Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II : Dynamika znaczenia : słowo w dyskursie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D2W-SM-017
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II : Dynamika znaczenia : słowo w dyskursie
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Semestr czwarty seminarium jest kontynuacją problematyki podjętej w poprzednich semestrach. Omawiane zagadnienia będą już bardziej ukierunkowane na potrzeby konkretnych tematów prac magisterskich, ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych głównie tzw. semantyki dyskursu odwołującej się do francuskiej szkoły analizy dyskursu.

Pełny opis:

Przedmiotem analizy będzie sposób mówienia o świecie, wydarzeniach, o różnych problemach społeczno-politycznych itp., który ukazuje punkt widzenia, system wartości, ideologię, jak również emocje użytkowników języka. Podkreślona zostanie kluczowa rola kontekstu w kształtowaniu znaczenia używanych środków językowych oraz strategii dyskursywnych, rola przeformułowań, ukierunkowanie argumentacyjne słów i wypowiedzi ich subiektywność i wartościowanie.

Wszystkie te problemy zostaną zilustrowane na konkretnych dyskursach: medialnym, politycznym oraz na wypowiedziach zwykłych użytkowników m.in. w mediach społecznościowych.

Literatura:

Bibliografia podstawowa

Charaudeau, P., Maingueneau, D. (dir.), 2002, Dictionnaire de l’analyse du discours, Paris, Seuil.

Kerbrat-Orecchioni, C., 1980, L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin.

Krieg-Planque, A., 2013, « Polyphonie, dialogisme, interdiscours : l’ouverture du discours » in : A. Krieg-Planque, Analyser les discours institutionnels, Paris, Armand Colin, p. 186-214.

Moirand, S., 2007, Le discours de la presse quotidienne, Paris, P.U.F.

Moirand, S., Reboul-Touré, S., 2016, « Nommer les événements à l’épreuve des mots et de la construction du discours », Langue Française n.188, p.105-120.

Czasopisma naukowe :

Argumentation et Analyse du discours, 2016, La nomination et ses enjeux socio-politiques, no 17,en ligne.

Langages, (2018), Vers une sémantique discursive : propositions théoriques et méthodologiques, no 210.

Efekty uczenia się:

Po pozytywnym zakończeniu zajęć student powinien posiadać następującą wiedzę :

K_W01- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych,a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

K_W02 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych,a w szczególności nauk filologicznych

K_W08 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego

K_W11 - zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich

K_W15 - zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytoczeniem cudzych wypowiedzi

K_W16 - posiada podstawy wiedzy o wykorzystaniu zdobywanej wiedzy i umiejętności w planowaniu rozwoju zawodowego

Umiejętności :

K_U03 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich zdolności i kierowania własną karierą zawodową; umie projektować i prezentować badania naukowe w kontekście przygotowania pracy magisterskiej

K_U06 - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów i poglądów własnych, formułowania wniosków oraz ich syntetycznego ujmowania

K_U08 - umie zaprojektować wieloskładnikową pracę pisemną, w tym pracę magisterską, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych

K_U13 - potrafi przeprowadzić badanie naukowe w zakresie jednej z dyscyplin: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki

K_U15 - stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytoczeniem cudzych wypowiedzi

Kompetencje społeczne:

K_K01 - dokonuje regularnej autorefleksji, dzięki czemu ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności, jak również potrafi doradzać innym w zakresie ww. kompetencji

K_K05 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

K_K06 - prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z wykonywanym zawodem

K_K09 - interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy

Metody i kryteria oceniania:

-uczestnictwo w zajęciach : dopuszczalne 2 nieobecności,

-systematyczna praca nad wybranym zagadnieniem pracy magisterskiej,

-przedstawianie wyników badań w formie prezentacji na zajęciach oraz oddawanie fragmentów pracy w formie pisemnej.

-napisanie pracy magisterskiej.

W sem. letnim 2021/2022 w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego przewiduje się pracę stacjonarną lub zdalną na platformie zoom.us. Wymagane zaplecze techniczne : dostęp do Internetu, mikrofon i kamerka.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć. Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione przez prowadzącego na pierwszych zajęciach lub zostaną wysłane przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)