych źródeł (K_U06 i K_U09)

c) jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności (K_K01)

- przestrzegania podstawowych zasad etyki zawodowej oraz zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Semestr zimowy:

- obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w każdym semestrze); jeśli Student opuści więcej niż dwa zajęcia, będzie proszony o zgłoszenie się na dyżur w celu omówienia treści zajęć, na których był nieobecny.

- przygotowanie do zajęć (lektura zadanych tekstów) i aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, praca w kilkuosobowych grupach, krótkie wypowiedzi pisemne)

- referat/prezentacja multimedialna na podstawie artykułu naukowego

- kolokwium pisemne (faktografia oraz znajomość lektur)

- praca pisemna

Semestr letni:

- przedstawienie planu pracy i bibliografii (na początku semestru letniego)

- przygotowanie i aktywność na zajęciach jw.

- zredagowanie i złożenie pracy dyplomowej (konspekt oraz 15-minutowa prezentacja multimedialna).

Dokładny harmonogram prac związanych z przygotowaniem pracy licencjackiej zostanie przedstawiony na początku zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Opiela-Mrozik
Prowadzący grup: Anna Opiela-Mrozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium licencjackie - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)