Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p Komedia francuska i jej przemiany w XVII i XVIII w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KL-21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p Komedia francuska i jej przemiany w XVII i XVIII w.
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: IIz/III Przedmioty obieralne - Konwersatoria literaturoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi komediami okresu baroku, klasycyzmu i oświecenia oraz zaobserwowanie przemian, które miały miejsce na przestrzeni dwóch stuleci w pojmowaniu i praktykowaniu tego gatunku.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi komediami okresu baroku, klasycyzmu i oświecenia oraz zaobserwowanie przemian, które miały miejsce na przestrzeni dwóch stuleci w pojmowaniu i praktykowaniu tego gatunku. W programie znajdą się komedie znanych autorów (Corneille, Molier, Lesage, Marivaux…), ale także mniej znanych lub zupełnie nieznanych (np. Françoise Pascal). Zastanowimy się nad pojęciem komizmu, nad sposobami i strategiami poszczególnych autorów, które mają zapewnić sztuce sukces, a niekoniecznie publiczność rozśmieszyć. Sztuki będą omawiane również w szerszym kontekście epoki, w której powstały. Program i proponowane tytuły utworów zostaną podane w programie na początku zajęć.

Literatura:

Program i lista lektur zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu konwersatorium student:

- zna i rozumie: przemiany w komedii francuskiej XVII/XVIII wieku i metodologię badań literaturoznawczych, zna i rozumie omawiane pojęcia z zakresu teorii teatru i teksty sztuk teatralnych, które analizuje w szerokim kontekście nauk humanistycznych (K_W01, K_W04, K_W05, K_W09, K_W10, K_W12)

- potrafi: zanalizować tekst literacki odwołując się do poznanych ujęć literaturoznawczych, zredagować pracę poświęconą zadanemu zagadnieniu, posługiwać się językiem francuskim w mowie i w piśmie na odpowiednim poziomie i stosować uzyskaną wiedzę w podejmowanej aktywności zawodowej (K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12)

- jest gotów do dbałości o francuskie dziedzictwo kulturowe i do przestrzegania podstawowych zasad etyki zawodowej oraz zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_K04, K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: 2 testy, praca pisemna i zaliczenie ustne.

Dopuszczone są 3 nieobecności, a w przypadku większej ilości nieobecności konieczne jest wykonanie dodatkowej pracy.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)