Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p: Mitokrytyka. Mity w literaturze XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KL-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p: Mitokrytyka. Mity w literaturze XX wieku
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIz/III Przedmioty obieralne - Konwersatoria literaturoznawcze
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Na zajęciach będzie mowa o mitokrytyce, stawiającej sobie za cel odkrycie i zbadanie „wymiaru mitycznego” tekstu literackiego. Studenci zapoznają się z teorią i metodami analizy związków pomiędzy mitem a tekstem literackim i będą analizować pod okiem prowadzącego wybrane mity literackie w literaturze francuskiej XX wieku.

Pełny opis:

Na zajęciach będzie mowa o mitokrytyce, stawiającej sobie za cel odkrycie i zbadanie „wymiaru mitycznego” tekstu literackiego. Studenci zapoznają się z teorią i metodami analizy związków pomiędzy mitem a tekstem literackim. Dyskusja będzie dotyczyła następujących zagadnień: w jaki sposób badacze definiują mit literacki, na czym polega różnica pomiędzy archetypem i mitem, z jakich perspektyw można badać obecność mitów w literaturze, w jaki sposób mit funkcjonuje w tekście literackim, czy literatura jest zdegenerowaną formą mitu, czy można mówić o jakimkolwiek pokrewieństwie pomiędzy mitem a literaturą, czy mity literackie mają jakikolwiek związek z mitami etnoreligijnymi (z rytuałami, ze sferą sacrum), czy pisarze rzeczywiście zniekształcają tradycyjny przekaz mitu i czy literatura jest rzeczywiście miejscem palingenezy mitu. Po zajęciach poświęconych teorii i metodologii badań mitokrytycznych studenci będą analizować pod okiem prowadzącego wybrane mity literackie w literaturze francuskiej XX wieku.

Literatura:

1. P. Brunel, Mythocritique, théorie et parcours, Paris, PUF, 1992.

2. Questions de mythocritique. Dictionnaire, D. Chauvin, A. Siganos, P. Walter (dir.), Paris, IMAGO, 2005.

3. Mythe et littérature, S. Parizet (dir.), Paris, SFLGC, 2008.

4. J.-L. Backès, Le Mythe dans les littératures d’Europe, Paris, Cerf, 2010.

5. M. Klik, Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010), Warszawa, WUW, 2016.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu zajęć powinien:

1. potrafić określać, czym jest mit w odniesieniu do innych pojęć literackich (temat, motyw, archetyp…) (K_W04; K_W05)

2. odnajdować w tekście literackim jawne i niejawne nawiązania do tradycyjnych mitów (mitologia grecka i rzymska, mity biblijne) i mitów nowo powstałych (Faust, Don Juan, Don Kichot…) (K_W09; K_W10)

3. samodzielnie analizować znaczenie mitu literackiego przy użyciu narzędzi badawczych oferowanych przez mitokrytykę (K_W09; K_W10; K_U05; K_U06; K_U07; K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia zajęć konieczne jest przygotowanie pracy na temat wybranego mitu w literaturze francuskiej XX wieku i przedstawienie jej podczas zajęć.

Obowiązkowa jest uważna lektura tekstów omawianych podczas zajęć. Nieprzeczytanie tekstu przed zajęciami jest równoważne z nieobecnością. Na początku każdych zajęć mogą zostać przeprowadzone krótkie (10 min.) testy pisemne sprawdzające, czy uczestnicy przeczytali teksty obowiązkowe.

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)