Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Przemiany społeczne w krajach obszaru francuskojęzycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-PNPS-050
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Przemiany społeczne w krajach obszaru francuskojęzycznego
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest rozwijanie wszystkich kompetencji językowych przy jednoczesnym rozwijaniu wiedzy na tematy społeczno-kulturowe dotyczące krajów francuskojęzycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat przemian społecznych zachodzących współcześnie we Francji. Zdobywanie tej wiedzy jest zintegrowane z doskonaleniem umiejętności rozumienia i mówienia oraz poszerzanie słownictwa, częściowo nawet specjalistycznego w zakresie omawianych zagadnień, aby osiągnąć skuteczną i swobodną, a zarazem poprawną i adekwatną do sytuacji komunikację na poziomie zaawansowanym.

Pełny opis:

Nauka obejmuje przede wszystkim rozwijanie umiejętności rozumienia i mówienia oraz wzbogacanie słownictwa dotyczącego wybranych zagadnień:

- zmiany dotyczące roli kobiety w społeczeństwie francuskim;

- zagadnienia związane z imigracją;

- laickość;

- demokracja uczestnicząca;

- zmiany językowe świadczące o przemianach społecznych.

Literatura:

- prasa francuskojęzyczna

- zasoby internetowe

- wybór tekstów na poziomie C1-C2

- "L'Atlas des Utopies", Edition 2017

- Barlow J., Nadeau J.-B.,(2006) "Le français, quelle histoire !", Editions SW Télémaque,

- Barlow J., Nadeau J.-B. (2005) "Pas si fous, ces Français !", Seuil

Efekty uczenia się:

Studenci IR:

WIEDZA:

Po zakończeniu tego modułu, student zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu funkcje języka oraz społeczne i kulturowe aspekty jego użycia w

zróżnicowanych, także nietypowych sytuacjach komunikacyjnych, w tym w komunikacji

międzykulturowej K_W07

- w pogłębionym stopniu zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, leksykalne, semantyczne,

fonologiczne i stylistyczne w zakresie języka francuskiego K_W08

- w pogłębionym stopniu szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do

różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego K_W09

- w pogłębionym stopniu wybrane szczegółowe fakty, procesy i zjawiska z zakresu historii i

kultury krajów francuskojęzycznego obszaru kulturowego K_W10

UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończeniu tego modułu, student potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę i planować własne uczenie się, ukierunkowywać innych w

tym zakresie oraz rozwijać złożone umiejętności, korzystając z różnych źródeł K_U03

- pracować w grupie, kierować pracą zespołu, także w kontekście różnokulturowym,

stawiając czoła sytuacjom nietypowym, i rozwiązywać konflikty K_U04

- rozpoznawać, analizować w pogłębionym stopniu i interpretować różne rodzaje wytworów

kultury (język, literatura), stosując adekwatną i złożoną terminologię oraz właściwe metody i

techniki badawcze K_U05

- przedstawiać własne poglądy, odwołując się do różnych źródeł i złożonych ujęć

teoretycznych, oraz argumentować w pogłębionym stopniu przyjęty punkt widzenia K_U06

- komunikować się ustnie i pisemnie w zakresie języka francuskiego poziomie C2 według

Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Po zakończeniu tego modułu, student jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, jak również dokonywania modyfikacji i

korekt postaw i zachowań K_K01

- otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych i rozumienia ich etycznego wymiaru

K_K03

- aktywnego uczestnictwa w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając w pogłębiony

sposób z różnych form i i mediów K_K06

- przestrzegania zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_K07

Studenci Studiów Kanadyjskich:

PPo ukończeniu zajęć, student zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, leksykalne, semantyczne,

fonologiczne i stylistyczne w zakresie języka francuskiego (K_W08)

- w pogłębionym stopniu szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych

stylów funkcjonalnych języka francuskiego (K_W09)

- w pogłębionym stopniu wybrane szczegółowe fakty, procesy i zjawiska z zakresu historii i kultury

krajów francuskojęzycznego obszaru kulturowego (K_W10)

Student potrafi:

- rozpoznawać, analizować w pogłębionym stopniu i interpretować różne rodzaje wytworów kultury

(język, literatura), stosując adekwatną i złożoną terminologię oraz właściwe metody i techniki

badawcze (K_U05)

- przedstawiać własne poglądy, odwołując się do różnych źródeł i złożonych ujęć teoretycznych, oraz

argumentować w pogłębionym stopniu przyjęty punkt widzenia (K_U06)

- planować i przygotowywać wystąpienia ustne w języku francuskim i polskim, odwołując się do

złożonych ujęć teoretycznych właściwych dla językoznawstwa i literaturoznawstwa (K_U08)

- stosować złożone techniki informacyjno-komunikacyjne w procesie zdobywania wiedzy i

porozumiewania się w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (K_U13)

Student jest gotów do:

- otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych i rozumienia ich etycznego wymiaru (K_K03)

- aktywnego uczestnictwa w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając w pogłębiony sposób

z różnych form i i mediów (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny z planowanych 2 kolokwiów odbywających się w czasie tygodni stacjonarnych,

- przygotowanie krótkiego wystąpienia na ustalony temat i zainicjowanie dyskusji;

- samodzielna praca w ramach przygotowania do zajęć (lektura tekstów i słuchanie nagrań);

- aktywnych udział w zajęciach.

- przynajmniej jedna praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pascale Peeters, Alessia Vignoli
Prowadzący grup: Pascale Peeters, Alessia Vignoli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat przemian społecznych zachodzących współcześnie we Francji. Zdobywanie tej wiedzy jest zintegrowane z doskonaleniem umiejętności rozumienia i mówienia oraz poszerzanie słownictwa, częściowo nawet specjalistycznego w zakresie omawianych zagadnień, aby osiągnąć skuteczną i swobodną, a zarazem poprawną i adekwatną do sytuacji komunikację na poziomie zaawansowanym.

Pełny opis:

Nauka obejmuje przede wszystkim rozwijanie umiejętności rozumienia i mówienia oraz wzbogacanie słownictwa dotyczącego wybranych zagadnień:

- zmiany dotyczące roli kobiety w społeczeństwie francuskim;

- zagadnienia związane z imigracją;

- laickość;

- demokracja uczestnicząca;

- zmiany językowe świadczące o przemianach społecznych.

Literatura:

- prasa francuskojęzyczna

- zasoby internetowe

- wybór tekstów na poziomie C1-C2

- Edmiston W., Duménil A., "La France contemporaine", University of South Carolina

- Vigreux J., "Croissance et contestation", tome 9, 1958-1981, Points

- Bantigny L., "La France à l'heure du monde", tome 10, De 1981 à nos jours, Points

- Barlow J., Nadeau J.-B.,(2006) "Le français, quelle histoire !", Editions SW Télémaque

- Barlow J., Nadeau J.-B. (2005) "Pas si fous, ces Français !", Seuil

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)