Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Tłumaczenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-PNJFT-049
Kod Erasmus / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Tłumaczenie
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty dla studiów dziennych
Przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poprzez zajęcia z tłumaczenia w ramach Praktycznej Nauki Języka Francuskiego student doskonali znajomość języka francuskiego. Jego leksyki, struktur morfo-syntaktycznych, rejestrów językowych. Zapoznaje się też z podstawowymi wymaganiami stawianymi przed tłumaczami i podstawowymi technikami tłumaczenia.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia z przekładu - doskonalenie znajomości języka poprzez tłumaczenie na francuski polskich tekstów prasowych, popularnonaukowych, krytyczno-literackich itp.

Zaliczenie: na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, prac kontrolnych przeprowadzanych na zajęciach i domowej pracy semestralnej.

Pełny opis:

Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem francuskim w piśmie poprzez tłumaczenie na francuski różnorodnych tekstów w języku polskim: artykułów prasowych, rozdziałów lub fragmentów książek dotyczących aktualnych wydarzeń społeczno-kulturalnych, historii, krytyki literackiej, związków polsko-francuskich oraz pracy i zawodu tłumacza.

Kryteria zaliczenia: aktywność na zajęciach, prace kontrolne klasowe, praca semestralna.

Literatura:

(1957) O. Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, liczne wyd.

(1963) G. Mounin, Les problemes theoriques de la traduction, Paris

(1997) W. Wilczyńska, B. Rabiller, Słownik pułapek językowych polsko-francuskich, Wiedza Powszechna, Warszawa.

(1988) B. Z. Kielar, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, PAN.

(1993) J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, PWN.

(1994) J.-R. Ladmiral, Traduire: theoremes pour la traduction, Paris.

(2001) E. Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków.

(2003) B. Z. Kielar, Zarys translatoryki, Warszawa.

(2004) K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa.

(2004) J.Vinay, J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l'anglais, Didier scolaire, Paris.

(2006) Odpowiednie dać rzeczy słowo..., UAM.

(2006) Traduction specialisee. Interculturalite. Politique des langues, Lille-3.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

efekty szczegółowe:

- umiejętność posługiwania się słownikami różnego typu, w tym słownikami i źródłami dostępnymi w Internecie;

- umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceny, selekcji i użytkowania informacji niezbędnych do udziału w zajęciach oraz formułowania na tej podstawie krytycznych sądów;

- umiejętność stosowania w praktyce reguł morfo-syntaktycznych języka francuskiego w sytuacji interferencji językowej;

- wzbogacenie słownictwa i unikanie pułapek leksykalnych;

- wzbogacenie francuskiego słownictwa specjalistycznego z zakresu różnych dziedzin;

- umiejętność rozróżniania rejestrów językowych oraz znajomość podstawowych zasad stylistycznych obowiązujących w tekstach pisanych po francusku;

efekty ogólne:

- umiejętność dokonania poprawnego przekładu różnych gatunków tekstów z języka polskiego na język francuski;

- znajomość i rozumienie podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. W szczególności umiejętność stosowania w praktyce zasad rządzących przytaczaniem cudzych wypowiedzi z poszanowaniem praw własności intelektualnej;

- posiadanie świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka francuskiego, rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywanie samooceny własnych kompetencji i doskonalenie umiejętności, wyznaczanie kierunków własnego rozwoju i kształcenia;

- umiejętność współpracy w grupie, rozwiązywania problemów w dyskusji i inicjowania stosownych do sytuacji rozwiązań;

- umiejętność dokonywania wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy;

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia: aktywność na zajęciach, kontrolne prace klasowe, praca semestralna domowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ciostek
Prowadzący grup: Anna Ciostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ciostek
Prowadzący grup: Anna Ciostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ciostek
Prowadzący grup: Anna Ciostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)