Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i nauczania j.ob.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D2W-SM-018
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i nauczania j.ob.
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Seminarium ma na celu uwrażliwienie studentów wybierających dydaktykę języków obcych jako dyscyplinę swoich badań akademickich na potrzebę wielopłaszczyznowej analizy kontekstu kulturowego, społecznego i psychologicznego nauki języków obcych.

Skrócony opis:

Seminarium jest skierowane do osób, które są zainteresowane związkami dydaktyki – w szczególności dydaktyki języków obcych – z dyscyplinami psychologicznymi i społecznymi. Jednym z głównych celów seminarium jest jest przygotowanie studentów do analizowania i prowadzenia badań na temat wpływu czynników kulturowych, społecznych i/lub psychologicznych na naukę języków obcych. W ramach przygotowania pracy magisterskiej studenci zapoznają się z podstawowymi metodami, technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi w glottodydaktyce oraz przeprowadzą badanie.

Pełny opis:

Przedmiotem analizy będą między innymi następujące zagadnienia:

- czynniki kulturowe wpływające na naukę języków obcych: status języka w regionie, konotacje przypisane różnym językom obcym, model nauczania/uczenia się dominujący w danej kulturze itd.,

- czynniki społeczne wpływające na naukę języków obcych: wpływ środowiska na preferencje poznawcze, mobilność społeczna itd.,

- czynniki psychologiczne wpływające na naukę języków obcych: osobowość, blokady psychologiczne, rola przekonań itd.,

- zagadnienia związane z metodologią badań glottodydaktycznych: definiowanie obszaru badawczego, formułowanie problemu badawczego, celowość/brak celowości i zasady formułowania hipotezy badawczej, określanie zmiennych i ich wskaźników, świadomość istnienia i określanie roli zmiennych pośredniczących (interweniujących), zasady dotyczące stosowania różnych metod i technik badawczych (obserwacja, wywiad, ankieta, socjometria).

Szczegółowa tematyka zajęć będzie również zależeć od naukowych zainteresowań magistrantów.

Literatura:

- Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., Metodologia badań glottodydaktycznych, Avalon, 2010.

- Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Ofic. Wyd. IMPULS, 2009.

- Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków: Ofic. Wyd. IMPULS, 2009

- Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, Warszawa: WSiP, 2000.

- Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Efekty uczenia się:

Część merytoryczna

Student:

- pozna specyfikę wybranych zagadnień kulturowych, społecznych i psychologicznych, które wpływają na naukę języków obcych,

- będzie rozumieć związki między interpretacjami tych zagadnień w różnych dyscyplinach naukowych oraz implikacje dydaktyczne podejścia interdyscyplinarnego,

- będzie diagnozować wybrane problemy o charakterze psychospołecznym w procesie dydaktycznym,

- będzie dostrzegać oraz formułować problemy społeczne, psychologiczne, psychospołeczne i etyczno-moralne związane z przebiegiem procesu dydaktycznego

Część badawcza

Student:

- pozna ogólne uwarunkowania badań w tzw. naukach humanistycznych i naukach ścisłych ,

- będzie umiał wyjaśnić specyfikę badań jakościowych i ilościowych (oraz podejścia pluralistycznego) oraz uargumentować wybór danego podejścia badawczego,

- pozna podstawową terminologię z zakresu metodologii badań glottodydaktycznych,

- pozna podstawowe metody i techniki badawcze stosowane w glottodydaktyce,

- rozwinie umiejętność krytycznej refleksji na temat problemów związanych z prowadzeniem badań w glottodydaktyce,

- będzie umiał zaplanować prosty proces badawczy,

- będzie umiał definiować obszar badawczy, formułować problem badawczy oraz – jeśli jest to konieczne – postawić hipotezę badawczą,

- w prowadzonym badaniu będzie umiał określić zmienne i ich wskaźniki, a także uwzględnić oddziaływanie wybranych zmiennych pośredniczących,

- będzie umiał przeprowadzić proste badanie za pomocą metod i technik omawianych podczas zajęć,

- będzie umiał dokonać analizy zebranych danych, opisać je oraz zinterpretować,

- będzie umiał ocenić jakość i przydatność różnych badań prowadzonych w glottodydaktyce,

- zrozumie społeczną rolę badań prowadzonych w dydaktyce i popularyzowania ich wyników z punktu widzenia optymalnego funkcjonowania społeczeństwa (weryfikacja badań, pokonywanie stereotypów za pomocą popularyzowania wyników, dochodzenie do optymalnych rozwiązań w działalności dydaktycznej),

• zrozumie konieczność rzetelności, trafności i obiektywności badań,

• będzie świadomy etycznego wymiaru badań.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny i regularny udział w zajęciach, przedstawienie konspektu pracy magisterskiej w drugim semestrze (I rok), przygotowanie pracy magisterskiej w czwartym semestrze (II rok)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)