Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profil metodyczny - Dydaktyka języków obcych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-MET-DJO2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profil metodyczny - Dydaktyka języków obcych 2
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Przedmioty metodyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze nauczyciela języka francuskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotować studentów do pracy w charakterze nauczyciela języka francuskiego na 2. etapie edukacyjnym (klasy 4 – 8 szkoły podstawowej). Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką grupy wiekowej oraz technikami i metodami pracy na lekcji języka francuskiego, związanymi z profilem psychopedagogicznym tej grupy wiekowej. Zajęcia zostaną podzielone na dwa bloki tematyczne: praca z uczniami klas 4-6 kontynuującymi naukę języka francuskiego z 1. etapu edukacyjnego oraz praca z uczniami klas 7-8 rozpoczynającymi naukę.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotować studentów do pracy w charakterze nauczyciela języka francuskiego na 2. etapie edukacyjnym (klasy 4 – 8 szkoły podstawowej). Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką grupy wiekowej oraz technikami i metodami pracy na lekcji języka francuskiego, związanymi z profilem psychopedagogicznym tej grupy wiekowej. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny.

Tematyka zajęć:

Profil psychopedagogiczny ucznia klas 4-8.

Cele i treści nauczania języków obcych w klasach 4-8 w polskiej szkole

Konstruowanie programu nauczania języka francuskiego w klasach 4-8

Analiza podręczników do nauki języka francuskiego na 2. etapie edukacyjnym

Rozwijanie poszczególnych kompetencji językowych (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie, gramatyka i leksyka)

Ocena umiejętności językowych ucznia klas 4-8 SP

Konstruowanie planu lekcji języka francuskiego w klasach 4-8 SP.

Konstruowanie programu nauczania języka francuskiego w klasach 4-8 SP.

Literatura:

Elementy bibliografii:

Pamuła, M., 2006, Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Pamuła-Behrens, M., 2012, Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Vanthier, H., 2009, L’enseignement aux enfants en classe de langue, Clé International, Paris.

Efekty uczenia się:

Student:

zna podstawowe pojęcia i odpowiadające im terminy używane w glottodydaktyce; oraz rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki;

ma usystematyzowaną wiedzę dotyczącą kształcenia językowego na 2. etapie edukacyjnym;

ma elementarną wiedzę o kierunkach badań i o najnowszych osiągnięciach w glottodydaktyce;

potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz posługuje się podstawowymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi;

posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac z zakresu glottodydaktyki;

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla j metodyki nauczania języków obcych - w typowych sytuacjach profesjonalnych;

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności;

umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania;

potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy;

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania;

prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z wykonaniem zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

• aktywny udział w zajęciach;

• realizacja projektu dydaktycznego;

• uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

UWAGA! Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kucharczyk
Prowadzący grup: Radosław Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Patrz "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)"

Pełny opis:

Patrz "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)"

Literatura:

Patrz "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)"

Uwagi:

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W CZASIE ZAGROŻENIA PANDEMICZNEGO

1. Forma i czas prowadzenia zajęć

• zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć zamieszczonym na stronie Instytutu Romanistyki

• w czasie zajęć będzie wykorzystywane środowisko Google Classroom i platforma zoom.us

2. Wymagania systemowe

• do zajęć wymagany jest komputer lub tablet podłączony do internetu oraz posiadający mikrofon i kamerę

• logowanie na zajęcia powinno odbywać się za pomocą uniwersyteckiego adresu mailowego

3. Weryfikacja efektów kształcenia

• zadania związane z tematami omawianymi na zajęciach

• udział w pracach projektowych

• przygotowanie dossier pedagogicznego (kryteria sukcesu zostaną podane na pierwszych zajęciach)

4. Obecność na zajęciach

• student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów na UW

• w szczególnych przypadkach, powinien poinformować prowadzącego o braku możliwości udziału w zajęciach przed spotkaniem

5. Komunikacja z prowadzącym

• komunikacja z prowadzącym odbywa się droga mailową przy użyciu uniwersyteckich adresów mailowych

• prowadzący jest również dostępny w czasie dyżurów zdalnych (informacja na stronie IR UW)

6. Organizacja zajęć stacjonarnych

• przewidziane są dwa spotkanie w trybie stacjonarnym

• dokładna data oraz treści zajęć zostaną podane później

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.