Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Wypowiedź pisemna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-PNWP-048
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Wypowiedź pisemna
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Doskonalenie sprawności pisania i mówienia w języku francuskim; językowe przygotowanie do redagowania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Doskonalenie sprawności pisania i mówienia w języku francuskim; językowe przygotowanie do redagowania pracy magisterskiej.

Celem tych zajęć jest wzmocnienie umiejętności pisania prac akademickich . Analiza sposobów cytowania i struktur. Sporządzono streszczenia naukowe.

Literatura:

Amossy Ruth, L'argumentation dans le discours. Discours politique, littérature d'idées, fiction, Nathan, Paris, 2000 Raîche Gilles, Monique Noël-Gaudreault, Article de recherche théorique et article de recherche empirique : particularités, Revue des sciences de l'éducation, vol. XXXIV, no 2, 2008, pp. 485–490, http://id.erudit.org/iderudit/019691ar; Zahnd Gabriella, L'exposé oral, un outil pour transmettre des savoirs. In: Repères, recherches en didactique du français langue maternelle, n°17, 1998. L'oral pour apprendre. pp. 41-54; https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_1998_num_17_1_2247

Zbiory ćwiczeń :

Caquineau-Gunduz et al, Les 500 exercices de grammaire, Hachette, 2007; Descotes-Genon Christiane, L'exercisier - Manuel d'expression francaise : CECR B1-B2, PUG, Grenoble, 2010 Grégoire Maïa , Grammaire Progressive du Français, Clé International, 2012.

dodatkowo :

1. Garnier S., Savage A.D (2011), Rédiger un texte académique en français, Paris: Ophrys

2.Payen Philippe (2015), Savoir bien rédiger, StudyramaPro

3. Spicher A. (2014), Savoir rédiger, Paris: Ellipses

4. Demont D, Guédon J-F, (2007), Bien utiliser les citations dans les examens et concours, Paris : Eyrolle

5. Fayet M. (2014), Rédiger sans complexes, Paris : Eyrolles

6. Dubost M. (2018), Améliorer son expression orale et écrite,

Efekty uczenia się:

student powinien znać

K_W07 w pogłębionym stopniu funkcje języka oraz społeczne i kulturowe aspekty jego użycia w zróżnicowanych, także nietypowych sytuacjach komunikacyjnych, w tym w komunikacji międzykulturowej P7S_WK

K_W08 w pogłębionym stopniu zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, leksykalne, semantyczne, fonologiczne i stylistyczne w zakresie języka francuskiego P7S_WG

K_W09 w pogłębionym stopniu szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego P7S_WG

student powinien umieć

K_U06 przedstawiać własne poglądy, odwołując się do różnych źródeł i złożonych ujęć teoretycznych, oraz argumentować w pogłębionym stopniu przyjęty punkt widzenia P7S_UW P7S_UK

K_U07 przygotowywać pracę pisemną, w języku francuskim i polskim, odwołując się do złożonych ujęć teoretycznych właściwych dla językoznawstwa i literaturoznawstwa P7S_UW

K_U08 planować i przygotowywać wystąpienia ustne w języku francuskim i polskim, odwołując się do złożonych ujęć teoretycznych właściwych dla językoznawstwa i literaturoznawstwa P7S_UW P7S_UK

K_U09 komunikować się ustnie i pisemnie w zakresie języka francuskiego poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego P7S_UK

K_U10 komunikować się ustnie i pisemnie w zakresie drugiego języka obcego na poziomie B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego P7S_UW

Absolwent jest gotów do

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, jak również dokonywania modyfikacji i korekt postaw i zachowań P7S_KK

K_K03 otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych i rozumienia ich etycznego wymiaru P7S_KO

K_K06 aktywnego uczestnictwa w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając w pogłębiony sposób z różnych form i i mediów P7S_KO

K_K07 przestrzegania zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego P7S_KR

Metody i kryteria oceniania:

na podstawie oddawanych prac. Uszczegółowienie wymagań w zalezności od prowadzącego zajęcia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucas Skurczyński, Krystyna Zaleska
Prowadzący grup: Lucas Skurczyński, Krystyna Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)