Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MET: Ocenianie i jego formy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D2O-MET-OJF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: MET: Ocenianie i jego formy
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Przedmioty metodyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest pokazanie studentom złożoności pojęcia ewaluacji w glottodydaktyce.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są tematyce oceniania w procesie nauczania języka obcego. Ich celem jest wykształcenie u studentów umiejętności stosowania różnych typów oceniania, związanych z nimi narzędzi (opracowywanie np. testów kończących pewną sekwencję nauczania). Słuchacze uczą się wykorzystywać w procesie oceniania Europejskie Portfolio Językowe oraz dokumenty opisujące kompetencje (np. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Kontrolowanie czy ocenianie? – analiza celów i metod oceniania w perspektywie glottodydaktycznej

2. Ocenianie kompetencji vs ocenianie wiadomości – jaka różnica?

3. Ocenianie kształtujące – cele, techniki.

4. Budowanie sekwencji oceniających kompetencje cząstkowe - poziomy taksonomiczne wg Blooma.

5. Przekazywanie informacji zwrotnej i zagadnienie edukacyjnej wartości dodanej.

6. Europejskie Portfolio Językowe a samoocena.

7. Egzaminy zewnętrzne z języków obcych w polskiej szkole: sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny,

8. Certyfikacje w języku francuskim – rola organizacji ALTE.

9. Konstruowanie narzędzi służących do oceny umiejętności językowych uczniów.

10. Interpretacja wyników uczniów (analiza ilościowa i jakościowa).

11. Konstruowanie programów nauczania.

Literatura:

BOURGUIGNON C., DELAHAYE P., VICHER A., 2005, L`évaluation de la compétence en langue : un objectif commun pour des publics différents ; Revue de didactologie des langues-cultures et de lexiculturologie 2005/4, n° 140, p. 459-473.

COURTILLON J., 2003, Élaborer un cours de FLE, Hachette.

Języki Obce w Szkole n. 6, 2005, numer specjalny, O ocenianiu, CODN, Warszawa.

NIEMIERKO B., 2002, Ocenianie szkolne bez tajemnic, WSiP, Warszawa.

NOËL-JOTHY F., SAMPSONIS B., 2006, Certifications et outils d’évaluation en FLE, Hachette, Paris.

OECD, 2005/2006, Ocenianie kształtujące – doskonalenie kształcenia w szkole średniej, CODN, Warszawa.

Référentiel – des contenus d’apprentissage du FLE en rapport avec les six niveaux du Conseil de l’Europe, à l’usage des enseignants de FLE, 2008, Alliance Française/Cle International, Paris.

SCHÄRER R., 2008, Portfolio européen des langues :rapport intérimaire 2007, Division des Politiques linguistiques, Strasbourg.

TAGLIANTE Ch., 2005, L’évaluation et Le Cadre européen commun, Cle International, Paris.

Efekty uczenia się:

• zna podstawowe pojęcia i odpowiadające im terminy używane w glottodydaktyce; oraz rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki (K_W03);

• ma usystematyzowaną wiedzę dotyczącą ewaluacji kompetencji językowej ucznia (K_W04);

• ma elementarną wiedzę o kierunkach badań i o najnowszych osiągnięciach w glottodydaktyce (K_W06);

• potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz posługuje się podstawowymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi (KU_01);

• posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac z zakresu glottodydaktyki (KU_02);

• potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych - w typowych sytuacjach profesjonalnych (KU_04);

• rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności (KK_01);

• umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania (KK_02);

• potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy (KK_03);

• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania (KK_05);

• prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z wykonaniem zawodu (KK_06);

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

- aktywny udział w zajęciach;

- realizacja projektu dydaktycznego opracowanie narzędzia ewaluacji;

- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kucharczyk
Prowadzący grup: Radosław Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

Pełny opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

Literatura:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.