Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II rok - Końce wieków w prozie narracyjnej: kryzys, jednostka, społeczeństwo (literatura francuska i belgijska francuskojęzyczna XIX-XX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D2W-SM-016
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II rok - Końce wieków w prozie narracyjnej: kryzys, jednostka, społeczeństwo (literatura francuska i belgijska francuskojęzyczna XIX-XX w.)
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie dwóm literaturom i dwóm epokom, zbliżonym, a jednak różnym. Każda z omawianych na seminarium literatur ma swoją specyfikę, każdy koniec wieku ma swój odrębny charakter podyktowany uwarunkowaniami historycznymi, społecznymi i kulturowymi. Naszym zadaniem będzie zbadanie tej specyfiki na podstawie wybranych tekstów literatury narracyjnej.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie dwóm literaturom i dwóm epokom, zbliżonym, a jednak różnym. Każda z omawianych na seminarium literatur (francuska i belgijska francuskojęzyczna) ma swoją specyfikę, każdy koniec wieku ma swój odrębny charakter podyktowany uwarunkowaniami historycznymi, społecznymi i kulturowymi. Określenia „koniec wieku” będziemy używać dla opisu czasu przełomu, głębokiej zmiany, może nawet kryzysu. Dla obu literatur koniec XIX w. (od ok. 1880) i koniec XX w. (od ok. 1980) oznaczał czas głębokich zmian estetycznych, które swoje podłoże miały nie tylko w procesach literackich lub, szerzej, estetycznych, zapoczątkowanych wcześniej, ale także w określonej rzeczywistości społecznej i politycznej: zmiany reżimów politycznych, wojny, konstytuowanie się tożsamości narodowej młodego państwa belgijskiego, emancypacja klasy robotniczej, rozwój techniki, przemiany ekonomiczne, ruchy emancypacyjne, itd. Wymienione zjawiska stały się podstawą różnorakich kryzysów (ekonomicznych, geopolitycznych, społecznych, biologicznych, tożsamościowych), na które literatura żywo reagowała i reaguje: przedstawia, charakteryzuje, diagnozuje, analizuje, czasem leczy. Przedmiotem naszych lektur i refleksji będą teksty należące do najważniejszych kierunków rozwoju obu literatur (dekadencja, naturalizm, minimalizm, ponowoczesność, belgitude).

Analiza tekstów będzie miała przede wszystkim charakter tematyczny, związany ze specyfiką danego autora, gatunku lub nurtu. Wsparciem dla tej analizy będzie lektura ważnych tekstów krytycznych opisujących zjawiska kulturowe i literackie właściwe dla literatury francuskiej lub literatury francuskojęzycznej Belgii oraz zjawiska społeczne.

Literatura:

Bibliografia (wybór):

P. Berthier, M. Jarrety (dir.), Histoire de la France littéraire. Modernités XIXe-XXe siècles, Paris, PUF, 2006;

J.-P. Bertrand, M. Biron, B. Denis, R. Grutman (dir.), Histoire de la littérature belge francophone 1830-2000, Paris, Fayard, 2003.

R. Bizek-Tatara, M. Quaghebeur, J. Teklik, J. Zbierska-Mościcka, Belgiem być. Fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku), Kraków, Universitas, 2017.

A. Gefen, Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle, Paris, Corti, 2017.

M. Gontard, Écrire la crise. Esthétique postmoderne, PUR, 2013.

B. Denis, J.-M. Klinkenberg, Littérature belge. Précis d'histoire sociale, Bruxelles, Labor, 2005.

Fins de siècle, Actes du Colloque de Tours, Presses Universitaires de Bordeaux, 1990.

J.-M. Klinkenberg, Petites mythologies belges, Bruxelles, Labor, 2003

P. Marot, Histoire de la littérature française du XIXe siècle, H. Champion, coll. Unichamp-Essentiel, Paris, 2001.

M. Quaghebeur, Balises pour l'histoire des lettres belges, Bruxelles, Labor, 1998.

M. Quaghebeur, J. Zbierska-Mościcka (dir.), Entre belgitude et postmodernité. Textes, thèmes et styles, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2015.

D. Viart, B. Vercier, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, Paris, Bordas, 2005.

D. Viart, G. Rubino (dir.), Écrire le présent, Paris, A. Colin, 2012.

J. Zbierska-Mościcka, Lieux de vie, lieux de sens. Le couple lieu/identité dans le roman belge contemporain, Frankfurt am Mein, Peter Lang, 2014.

+ czasopismo literackie Textyles : www.textyles.be

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu seminarium Student zna i rozumie:

- periodyzację literatury belgijskiej, z uwzględnieniem kolejnych faz, opisem ich cech charakterystycznych oraz przedstawieniem kluczowych dla nich postaci;

- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych

- szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego

- pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytoczeniem cudzych wypowiedzi

Po zakończeniu seminarium Student potrafi:

- scharakteryzować specyfikę literatury belgijskiej jako literatury frankofońskiej;

- scharakteryzować omawiane okresy w literaturze francuskiej i belgijskiej;

- analizować i ustalić cechy utworów należących do różnych okresów omawianych epok;

- scharakteryzować kontekst kulturowy, społeczny i polityczny

- wykorzystać swoje pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej i przygotowania własnych prac naukowych z zakresu filologii romańskiej

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich zdolności i kierowania własną karierą zawodową; umie projektować i prezentować badania naukowe w kontekście przygotowania pracy magisterskiej

- merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów i poglądów własnych, formułować wnioski oraz syntetycznie je ujmować

- zaprojektować wieloskładnikową pracę pisemną, w tym pracę magisterską, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych

- przeprowadzić badanie naukowe w zakresie literaturoznawstwa

- stosować zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytoczeniem cudzych wypowiedzi

Po zakończeniu seminarium Student jest gotów, by:

- współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania

- odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym 2021/2022 w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego przewiduje się pracę stacjonarną lub zdalną na platformie zoom.us. /Google meet /Kampus

Wymagane zaplecze techniczne : dostęp do internetu, mikrofon i kamerka.

Aktywna obecność (liczba dopuszczalnych nieobecności w semestrze: 3), udział w dyskusji, wystąpienia ustne (prezentacje lub referaty), przedstawienie pierwszego rozdziału pracy magisterskiej (styczeń 2022); ukończenie pracy magisterskiej (czerwiec 2022).

Dyżur w semestrze zimowym: czwartek 12.00-13.00

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)