Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MET-DJF: Tworzenie materiałów dydaktycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D2-MET-1
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MET-DJF: Tworzenie materiałów dydaktycznych
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty dla studiów dziennych
Przedmioty profilu metodycznego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia są skierowane do studentów modułu metodycznego. Ich celem jest przygotowanie do wykorzystywania i samodzielnego tworzenia różnych rodzajów materiałów w nauczaniu języka francuskiego jako obcego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do wykorzystywania i samodzielnego tworzenia materiałów w dydaktyce języka francuskiego jako obcego. Przedmiotem refleksji będą trzy grupy materiałów: autentyczne, quasi-autentyczne, dydaktyczne. Praktyczne zadania będą dotyczyć różnych gatunków w obrębie każdej z trzech grup. Studenci poznają zasady pracy z nimi oraz będą rozwijać umiejętność ich modyfikowania i wykorzystywania podczas zajęć językowych, a także samodzielnie je tworzyć.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będą następujące tematy i zagadnienia szczegółowe.

1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje dotyczące materiałów wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych: materiały autentyczne, quasi-autentyczne, dydaktyczne; materiały pisane, ustne, wizualne, elektroniczne; typy materiałów dydaktycznych (preparowanych);

2. Funkcje różnych typów materiałów: dotyczące nauki języka, socjokulturowe, pedagogiczne, związane z rozwijaniem kompetencji ogólnych (savoir-être, savoir-apprendre) i in.;

3. Zasady i praktyczne działania związane z wykorzystaniem następujących materiałów:

a) Przedmiot

b) Broszura, prospekt, bilet itd.

c) Zdjęcie

d) Strona internetowa instytucji, przedsiębiorstwa itd.

e) Artykuł prasowy niespecjalistyczny

f) Artykuł popularnonaukowy/naukowy

g) Tekst literacki

h) Piosenka

i) Materiał video

j) Materiały ludyczne

k) Testy on-line

4. Ocena podręczników do nauki języka francuskiego jako obcego pod kątem zawartych w nich materiałów (kryterium możliwości rozwijania różnych kompetencji, możliwość wykorzystania materiałów na danym poziomie językowym, walory pedagogiczne itd.)

5. Dylematy związane z wykorzystaniem materiałów autentycznych i dydaktycznych (preparowanych) w dydaktyce języków obcych: wrażenie obcości, tzw. sztuczność kontekstu, łączenie obu typów itd.

Literatura:

BERTOCCHINI P., COSTANZO E. (2020), Manuel de formation pour le professeur de FLE, Clé International, Paris.

FENNER A.-B., NEWBY D. (2002), Réflexion sur la conception de supports dans les manuels en Europe: la mise en œuvre des principes d’authenticité, d’autonomie de l’apprenant et de sensibilisation à la culture, Les Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg.

FIEVET M. (2019), Littérature en classe de FLE – Techniques et pratiques de classe, Clé International, Paris.

GANEA A. (2014), « L’exploitation des ressources authentiques virtuelles dans l’enseignement du français langue étrangère », Synergies Roumanie, 9/2014, 43-51.

KARPIŃSKA-SZAJ K. (2006), « Apprendre à surveiller sa lecture », Synergies Pologne, 3/2006, 35-42.

MANGENOT F. (2006), Internet et la classe de langue – Techniques et pratiques de classe, Clé International.

SMUK M. (2019). « De variables influençant la lecture en langue étrangère » [in :] Sokołowicz M., Zatorska I. (red.). Quand regarder fait lire. Nouveaux défis dans l’enseignement des littératures de langue français, Série « Pluralités européennes » 1/27, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 26-36.

WEISS F. (1983), Jeux et activités communicatives dans la classe de langue, Hachette, Paris.

ZAJĄC J. (2006), « Varier les pratiques de lecture en langue étrangère », Synergies Pologne, 3/2006, 25-33.

http://franc-parler.fipf.org/

Efekty uczenia się:

Student zna:

-w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie nauk humanistycznych, w szczególności

literaturoznawstwa i językoznawstwa, w systemie nauk oraz ich specyfikę przedmiotową i

metodologiczną (K_W01)

- w pogłębionym stopniu podstawowe i złożone procesy zachodzące w języku i literaturze w krajachfrancuskojęzycznego obszaru kulturowego (K_W03)

-w pogłębionym stopniu tendencje, kierunki i metodologie badawcze w zakresie badań nad językiem i literaturą, zwłaszcza w krajach francuskojęzycznego obszaru kulturowego (K_W04)

-w pogłębionym stopniu funkcje języka oraz społeczne i kulturowe aspekty jego użycia w

zróżnicowanych, także nietypowych sytuacjach komunikacyjnych, w tym w komunikacji

międzykulturowej (K_W07)

-w pogłębionym stopniu zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości związanych z kierunkiem studiów (K_W12)

Student potrafi:

-stosować podczas planowania badań złożone koncepcje teoretyczne, właściwe dla językoznawstwa i literaturoznawstwa, zwłaszcza francuskiego (K_U01)

-wykorzystywać w badaniach złożone umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod i technik badawczych oraz opracowywanie i prezentowanie wyników podczas przygotowywania własnych prac w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa (K_U02)

- samodzielnie zdobywać wiedzę i planować własne uczenie się, ukierunkowywać innych w tym zakresie oraz rozwijać złożone umiejętności, korzystając z różnych źródeł (K_U03)

-pracować w grupie, kierować pracą zespołu, także w kontekście różnokulturowym, stawiając czoła K_U04

-stosować złożone techniki informacyjno-komunikacyjne w procesie (K_U13)

Student jest gotów do:

-krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, jak również dokonywania modyfikacji i korekt postaw i zachowań (K_K01)

-myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K02)

-otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych i rozumienia ich etycznego wymiaru (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć studenci przygotowują (indywidualnie lub w zespołach) praktyczne zadania związane z różnymi materiałami stosowanymi w dydaktyce języków obcych oraz samodzielnie tworzą autorskie materiały. Kolokwium końcowe – organizowane na przedostatnich zajęciach – ma na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności zdobytych podczas zajęć.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest systematyczne wykonywanie zadań cząstkowych i zaliczenie końcowego kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wojakowska
Prowadzący grup: Marta Wojakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wojakowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)