Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań w językoznawstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-MBWJ-052
Kod Erasmus / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań w językoznawstwie
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Przedmioty obieralne - Metodologia badań
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka francuskiego IIz 3304-1DZ2O-GO
Wstęp do językoznawstwa Ip 3304-1DP1O-WDJ-022

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka francuskiego IIz 3304-1DZ2O-GO
Wstęp do językoznawstwa Ip 3304-1DP1O-WDJ-022

Założenia (opisowo):

Od studenta wymaga się zaliczenia wstępu do językoznawstwa, wybranych zagadnień językoznawczych oraz gramatyki opisowej .

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa i jego związki z innymi dyscyplinami wraz z przeglądem najważniejszych kierunków oraz metodologii wykorzystywanych w badaniach lingwistycznych, obejmujących przełom XIX/XX w., XX wiek i początek XXI w.

Pełny opis:

Miejsce językoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych, sposoby opisu języka (od formalizmu do opisu języka funkcjonującego w ramach społeczno-kulturowych ). Podstawowe problemy metodologiczne związane z podejściem formalnym (opis danych językowych w ramach systemu) oraz podejściem empirycznym (dane korpusowe).

Przedstawienie głównych kierunków językoznawczych od strukturalizmu poprzez funkcjonalne kierunki strukturalistyczne, strukturalizm amerykański wraz gramatyką generatywną, po szeroko rozumianą pragmatykę: teorię aktów mowy i pragmatykę Grice’a oraz językoznawcze teorie wypowiadania i elementy francuskiej analizy dyskursu.

Omówienie podstawowych pojęć językoznawczych m.in. języka, mowy, dyskursu, kontekstu wraz z ich francuskojęzyczną terminologią.

Literatura:

Charaudeau P., Maingueneau D., 2002, Dictionnaire d'analyse du discours, Paris, Ed. du Seuil.

Delbecque N., 2002, Linguistique cognitive, Paris-Bruxelles, De Boeck/Duculot.

Dubois et al., 1994, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse.

Ducrot O., Schaeffer J.-M., 1995, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Ed. du Seuil.

Maingueneau D., 2005, Analyser le textes de communication, Paris, Seuil.

Moeschler J., Auchlin A., 1997, Introduction à la linguistique contemporaine, Paris, A. Colin.

Paveau A.-M., Sarfati , 2003, Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire comparée a la pragmatique, Paris, A.Colin.

Riegel M., Pellat J.-P., Rioul R., 1994, Grammaire méthodique de français, Paris, PUF.

Sarfati G.-E., 2005, Eléments d’analyse du discours,, Paris, Armand Colin

Saussure F. De, (1962, 1987) Cours de linguistique générale, Paris, Payot .

Soutet O., 2001, Linguistique, Paris, PUF.

Zemmour D., 2004, Initiation à la linguistique, Paris, Ellipses.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem (K_W05)

Student potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i pojęcia właściwe dla językoznawstwa również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych (K_UO4)

Student umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Dwa sprawdziany w ciągu semestru - 60% oceny; aktywność, referaty - 40%.

Student ma prawo tylko do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Przy trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach przedstawia na zajęciach dodatkowy referat . Od czterech może nie zaliczyć przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Fijałkowska
Prowadzący grup: Wanda Fijałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Pachocińska
Prowadzący grup: Elżbieta Pachocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)