Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p Oblicza romantyzmu francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KL-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p Oblicza romantyzmu francuskiego
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: IIz/III Przedmioty obieralne - Konwersatoria literaturoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć będzie ukazanie różnorodności tematyczno-formalnej epoki romantyzmu francuskiego. Praca będzie polegała na analizie wybranych tekstów we fragmentach lub w całości.

Pełny opis:

Francuski romantyzm zawiera w sobie cały XIX wiek. W tym bogatym czasie rodzą się wszystkie najważniejsze nurty (realizm, dekadentyzm, symbolizm, parnasizm), kształtują się formy literackie (poemat prozą, relacja z podróży), wyłaniają się tendencje (orientalizm, fantastyka, literatura „zaangażowana”), ujawniają się nowe postaci i tematy literackie (codzienność, jednostka w zbiorowości, miasto, robotnik, itd.). Zajęcia będą podzielone na dwie części. Pierwsza część (7 zajęć, prow. J. Zbierska-Mościcka) obejmie trzy zagadnienia: 1/ literatura osobista, melancholia romantyczna – Chateaubriand i Lamartine; 2/ doktryna parnasistowska (sztuka dla sztuki) i nowe formy poetyckie – Hugo, Gautier, Bertrand; 3/ powieść realistyczna – Balzac. Druga część (7 zajęć, prow. M. Sokołowicz) skupi się na kilku aspektach romantyzmu: 1) "czarny" romantyzm (motyw wampira: Gautier, Baudelaire), 2) rozpacz - szaleństwo - miłość ("Chimery" Nervala), 3) egzotyzm (Delacroix, Baudelaire, Gautier), 4) Podróż romantyczna (Chateaubriand, Lamartine, Nerval), 3) malarstwo i literatura - nie(?)rozerwalne związki (Fromentin, Baudelaire).

Literatura:

3 vol., Éd. Arthaud: I. Le XVIIIe s. 1778-1820 (dir. B. Didier), II. Le Romantisme I, 1820-1843 (dir. M. Milner), III. Le Romantisme II,1843-1869 (dir. Cl. Pichois), IV. Le Romantisme III, 1869-1896 (dir. R. Pouilliart)

Ph. Berthier, M. Jarrety (dir.), Histoire de la France littéraire. Modernités, XIXe-XXe siècles, Paris, PUF, 2006

J. Bony, Lire le romantisme, Paris, Dunod, 1992.

P. Marot, Histoire de la littérature française du XIXe s., H. Champion, coll. Unichamp-Essentiel, Paris, 2001.

A. Vaillant, J.-P. Bertrand, Ph. Régnier, Histoire de la littérature française du XIXe s., Paris, Nathan, 1998 (2e édition actualisée : Rennes, PUR, 2007).

Efekty uczenia się:

K_W02 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych,

a w szczególności nauk filologicznych

K_W11 - zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego

K_W15 - zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytoczeniem cudzych wypowiedzi

K_K01 - dokonuje regularnej autorefleksji, dzięki czemu ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;

K_K05 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

K_K09 - interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym 2022/2023 w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego przewiduje się pracę stacjonarną lub zdalną na platformie zoom.us.

Testy będą przeprowadzane w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym.

Wymagane zaplecze techniczne : dostęp do internetu, mikrofon i kamerka.

Zasady oceniania:

- wymagana jest obecność na zajęciach (kamera + dźwięk, jeżeli zajęcia będą odbywały się online); Student, który opuści zajęcia więcej niż 2 razy będzie proszony o zgłoszenie się na dyżur (ew. online) w celu omówienia treści zajęć, w czasie których był nieobecny;

- aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć (lektura tekstów)

- praca pisemna (wykonana samodzielnie lub w 2-3-osobowych zespołach)

- test (faktografia + znajomość lektur) na zakończenie każdej części zajęć; średnia 4,75 z obu testów zwalnia z odpowiedzi ustnej przewidzianej na zakończenie semestru (w sesji zimowej)

- odpowiedź ustna (krótka rozmowa na temat treści przedstawianych na zajęciach, porównanie przedstawień danego problemu/motywu) – egzaminator wybierany drogą losową

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione przez prowadzącego na pierwszych zajęciach lub zostaną wysłane przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)