Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MET: Praktyki zawodowe dydaktyczne 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D2O-MET-PZD Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: MET: Praktyki zawodowe dydaktyczne 2
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Przedmioty metodyczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Skrócony opis:

Praktyki dydaktyczne 2 obejmują 60 godzin praktyk w szkole ponadpodstawowej. W ramach tych praktyk studenci mają możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami nauczania języka francuskiego młodzieży oraz specyfiką zawodu nauczyciela.

Praktyki dydaktyczne 2 przebiegają oraz są rozliczane według szczegółowego regulaminu dostępnego na stronie Instytutu Romanistyki.

Pełny opis:

Głównym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy nauczyciela języka obcego w szkole ponadpodstawowej poprzez zdobycie wiadomości i umiejętności zawodowych, kształcenie odpowiedzialności zawodowej za własny rozwój oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

W ramach praktyk dydaktycznych 2 student ma możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną i pracą dydaktyczną w szkole ponadpodstawowej. Weryfikuje wiedzę teoretyczną i łączy ją z działaniem praktycznym przebiegającym w różnych warunkach i ulegającym stałym modyfikacjom. Praktyki dydaktyczne 2 umożliwiają kształtowanie zainteresowań i postaw zawodowych studentów jak również wykorzystanie doświadczeń i umiejętności pedagogicznych opiekuna praktyk celem podniesienia stopnia przygotowania zawodowego studentów, kształtują kompetencje i postawy twórcze studentów.

Zalecany rozkład godzin:

o 15 godzin przeznacza się na obserwacje lekcji języka francuskiego

o 15 godzin przeznacza się na pracę własną studenta (przygotowanie materiałów do zajęć, konspektów lekcji, konsultacje z opiekunem praktyk, opracowanie Dziennika praktyk, w tym prowadzenie dzienniczka uczenia się).

o 30 godzin przeznacza się na prowadzenie lekcji języka francuskiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna na poziomie rozszerzonym pojęcia i terminologię używane do opisu metodyki nauczania języków obcych, ma pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej;

Umiejętności:

potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału i organizowaniu zajęć, swobodnie posługuje się różnorodnymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi, potrafi wykorzystać różne ujęcia metodologiczne nauczania języków obcych również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych ;

Kompetencje społeczne:

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka francuskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia; potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób, potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy i podejmuje decyzje związane z wykonywaniem zawodu, potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i polskiej we Francji

K_W03, K_W10,

K_U01, K_U04

K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia praktyk są następujące:

1. dostarczenie zaświadczenia ze szkoły o odbyciu wymaganej liczby godzin obserwacji i lekcji;

2. stały kontakt z opiekunem praktyk w Instytucie Romanistyki UW

3. ocena nauczyciela – opiekuna praktyk;

4. dostarczenie Dziennika praktyk

5. ocena Dziennika praktyk przez opiekuna praktyk ze strony Instytutu Romanistyki.

Na zaliczenie z praktyk składają się: ocena lekcji pokazowej (lub ocena nauczyciela) (100 p. – w tym ocena prowadzenia lekcji 84 p. i ocena opanowania języka francuskiego 16 p.) oraz ocena Dziennika praktyk (150 p., w tym Dzienniczek uczenia się podczas praktyk zawodowych dydaktycznych / 60 p; Scenariusze przeprowadzonych przez studenta lekcji języka francuskiego / 50 p; Wnioski z rozmowy pohospitacyjnej / 20 p ; Autorefleksja po odbytych praktykach pedagogicznych / 20 p).

• Aby uzyskać zaliczenie praktyk, należy zdobyć 60% punktów. Żaden składnik oceny nie może zostać pominięty.

• Kryteria oceny Dziennika praktyk to zgodność z wymogami formalnymi (liczba przeprowadzonych obserwacji, własnych lekcji, kompletność wszystkich elementów – kart refleksji, podsumowania, rozmowy z nauczycielem), refleksyjność, poprawność metodyczna i językowa scenariuszy zajęć, umiejętność doboru materiałów dydaktycznych, poprawność redakcyjna i estetyczność opracowania.

W semestrze zimowym 2020/2021 dyżur opiekuna praktyk odbywać się będzie we wtorki godzinach 13.30-14.30, link do spotkania zostanie przesłany po uprzednim umówieniu się droga mailową do godz. 19-tej dnia poprzedzającego dyżur.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szymankiewicz
Prowadzący grup: Krystyna Szymankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szymankiewicz
Prowadzący grup: Krystyna Szymankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.