Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Przemiany społeczne w krajach obszaru francuskojęzycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-PNPS-050
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Przemiany społeczne w krajach obszaru francuskojęzycznego
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest rozwijanie wszystkich kompetencji językowych przy jednoczesnym rozwijaniu wiedzy na tematy społeczno-kulturowe dotyczące krajów francuskojęzycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat przemian społecznych zachodzących współcześnie we Francji. Zdobywanie tej wiedzy jest zintegrowane z doskonaleniem umiejętności rozumienia i mówienia oraz poszerzanie słownictwa, częściowo nawet specjalistycznego w zakresie omawianych zagadnień, aby osiągnąć skuteczną i swobodną, a zarazem poprawną i adekwatną do sytuacji komunikację na poziomie zaawansowanym.

Pełny opis:

Nauka obejmuje przede wszystkim rozwijanie umiejętności rozumienia i mówienia oraz wzbogacanie słownictwa dotyczącego wybranych zagadnień:

- zmiany dotyczące roli kobiety w społeczeństwie francuskim;

- zagadnienia związane z imigracją;

- laickość;

- demokracja uczestnicząca;

- zmiany językowe świadczące o przemianach społecznych.

Literatura:

- prasa francuskojęzyczna

- zasoby internetowe

- wybór tekstów na poziomie C1-C2

- "L'Atlas des Utopies", Edition 2017

- Barlow J., Nadeau J.-B.,(2006) "Le français, quelle histoire !", Editions SW Télémaque,

- Barlow J., Nadeau J.-B. (2005) "Pas si fous, ces Français !", Seuil

Efekty uczenia się:

Studenci IR:

Po ukończeniu zajęć, student:

- ma usystematyzowaną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego K_W10

- zna podstawowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich K_W11

- ma wiedzę z zakresu kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych K_W12

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków K_U06

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu filologii romańskiej w języku polskim i francuskim K_U07

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku francuskim i polskim, przedstawiających zagadnienia szczegółowe, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych ujęć teoretycznych K_U09

- posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego w mowie i w piśmie K_U10

- potrafi poprawnie tłumaczyć terminy należące do wybranych specjalistycznych odmian języka francuskiego K_U11

- umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania K_K02

- potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy K_K03

- potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym K_K04

- potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i polskiej we Francji K_K08

- interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy K_K09

- ma pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej

- ma pogłębioną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego

- zna francuskie słownictwo specjalistyczne z zakresu różnych dziedzin

- zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów języka francuskiego

- ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kulturalnych i zjawiskach w kulturze francuskiej i frankofońskiej

- ma pogłębioną wiedzę na temat życia politycznego, społecznego i gospodarczego współczesnej Francji

- potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy. Swobodnie posługuje się różnorodnymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi.

- posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (język, literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych i nowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

- posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury, na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia, oraz umiejętność prezentacji tych opinii w różnych formach i mediach

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i francuskim z zakresu problematyki romanistycznej

- posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego w mowie i w piśmie na poziomie C1 ESOKJ.

Studenci Studiów Kanadyjskich:

Po ukończeniu zajęć, student zna i rozumie:

- na poziomie rozszerzonym zagadnienia morfosyntaktyczne, ortograficzne, semantyczne, fonologiczne i stylistyczne w zakresie języka francuskiego (K_W08)

Student potrafi:

- wykorzystywać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z zastosowaniem terminologii specjalistycznej (K_U05)

- w stopniu pogłębionym wykorzystywać we własnej pracy badawczej wnioski płynące z analizy tekstów literackich oraz tekstów naukowych z zakresu literaturoznawstwa kanadyjskiego (K_U06)

- argumentować w języku francuskim z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów (K_U08);

- przygotowywać wystąpienia ustne, w tym o złożonej strukturze, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych (K_U13);

- posługiwać się językiem francuskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U14)

Student jest gotów do:

- współpracy w grupie, rozwiązywania problemów w dyskusji i inicjowania stosownych do sytuacji rozwiązań (K_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny z planowanych 2 kolokwiów odbywających się w czasie tygodni stacjonarnych,

- przygotowanie krótkiego wystąpienia na ustalony temat i zainicjowanie dyskusji;

- samodzielna praca w ramach przygotowania do zajęć (lektura tekstów i słuchanie nagrań);

- aktywnych udział w zajęciach.

- przynajmniej jedna praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pascale Peeters, Lucas Skurczyński
Prowadzący grup: Pascale Peeters, Lucas Skurczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pascale Peeters, Alessia Vignoli
Prowadzący grup: Pascale Peeters, Alessia Vignoli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat przemian społecznych zachodzących współcześnie we Francji. Zdobywanie tej wiedzy jest zintegrowane z doskonaleniem umiejętności rozumienia i mówienia oraz poszerzanie słownictwa, częściowo nawet specjalistycznego w zakresie omawianych zagadnień, aby osiągnąć skuteczną i swobodną, a zarazem poprawną i adekwatną do sytuacji komunikację na poziomie zaawansowanym.

Pełny opis:

Nauka obejmuje przede wszystkim rozwijanie umiejętności rozumienia i mówienia oraz wzbogacanie słownictwa dotyczącego wybranych zagadnień:

- zmiany dotyczące roli kobiety w społeczeństwie francuskim;

- zagadnienia związane z imigracją;

- laickość;

- demokracja uczestnicząca;

- zmiany językowe świadczące o przemianach społecznych.

Literatura:

- prasa francuskojęzyczna

- zasoby internetowe

- wybór tekstów na poziomie C1-C2

- Edmiston W., Duménil A., "La France contemporaine", University of South Carolina

- Vigreux J., "Croissance et contestation", tome 9, 1958-1981, Points

- Bantigny L., "La France à l'heure du monde", tome 10, De 1981 à nos jours, Points

- Barlow J., Nadeau J.-B.,(2006) "Le français, quelle histoire !", Editions SW Télémaque

- Barlow J., Nadeau J.-B. (2005) "Pas si fous, ces Français !", Seuil

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)