Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p: Sztuka, artysta, rzemieślnik w literaturze francuskiej XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KL-11
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p: Sztuka, artysta, rzemieślnik w literaturze francuskiej XIX wieku
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIz/III Przedmioty obieralne - Konwersatoria literaturoznawcze
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie panoramy literatury francuskiej XIX wieku z uwzględnieniem głównych prądów estetycznych (romantyzm, parnasizm, realizm, naturalizm) z perspektywy nowego spojrzenia na kwestię sztuki i postać twórcy - artysty i/lub rzemieślnika. Zajęcia poświęcone będą analizie tematyczno-formalnej tekstów poetyckich, nowel i fragmentów powieści pod kątem refleksji o sztuce i wielowymiarowej wizji artysty, jego roli w społeczeństwie i proporcji pomiędzy sztuką a rzemiosłem.

Pełny opis:

Punktem wyjścia rozważań będzie nowe podejście do sztuki, które pojawiło się w XIX wieku w następstwie przemian społecznych i cywilizacyjnych oraz coraz większa autonomia artysty utożsamianego z jednostką wybitną, która ma misję do spełnienia. Idea sztuki zaangażowanej pojawia się w twórczości poetów romantycznych, a także w pismach i powieściach George Sand, która opisała ideał malarki, przeciwstawionej twórcom-rzemieślnikom.

Wizja sztuki nierozerwalnie związanej z cierpieniem i poświęceniem wypełnia nowele Balzaka. W epoce coraz większego zapotrzebowania na dzieła sztuki w społeczeństwie mieszczańskim Balzak podejmuje kwestię relacji oryginału do kopii i roli twórcy-rzemieślnika.

Zaprezentowana zostanie także doktryna "sztuki dla sztuki" sformułowana przez T. Gautier oraz wynikające z niej założenia poezji parnasistowskiej.

Refleksja na temat różnych dziedzin sztuki oraz losu artysty stojącego w opozycji do społeczeństwa wypełnia twórczość Baudelaire'a, Verlaine'a i Mallarmégo. Zostanie ona przedstawiona na podstawie wybranych wierszy oraz tekstów teoretycznych i krytycznych.

Jako mistrz naturalizmu zostanie przywołany E. Zola, który stworzył tragiczną postać malarza skazanego na niepowodzenie oraz postaci kobiet-malarek, które jednak na zawsze pozostaną rzemieślniczkami. Warto w tym kontekście odnotować, że w obliczu anonimowej produkcji masowej w epoce Zoli zmianie ulega spojrzenie na postać rzemieślnika.

W kontekście idei syntezy sztuk zaprezentowane zostaną także przypadki artystów działających na obszarze różnych dziedzin sztuki, jak np. E. Delacroix, H. Berlioz czy E. Fromentin.

Literatura:

A. Vaillant, L'Art de la littérature. Romantisme et modernité, Paris, Classiques Garnier, 2016.

A. Vaillant, Ph. Régnier, J.-P. Bertrand, Histoire de la littérature française du XIXe siècle, PUR, 2007.

Wybór artykułów naukowych z numeru "L'artiste, l'écrivain, le poète", Romantisme, nr 55, 1987.

Wybór artykułów naukowych z numeru "Art, artiste, artisan au XIXe siècle', FOLIA LITTERARIA ROMANICA, nr 13, 2018.

Wybór tekstów literackich (wierszy, nowel, fragmentów powieści, tekstów teoretycznych) oraz artykułów naukowych

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu konwersatorium, Student:

a) zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu kierunki i metodologię badań nad literaturą francuską XIX wieku (K_W04)

- w zaawansowanym stopniu główne zagadnienia z zakresu literaturoznawstwa francuskiego w odniesieniu do kwestii związanych ze sztukami pięknymi i postacią artysty/rzemieślnika w literaturze XIX wieku (K_W05)

- zasady analizy i interpretacji francuskich tekstów literackich z XIX wieku z wykorzystaniem narzędzi z zakresu komparatystyki interdyscyplinarnej (K_W09)

- wybrane fakty, procesy i zjawiska z zakresu historii literatury francuskiej XIX wieku, w tym chronologię kierunków estetycznych z tego okresu oraz powiązania między nimi (K_W10)

b) potrafi:

- planować i przygotowywać wystąpienia ustne w języku francuskim na podstawie artykułu naukowego, odwołując się do podstawowych ujęć teoretycznych związanych z miejscem sztuki i artysty/rzemieślnika w literaturze francuskiej XIX wieku (K_U05)

- przygotować pracę pisemną w języku francuskim, odwołując się do wiedzy zdobytej podczas konwersatorium oraz nabytej samodzielnie (K_U06)

c) jest gotów do:

- dbałości o dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza w odniesieniu do kultury francuskiej (K_K04)

- przestrzegania podstawowych zasad etyki zawodowej oraz zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

- obecność obowiązkowa (dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, jeśli Student ma więcej nieobecności, zostanie poproszony o zgłoszenie się na dyżur w celu omówienia treści zajęć, które opuścił)

- przygotowanie i aktywność na zajęciach (lektura zadanych tekstów, udział w dyskusji oraz zaangażowanie w pracę w grupach, krótkie wypowiedzi pisemne)

- referat lub prezentacja multimedialna przygotowana w 2-osobowych grupach na podstawie artykułu naukowego

- kolokwium pisemne z wiedzy zdobytej na zajęciach

- praca semestralna (indywidualna lub w 2- osobowych grupach) na zadany temat

- ustne zaliczenie lektur (liczba pytań uzależniona od wyniku kolokwium)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Opiela-Mrozik
Prowadzący grup: Anna Opiela-Mrozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)