Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p : Obraz społeczeństwa francuskiego w literaturze XVII i XVIII wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KL-19
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p : Obraz społeczeństwa francuskiego w literaturze XVII i XVIII wieku
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: IIz/III Przedmioty obieralne - Konwersatoria literaturoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć zarysowany zostanie obraz społeczeństwa francuskiego w XVII i XVIII wieku. W tym celu niezbędne będzie nakreślenie aspektów społeczno-kulturowych Francji ancien régime’u, przy czym główna część zajęć opierać się będzie na związkach kultury z historią literatury stanowiącej odzwierciedlenie przemian zachodzących w społeczeństwie francuskim. Na zajęciach omawiane będą wybrane dzieła literackie lub/i historyczno-literackie (powieści, sztuki teatralne, listy z epoki czy też traktaty filozoficzne lub pamflety.

Wspólna analiza lektur lub ich fragmentów pozwoli zrozumieć postrzeganie świata przez francuskie społeczeństwo ancien régime’u.

Pełny opis:

Podczas zajęć zarysowany zostanie obraz społeczeństwa francuskiego w XVII wieku. W tym celu niezbędne będzie nakreślenie aspektów społeczno-kulturowych Francji ancien régime’u (np. rozwój instytucji salonu, nurtu préciosité), przy czym główna część zajęć opierać się będzie na związkach kultury z historią literatury stanowiącej odzwierciedlenie przemian zachodzących w społeczeństwie francuskim. Na zajęciach omawiane będą wybrane dzieła literackie lub/i historyczno-literackie (powieści, sztuki teatralne, listy z epoki czy też traktaty filozoficzne lub pamflety.

Wspólna analiza lektur lub ich fragmentów pozwoli zrozumieć postrzeganie świata przez francuskie społeczeństwo ancien régime’u.

Wśród wielu zagadnień omówione zostaną m.in.:

- periodyzacja literatury XVII i XVIII wieku

- społeczeństwo francuskie wobec powolnej emancypacji kobiet – znaczenie instytucji salonu literackiego

- narodziny honnête homme, nowy typ człowieka „obytego”

- spory literackie (wokół sztuk teatralnych)

- znaczenie komedii Moliera (problemy odnoszące się do funkcjonowania społeczeństwa francuskiego: dewocja, hipokryzja, emancypacja kobiet)

- znaczenie komedii Marivaux (problemy odnoszące się do funkcjonowania społeczeństwa francuskiego, znaczenie pojęcia marivaudage)

- kobieta w powieści (Astrea, Księżna de Clèves)

- twórczość epistolarna

- kobieta w powieści (sentymentalnej, libertyńskiej, psychologicznej)

- znaczenie dzieła autobiograficznego Jana Jakuba Rousseau

- propozycje wychowawcze

- funkcjonowanie społeczeństwa (pochodzenie nierówności społecznej, znaczenie religii, społeczeństwo stanowe)

- istnienie zła i cierpienia

- spory doktrynalne

- znaczenie satyry

Literatura:

1/ listy Mme de Sevigné

2/ La Bruyère, Charaktery:

3/ powieść Honoré d’Urfé Astrea

4/ powieść Mme de Lafayette, Księżna de Clèves

5/ poezja: Vincent Voiture, Strofy napisane lewą ręką, Malherbe, Pociecha dla Périera po utracie córki, Modlitwa za króla Henryka Wielkiego, Théophile de Viau, Elegia

6/ teatr: Molier, Don Juan, Mizantrop, Szkoła żon

7/ teatr: Corneille, Cyd

8/ teatr: Racine, Fedra

Manuels conseillés:

1. Adam Antoine, Histoire de la littérature française au XVIIe siecle, Paris, Del Duca, 1952-1962, 5 t.

2. Adam Antoine, L'âge classique I, in Littérature française, dir. Claude Pichois, Paris, Arthaud, 1968.

3. Pierre Clarac, L'âge classique II, in Littérature française, dir. Claude Pichois, Paris, Arthaud, 1969.

4. René Pomeau, L'âge classique III, in Littérature française, dir. Claude Pichois, Paris, Arthaud, 1971.

5. Brunel Pierre, Histoire de la littérature française, Paris, Bordas,1972.

6. Précis de la littérature française du XVIIe siecle, sous la direction de Jean Mesnard, Paris, Puf, 1990.

7. Puzin Claude, Littérature, textes et documents. XVIIe siecle, Paris, Nathan, 1987.

8. Tournand Jean-Claude, Introduction a la vie littéraire du XVIIe siecle, Paris, Bordas, 1984, (Dunod, 1997, 3eme éd.).

9. Zuber Roger, Picciola Liliane, Lopez Denis, Bury Emmanuel, Littérature française au XVIIe siecle, coll. Premier cycle, Paris, Puf, 1992.

1/ Monteskiusz, Listy perskie (1721)

2/ Prévost, Manon Lescaut (1731)

3/ Marivaux, Kariera wieśniaka (1734-35)

4/ J.J. Rousseau, Nowa Heloiza (1761)

5/ Pierre Choderlos de Laclos, Niebezpieczne związki, (1782)

6/ J.J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu

7/ J.J. Rousseau, Umowa społeczna

8/ J.J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności

9/ J.J. Rousseau, Wyznania

10/ Wolter powiastki filozoficzne: Zadig (1748), Kandyd (1758), Prostaczek (1767)

11/ Wolter, Listy filozoficzne

12/ Denis Diderot, Kubuś fatalista i jego pan

Efekty uczenia się:

po zaliczeniu konwersatorium student powinien:

1/ znać chronologię epoki i najważniejsze daty

2/ znać omawiane pojęcia i teksty

3/ umieć powiązać różne fenomeny literackie

4/ umieć przeprowadzić paralele między tekstami i autorami

5/ umieć samodzielnie zanalizować tekst literacki

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia na ocenę, na którą składają: testy z lektur, testy z wiadomości przekazywanych na zajęciach, krótkie testy z wiedzy odnoszącej się do lektury zadanej do domu, praca semestralna napisana w języku francuskim oraz ustny egzamin z wiedzy o literaturze XVII i XVIII wieku.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)