Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MET: Różnojęzyczność i międzykulturowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D2-MET-2
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MET: Różnojęzyczność i międzykulturowość
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty dla studiów dziennych
Przedmioty profilu metodycznego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Założenia (opisowo):

Celem warsztatów jest ukazanie dydaktycznych implikacji zjawiska wielojęzyczności i wielokulturowości oraz przygotowanie studentów do wypracowania materiałów dydaktycznych (do zastosowania na lekcji języka francuskiego) opartych na wykorzystaniu zasobów repertuaru językowego i kulturowego uczniów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Od dłuższego czasu, wielojęzyczność i wielokulturowość stanowią jeden z priorytetów współczesnej polityki językowej. Celem zajęć jest ukazanie dydaktycznych implikacji tak zdefiniowanych priorytetów edukacyjnych, jak również pokazanie systemowych rozwiązań na przykładzie polskiego i francuskiego kontekstu edukacyjnego. W czasie zajęć studenci będą przygotowywali materiały, które mogą wykorzystać na lekcji języka francuskiego, wykorzystujące zasoby repertuaru językowego oraz kulturowego uczniów.

Pełny opis:

Tematyka zajęć będzie obejmowała następujące zagadnienia:

- pojęcie „wielorakiej tożamości” (fr. identité plurielle)

- definicja pojęcia kompetencji różnojęzycznej

- definicja pojęcia „kompetencji międzykulturowej”

- System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur: pojęcie „podejść wielorakich”

- założenie podejścia międzykulturowego

- założenie podejścia „otwarcie na języki”

- założenia interkomprehensji

- założenia zintegrowanego kształcenia językowego

- warunki skutecznego pozytywnego transferu międzyjęzykowego

Literatura:

Robert, J.-P., Rosen, É., 2010, Dictionnaire pratique du CECR, éditions Ophrys, Paris.

Escudé, P., Janin, P., 2010, Le point sur l’intercompréhension, clé du plurilinguisme, Clé International, Paris.

Kucharczyk, R., 2018, Nauczanie języków obcych a dydaktyka wielojęzyczności (na przykładzie francuskiego jako drugiego języka obcego), Werset, Lublin.

Troncy, Ch. (dir.), 2014, Didactique du plurilinguisme. Approches plurielles des langues et des cultures. Autour de Michel Candelier., Presses Universitaires de Rennes, Rennes.

Wilczyńska, W., Mackiewicz, M, Krajka, J., 2019, Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć studenci będą posiadać następujące wiadomości oraz umiejętności merytoryczne i społeczne.

Student:

- definiuje zjawisko wielojęzyczności i wielokulturowości w kontekście językoznawczym; socjolingwistycznym oraz glottodydaktycznym ;

- charakteryzuje kompetencję różnojęzyczną i różnokulturową, jak również sposoby ich rozwijania na lekcji języka obcego;

- określa rolę kontekstu społecznego, jako warunku rozwijania kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej;

- umie odnieść teoretyczne zagadnienia do praktyki dydaktycznej

- wyszukuje informacje i uzupełnia literaturę przedmiotu

- dokonuje samooceny swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

systematyczna i aktywna obecność na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności)

przygotowanie zadań o charakterze projektowym

pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego

UWAGA! Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kucharczyk
Prowadzący grup: Radosław Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kucharczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)