Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MET: Różnojęzyczność i międzykulturowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D2-MET-2 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: MET: Różnojęzyczność i międzykulturowość
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty dla studiów dziennych
Przedmioty profilu metodycznego
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Założenia (opisowo):

Celem warsztatów jest ukazanie dydaktycznych implikacji zjawiska wielojęzyczności i wielokulturowości oraz przygotowanie studentów do wypracowania materiałów dydaktycznych (do zastosowania na lekcji języka francuskiego) opartych na wykorzystaniu zasobów repertuaru językowego i kulturowego uczniów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Od dłuższego czasu, wielojęzyczność i wielokulturowość stanowią jeden z priorytetów współczesnej polityki językowej. Celem zajęć jest ukazanie dydaktycznych implikacji tak zdefiniowanych priorytetów edukacyjnych, jak również pokazanie systemowych rozwiązań na przykładzie polskiego i francuskiego kontekstu edukacyjnego. W czasie zajęć studenci będą przygotowywali materiały, które mogą wykorzystać na lekcji języka francuskiego, wykorzystujące zasoby repertuaru językowego oraz kulturowego uczniów.

Pełny opis:

Tematyka zajęć będzie obejmowała następujące zagadnienia:

- pojęcie „wielorakiej tożamości” (fr. identité plurielle)

- definicja pojęcia kompetencji różnojęzycznej

- definicja pojęcia „kompetencji międzykulturowej”

- System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur: pojęcie „podejść wielorakich”

- założenie podejścia międzykulturowego

- założenie podejścia „otwarcie na języki”

- założenia interkomprehensji

- założenia zintegrowanego kształcenia językowego

- warunki skutecznego pozytywnego transferu międzyjęzykowego

Literatura:

Robert, J.-P., Rosen, É., 2010, Dictionnaire pratique du CECR, éditions Ophrys, Paris.

Escudé, P., Janin, P., 2010, Le point sur l’intercompréhension, clé du plurilinguisme, Clé International, Paris.

Kucharczyk, R., 2018, Nauczanie języków obcych a dydaktyka wielojęzyczności (na przykładzie francuskiego jako drugiego języka obcego), Werset, Lublin.

Troncy, Ch. (dir.), 2014, Didactique du plurilinguisme. Approches plurielles des langues et des cultures. Autour de Michel Candelier., Presses Universitaires de Rennes, Rennes.

Wilczyńska, W., Mackiewicz, M, Krajka, J., 2019, Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć studenci będą posiadać następujące wiadomości oraz umiejętności merytoryczne i społeczne.

Student:

- definiuje zjawisko wielojęzyczności i wielokulturowości w kontekście językoznawczym; socjolingwistycznym oraz glottodydaktycznym ;

- charakteryzuje kompetencję różnojęzyczną i różnokulturową, jak również sposoby ich rozwijania na lekcji języka obcego;

- określa rolę kontekstu społecznego, jako warunku rozwijania kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej;

- umie odnieść teoretyczne zagadnienia do praktyki dydaktycznej

- wyszukuje informacje i uzupełnia literaturę przedmiotu

- dokonuje samooceny swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

systematyczna i aktywna obecność na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności)

przygotowanie zadań o charakterze projektowym

pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego

UWAGA! Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kucharczyk
Prowadzący grup: Radosław Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Patrz "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)"

Pełny opis:

Patrz "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)"

Literatura:

Patrz "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)"

Uwagi:

OIRGANIZACJA ZAJĘĆ W CZASIE ZAGROŻENIA PANDEMICZNEGO

dr hab. Radosław Kucharczyk

RÓŻNOJĘZYCZNOŚĆ I MIĘDZYKULTUROWOŚĆ

zasady pracy w trybie zdalnym

1. Forma i czas prowadzenia zajęć

• zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć zamieszczonym na stronie Instytutu Romanistyki

• w czasie zajęć będzie wykorzystywane środowisko Google Classroom i platforma zoom.us

2. Wymagania systemowe

• do zajęć wymagany jest komputer lub tablet podłączony do internetu oraz posiadający mikrofon i kamerę

• logowanie na zajęcia powinno odbywać się za pomocą uniwersyteckiego adresu mailowego

3. Weryfikacja efektów kształcenia

• wykonywanie zadań związanych z omawianym tematem

• udział w pracach projektowych

• test zaliczeniowy napisany w sali (lub odpowiedź ustna na platformie zoom.us)

4. Obecność na zajęciach

• student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów na UW

• w szczególnych przypadkach, powinien poinformować prowadzącego o braku możliwości udziału w zajęciach przed spotkaniem

5. Komunikacja z prowadzącym

• komunikacja z prowadzącym odbywa się droga mailową przy użyciu uniwersyteckich adresów mailowych

• prowadzący jest również dostępny w czasie dyżurów zdalnych (informacja na stronie IR UW)

6. Organizacja zajęć stacjonarnych

• przewidziane są dwa spotkanie w trybie stacjonarnym

• dokładna data oraz treści zajęć zostaną podane później

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.