Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I : Od analizy dyskursu do teorii interakcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1W-SM-016
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I : Od analizy dyskursu do teorii interakcji
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie dotyczy wybranych problemów z dziedziny teorii wypowiadania, analizy dyskursu oraz teorii interakcji. Założeniem jest opis wybranych zagadnień na podstawie prac językoznawców oraz próbki analiz na korpusach tekstowych. W zależności od zainteresowań magistrantów rozwinięte będą różne tematy związane z pragmatyką : teoria aktów mowy, analiza argumentacyjna ze szczególnym uwzględnieniem roli konektorów, charakterystyka dialogu z punktu widzenia relacji pomiędzy jego uczestnikami, teoria uprzejmości, zasady uprzejmości według G. Leecha. Ważną częścią seminarium jest też przygotowanie do redakcji pracy magisterskiej : omówienie jej głównych części, uzgodnienie strony formalnej pracy (przypisy, bibliografia).


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematem seminarium jest połączenie dwóch dziedzin badań językoznawczych. Zaczniemy od podstawowych pojęć analizy dyskursu : teorii aktów mowy, klasyfikacji aktów mowy, sposobów realizacji aktów pośrednich i bezpośrednich. Następnie omówimy teorię argumentacji i zasady funkcjonowania konektorów. W drugiej części seminarium zajmiemy się teorią interakcji. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się : podstawy teoretyczne, między innymi teoria twarzy E.Goffmana, model aktów zagrażających twarzy P.Browni S. Levinsona, jego rozszerzona wersja opisana przez C.Kerbrat- Orecchioni uwzględniająca również akty schlebiające np. wzmacniające pozytywny wizerunek rozmówców. Przygotowaniem do analizy praktycznej będzie przedstawienie sytuacji komunikacyjnej, struktury interakcji i typologii oraz różnic kulturowych, które mogą wpływać na przebieg interakcji.

Pełny opis:

Pełny opis

1.Specyfika pracy magisterskiej w dziedzinie językoznawstwa romańskiego

2. Podstawowe zasady redakcji pracy magistrskiej

3. Redagowanie pracy magisterskiej w świetle prawa autorskiego1.

4. Teoria aktów mowy

5. Klasyfikacje aktów mowy według J. Austina i J. Searle’a

6. Analiza realizacji wybranych aktów mowy w dyskursie

7. Analiza dyskursu w ujęciu szkoły francuskiej

8. Teoria argumentacji według O. Ducrota i J.-Cl. Anscombre’a

9. Funkcjonowanie konektorów w dyskursie

10. Zasada kooperacji i maksymy konwersacyjne P.H. Grice’a

11. Struktura i charakterystyka interakcji według V. Traverso

12. Teoria twarzy E.Goffmana i jej konsekwencje dla badania interakcji

10. Model P. Brown i S. Levinsona oraz jego rozwinięcie w koncepcji C.Kerbrat-Orecchioni

11. Maksymy grzecznościowe wedlug G. Leecha

12. Zastosowanie pojęć właściwych dla teorii interakcji w analizie konkretnych korpusów dialogowych

Literatura:

Literatura:

Charaudeau P., Maingueneau D. (red.) (2002) Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Seuil.

Ducrot et al. (1980) Les mots du discours, Paris, Les éditions du Minuit.

Grice H.P. (1975) Logique et conversation, in : Communications 30, p. 57-72.

Kerbrat-Orecchioni C. (1994) Les interactions verbales, tome III, Paris, Armand Colin.

Plantin Ch. (1990) Essai sur l’argumentation, Paris, Editions Kimé.

Riegel M., Pellat J.-Ch., Rioul R. (1994) Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

Searle J. (1969) Les actes de langage. Essai de philosophie du langage, trad. Fr. 1972, Fermann, Paris.

Traverso V. ( 2007) L’analyse des conversations, Paris, Armand Colin.

Vion R. (1992) La communication verbale, Paris, Hachette.

Efekty uczenia się:

1) ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa, a w szczególności językoznawstwa francuskiego, jego miejscu i znaczeniu w systemie nauk oraz o jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W08)

2) ma pogłębioną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego (K_W10)

3) posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej i przygotowania własnych prac naukowych z zakresu filologii francuskiej (K_U02)

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w seminarium

wybór tematu pracy magisterskiej

systematyczne prezentacje na temat gromadzonej literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)