Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny - Literatura frankofońskich Ameryk: zagadnienia transkulturowości i metysażu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2DXW-WM-LFA
Kod Erasmus / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Literatura frankofońskich Ameryk: zagadnienia transkulturowości i metysażu
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Plan 2 stopień 2 rok
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Przedmioty obieralne - Wykład monograficzny
Seminaria tematyczne, wykłady monograficzne, konwersatoria kierunkowe, profil przekładowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce
monograficzne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów IV i V roku.

Głównym celem wykładu jest prezentacja transferów kulturowych w postkolonialnej literaturze frankofońskiej Ameryki Północnej i Środkowej, które znamiennie wpłynęły na nowe sposoby obrazowania tożsamości zbiorowej i indywidualnej przez pisarzy tych obszarów. Intencją jest ukazanie, jak w ostatnich dekadach XX wieku pod wpływem różnorodnych wyzwań kulturowych, stanowiących kontekst wypowiedzi literackiej -imigracja, globalizacji kultur, pluralizm światopoglądowy, feminizm, kryzys dyskursu narodowo-terytorialnego oraz atawizmów rasowych, etnicznych i regionalnych - owe dominujące wcześniej wyobrażenia i strategie pisarskie wyczerpują się, odchodzą od wspólnotowej percepcji świata i zostają przemodelowane przez nowe poszukiwania formalne i tematyczne, wrażliwe na wartości międzykulturowe, pluralizm tożsamości oraz na potrzebę indywidualizacji ekspresji.

Pełny opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów IV i V roku.

Tematyka zajęć :

Głównym celem wykładu jest prezentacja transferów kulturowych w postkolonialnej literaturze frankofońskiej Ameryki Północnej i Środkowej, które znamiennie wpłynęły na nowe sposoby obrazowania tożsamości zbiorowej i indywidualnej przez pisarzy tych obszarów. Wykład proponuje socjokrytyczną interpretację tych przewartościowań oraz ich etyczne konsekwencje w literaturze franko-kanadyjskiej (głównie w Quebeku) i franko-karaibskiej (Haiti, francuskie Małe Antyle i Gujana) na przełomie XX i XXI wieku Do końca lat 1970, literatury te - jako formy ekspresji mniejszości francuskojęzycznej w Amerykach oraz twórczości peryferyjnej wobec dominujących modeli literackich i norm językowych metropolitalnych (francuskich) - owładnięte były problemem braku lub poszukiwania tożsamości. Stąd cechujące pisarzy dążenia do zaznaczenia odrębności poprzez sublimację własnej historii, pamięci zbiorowej oraz mitotwórcze projekcje tożsamościowe, jak indygenizm ("tybylczość"), murzyńskość ("négritude"), "antylskość" na Haiti i Antylach oraz "quebeckość", "amerykańskość" czy używanie zanglicyzowanego rejestru języka ("joual") w Kanadzie francuskiej. Intencją merytoryczną wykładu jest ukazanie, jak w ostatnich dekadach XX wieku pod wpływem różnorodnych wyzwań kulturowych, stanowiących kontekst wypowiedzi literackiej -imigracja, globalizacji kultur, pluralizm światopoglądowy, feminizm, kryzys dyskursu narodowo-terytorialnego oraz atawizmów rasowych, etnicznych i regionalnych - owe dominujące wcześniej wyobrażenia i strategie pisarskie wyczerpują się, odchodzą od wspólnotowej percepcji świata i zostają przemodelowane przez nowe poszukiwania formalne i tematyczne, wrażliwe na wartości międzykulturowe, pluralizm tożsamości oraz na potrzebę indywidualizacji ekspresji.

Forma zaliczenia: regularna obecność studentów zapisanych na wykład

Efekty kształcenia:

Po uczestnictwie w wykładzie student powinien:

1. Wykazać się ogólną znajomością kontekstu społecznego i historycznego rozwoju literatur franko-amerykańskich

2. Posiadać umiejętność rozróżniania konceptów i postulatów badawczych omawianych na wykładzie

3. Umieć odróżnić kody kulturowe i modele literackie cechujące pisarzy frankofońskich w Amerykach od kodów i modeli metropolitalnych (europejskich)

4. Znać zasadnicze przesilenia ideowe i estetyczne w literaturach frankofońskich Ameryk

5. Poznać podstawowe czynniki sprzyjające w dobie dzisiejszej transferom kulturowym (zjawiskom wzajemnego przenikania się kultur i języków)

Bibliografia: sugestie bibliograficzne będą podawane sukcesywnie na wykładzie

Literatura:

1. Beniamino, Michel et Gauvin, Lise, Vocabulaire des études francophones, Limoges, PULIM-Presses de l'Université de Limoges, 2006

2. Moura, Jean-Marc, Littératures francophones et théories postcolonailes, Paris, PUF (Presses universitaires de France), (1999) 2007(coll. Quadrige)

3. Combe, Dominique, Poétiques francophones, Paris, Hachette, 1995 (coll. Hachette supérieur)

4. Bhabha, Homi K., Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale (trad. de The Location of Culture, 1994), Paris, Payot, 2007.

5. Corzani, Jack, Hoffmann Léon-François, Piccione Marie-Lyne, Littératures francophones. II. Les Amériques (Haïti, Antilles-Guyane, Québec), Paris, Belin, 1998 (coll. Belin-SuP Lettres).

6. Laplantine, François et Nouss, Alexis, Le métissage, Paris, Flammarion, 1997 (coll. Dominos).

7. Kwaterko, Józef, Dialogi z Ameryką. O frankofońskiej literaturze w Québecu i na Karaibach, Kraków, Universitas, 2003

Efekty uczenia się:

Po uczestnictwie w wykładzie student powinien:

1. K_W04 ma pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w obszarach kultury, języka i literatury, w szczególności ogólną znajomością kontekstu społecznego i historycznego rozwoju literatur franko-amerykańskich

2. Posiada umiejętność rozróżniania konceptów i postulatów badawczych omawianych na wykładzie

3. K_W15 ma uporządkowaną, szeroką wiedzę z zakresu historii literatury francuskiej i frankofońskiej

4. K_W17 ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kulturalnych i zjawiskach w kulturze francuskiej i frankofońskiej, w szczególności umie odróżnić kody kulturowe i modele literackie cechujące pisarzy frankofońskich w Amerykach od kodów i modeli metropolitalnych (europejskich)

4. Zna zasadnicze przesilenia ideowe i estetyczne w literaturach frankofońskich Ameryk

5. Poznać podstawowe czynniki sprzyjające w dobie dzisiejszej transferom kulturowym (zjawiskom wzajemnego przenikania się kultur i języków)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na stopień od roku akademickiego 2010/2011:

1. Regularna obecność na wykładzie

2. Dwa testy problemowe na znajomość omawianych zagadnień dla słuchaczy z IR i z innych jednostek OGUN

3. Regularne i aktywne uczestnictwo (udział w dyskusji na początku i pod koniec wykładu)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)