Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

TRAD: Przekład na język francuski - Turystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-TRJF-062
Kod Erasmus / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: TRAD: Przekład na język francuski - Turystyka
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty profilu przekładowego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Założenia (opisowo):

Przygotowanie studentów do zawodu tłumacza.

Skrócony opis:

Tłumaczenie na j. francuski dla studentów profilu przekładowego (polskie teksty literackie)

Semestr zimowy - tłumaczenie na francuski fragmentów współczesnych polskich utworów literackich (należących do rozmaitych gatunków literackich) i pogłębiona analiza tłumaczeń tych samych fragmentów dokonanych przez zawodowych tłumaczy.

Semestr letni - tłumaczenie na język francuski wybranego, nietłumaczonego na francuski, utworu (lub jego fragmentu) współczesnego pisarza polskiego; indywidualna praca poszczególnych studentów nad jego kolejnymi fragmentami, dyskusja, opracowanie wspólnej wersji tłumaczenia.

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

- K. Hejwowski - Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa 2004.

- J.Vinay, J. Darbelnet - Stylistique comparée du français et de l'anglais, Didier scolaire, Paris 2004.

- W. Wilczyńska, B. Rabiller, Słownik pułapek językowych polsko-francuskich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

- Pogłębiona wiedza morfo-syntaktyczna, ortograficzna, semantyczna, fonologiczna i stylistyczna w zakresie języka francuskiego.

- Pogłębiona wiedza o teorii, metodyce i praktyce przekładu umożliwiająca tłumaczenie tekstów literackich.

- Znajomość szczegółowych zasad analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów j. francuskiego.

- Umiejętność rozpoznania technik tłumaczeniowych stosowanych przez zawodowych tłumaczy.

- Umiejętność rozpoznania i oceny sposobów rozwiązywania problemów tłumaczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia elementów nacechowanych kulturowo i stylistycznie.

- Umiejętność korzystania z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje niezbędne do tłumaczenia i formułowania na tej podstawie krytycznych sądów.

- Umiejętność współpracowania w grupie, bronienia swoich racji w dyskusji.

- Świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie j. francuskiego, rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i osobistego.

- znajomość i rozumienie podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; umiejętność stosowania w praktyce zasad rządzących przytaczaniem cudzych wypowiedzi z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie sem. zimowy: regularna obecność i aktywność, pisemne przetłumaczenie na j. francuski wskazanych fragmentów współczesnej prozy polskiej i po omówieniu błędów dokonanie pisemnej poprawy. Pozytywne wyniki krótkich sprawdzianów pisemnych dotyczących omawianych tekstów.

Zaliczenie sem. letni:

- Aktywność na zajęciach, samodzielne przygotowanie tłumaczenia na francuski jednego lub dwóch fragmentów z wybranego utworu (patrz skrócony opis - semestr letni) i poprawa tłumaczenia; praca semestralna polegająca na przetłumaczeniu na francuski tekstu w języku polskim.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janion
Prowadzący grup: Agnieszka Janion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)