Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

TRAD: Przekład na język polski. Teksty popularnonaukowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-TRJP-TP
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: TRAD: Przekład na język polski. Teksty popularnonaukowe
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty profilu przekładowego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Jest to przedmiot wchodzący w skład programu profilu przekładowego, dla studentów zapisanych na ten profil. Jest kształceniem jednej z kompetencji tłumacza założonych w programie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia z tłumaczenia z języka francuskiego na język polski (pisemne) poświęcone będą tłumaczeniu tekstów ogólnych typu encyklopedycznego, prasowych, wybranych specjalistycznych. Krytyczna analiza przekładów (wykonanych przez zawodowych tłumaczy/ samych studentów) będzie wzbogacona o lekturę tekstów prezentujących wybrane problemy tłumaczenia tekstów popularnonaukowych.

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter praktyczny i polega na wykonywaniu samodzielnie lub w małych grupach tłumaczeń pisemnych z języka francuskiego na język polski z zakresu tekstów popularnonaukowych. Pozwala to doskonalić zdolności translatorskie oraz wykorzystać wiedzę teoretyczną dotyczącą strategii i technik tłumaczeniowych, rodzajów błędów w tłumaczeniu, przekładu elementów nacechowanych kulturowo. Uwzględnia zagadnienia poprawności językowej, stylistyki i kultury języka polskiego, a także elementy analizy leksykograficznej. W programie przewidziane są różne typy tekstów do tłumaczenia, które przekazują wiedzę specjalistyczną szerokiemu gronu czytelników, zróżnicowanych pod względem wieku, zainteresowań i kompetencji: ogólne typu encyklopedycznego, prasowe, wybrane specjalistyczne.

Literatura:

Chłopicki W. (red.) (2002) Język trzeciego tysiąclecia, t.2. Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, Tertium, Kraków

Hejwowski K. (2004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Pieńkos J. (1993) Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Tomaszkiewicz T. (red.) (2006) Odpowiednie dać rzeczy słowo? czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

www.glosbe.com

https://kopalniawiedzy.pl

Efekty uczenia się:

K_W09 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej

K_U11 Student potrafi dokonać poprawnego przekładu różnych gatunków tekstów z języka francuskiego na język polski

K_K02 Student umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na stopień.

Oceniane są:

- aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć (wspólna praca nad tłumaczeniem tekstów, rozliczenie się z indywidualnych i grupowych prac domowych),

- krótkie tłumaczenia indywidualne / w parach,

- praca pisemna na koniec semestru : samodzielny przekład wybranego tekstu popularnonaukowego o łącznej objętości około 2 stron,

- test ze słownictwa z tłumaczonych tekstów

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grycan
Prowadzący grup: Magdalena Grycan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)