Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium historyczno-kulturowe IIz/III z+p - Filozofia francuska w XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KHK-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium historyczno-kulturowe IIz/III z+p - Filozofia francuska w XX w.
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIz/III Przedmioty do wyboru - Konwersatoria historia i kultura
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Tematyka kursu nawiązuje do wiadomości uzyskanych przez studenta na zajęciach z Historii Filozofii Francuskiej na Pierwszym Roku studiów i stanowi ich uzupełnienie o bardziej szczegółowy obraz filozofii XX wieku.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są wybranym aspektom filozofii francuskiej w XX wieku. Na podstawie lektury i analizy fragmentów dzieł filozoficznych zostaną wyodrębnione cechy najważniejszych prądów filozoficznych obecnych we Francji, m.in. filozofii chrześcijańskiej, egzystencjalizmu, strukturalizmu, postmodernizmu.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są wybranym aspektom filozofii francuskiej XX wieku.

Lektura i analiza fragmentów dzieł wybranych twórców pozwoli wyodrębnić główne założenia prądów filozoficznych, które rozwinęły się na terenie Francji.

Filozofia życia początku wieku zostanie omówiona na przykładzie Henri Bergsona i Vladimira Jankélévitcha.

Filozofię egzystencjalną reprezentować będą Jean Paul Sartre i Albert Camus, a powiązaną z nią myśl feministyczną Simone de Beauvoir i Suzanne Lilar.

Francuską filozofię nauki przedstawią nam Gaston Bachelard i Georges Canguilhem.

W ramach filozofii religii i metafizyki omówimy poglądy Emmanuela Lévinasa, zwracając uwagę na wpływ judaizmu na jego myślenie. Dla filozofii chrześcijańskiej ważny będzie Paul Ricoeur i (opcjonalnie) neotomizm Etienne'a Gilsona i/lub Jacques'a Maritaina.

Filozofię religii w ujęciu bardziej pesymistycznym, by nie rzec nihilistycznym, ukaże analiza myśli Emila Ciorana, a w ujęciu bardziej antropologicznym (opcjonalnie) myśli René Girarda.

Również francuski strukturalizm będzie reprezentować antropolog, Claude Lévi-Strauss. Jeśli czas pozwoli, to od strukturalizmu przejdziemy do poststrukturalizmu i dekonstrukcji na przykładzie Jacques'a Derridy (opcjonalnie).

Francuski postmodernizm omówimy na przykładzie Michela Foucault.

Literatura:

- Antologia fragmentów tekstów omawianych filozofów

- Frédéric Worms, La philosophie en France au XXe siècle. Moments, Paris, 2009

- Jean-François Petit, Histoire de la philosophie française au XXe siècle, Paris, 2009

- Eric Matthews, Twentieth-Century French Philosophy, Oxford, 1996

- Gary Gutting, French Philosophy in the Twentieth Century, Cambridge, 2001

- Alan D. Schrift, Twentieth-Century French Philosophy. Key Themes and Thinkers, Oxford, 2005

- Ian James, Nowa filozofia francuska, Warszawa, 2019

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu filozofii na II roku student posiada następujące umiejętności i wiedzę:

- ma pogłębioną wiedzę na temat kierunków filozoficznych obecnych we Francji XX w. oraz potrafi wymienić ich przedstawicieli

- posługuje się odpowiednią terminologią z zakresu filozofii.

- ma usystematyzowaną wiedzę o procesach zachodzących w obszarach kultury, filozofii, historii idei we Francji w XX w.

- potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, aby wyszukiwać, analizować i wybierać informacje niezbędne do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

- W zakresie ograniczonym do zagadnień właściwych dla tego przedmiotu wykład realizuje następujące efekty uczenia się: K_W10, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie ustnej prezentacji o wybranym filozofie/zagadnieniu, zaliczenie kolokwium na końcu semestru.

Testy będą przeprowadzane w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym.

kolokwium pisemne, w przypadku gdyby zajęcia odbywały się w budynku.

Zaliczenie zdalne/ustne w przypadku pracy online.

Przewiduje się wówczas pracę zdalną na platformie zoom.us.

Wymagane zaplecze techniczne : dostęp do internetu, mikrofon i kamerka

Student ma prawo do dwóch nieobecności.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Popowicz
Prowadzący grup: Kamil Popowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)