Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-AKII-11W Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan hispanistyki stosowanej 1 rok 1 stopnia wiecz.
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, hispanistycznych wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium stanowi wprowadzenie w wybrane zagadnienia teoretyczne z zakresu antropologii kultury. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi teoriami i perspektywami analityczno-interpretacyjnymi oraz wypracowanie warsztatu umożliwiającego studentom samodzielną analizę i interpretację zjawisk kulturowych z zastosowaniem odpowiednich narzędzi. W celu zapoznania studentów z przykładowymi zjawiskami kulturowymi Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej na tle głównych nurtów w badaniach nad kulturą, w trakcie zajęć omawianie tekstów teoretycznych zostanie uzupełnione o przykłady zaczerpnięte z iberyjskiego obszaru kulturowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi i perspektywami analityczno-interpretacyjnymi z zakresu antropologii kultury oraz rozwijanie umiejętności ich praktycznego zastosowania w analizie zjawisk kulturowych Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej.

Materiał dydaktyczny uporządkowany jest tematycznie (nie chronologicznie) w celu przedstawienia studentom pojęć analitycznych i perspektyw badawczych w szeroki sposób i tym samym dostarczenie narzędzi do samodzielnej analizy różnorodnych zjawisk społeczno-kulturowych współczesnego świata. Szczególny nacisk zostanie położony na krytyczną lekturę tekstów i odkrywanie możliwości i ograniczeń jakie implikuje stosowanie konkretnych teorii w opisie kulturowej rzeczywistości. Lektura wybranych fragmentów tekstów będzie wzbogacona dodatkowymi materiałami wizualnymi i audiowizualnymi, które będą punktem wyjścia do dyskusji i pogłębionej refleksji na temat omawianych zagadnień. W przypadku niektórych tematów studenci będą mieli możliwość wyboru jednego z kilku proponowanych tekstów.

Literatura:

Bauman, Zygmunt (2008) „Ponowoczesne przygody ciała”. W: M. Szpakowska (red) Antropologia ciała Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Benedyktowicz, Zbigniew (2000) Portrety "obcego": Od stereotypu do symbolu. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (fragmenty)

Biersack, Aletta „Od «nowej ekologii» do nowych ekologii”. W: red. M.. Kempny, E. Nowicka Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. Warszawa. PWN

Bourdieu, Pierre (2005) Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar (fragmenty)

Butler, Judith (2008) Uwikłani w płeć. Warszawa. Wydawnictwo Krytyka Polityczna (fragmenty)

Caillois, Roger (1973) „Teoria święta”. W: Żywioł i ład. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy (fragmenty)

Douglas, Mary (2007) Czystość i zmaza. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy (fragmenty)

Eliade, Mircea (1970) „Święty obszar i sakralizacja świata. Czas święty i mity”. W: Sacrum, mit, historia. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy (fragmenty)

Featherstone, Mike (2008) „Ciało w kulturze konsumpcyjnej” W: M. Szpakowska (red) Antropologia ciała Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Gennep, Arnold van (2005) „Obrzędy przejścia”. W: Dudzik W. Kanabrodzki M. Kolankiewicz L. Chałupnik A. (red.) Antropologia widowisk zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa. Wydawnictwa UW.

Goffman, Erving (2005) „Człowiek w teatrze życia codziennego”. W: Dudzik W. Kanabrodzki M. Kolankiewicz L. Chałupnik A. (red.) Antropologia widowisk zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa. Wydawnictwa UW.

Hryciuk, Renata (2007), „Macho versus Maricón? O meksykańskich reprezentacjach męskości”. W: Kultura i Społeczeństwo, t. LI, nr. 4, str 53-79.

Kroeber, Alfred (2007) „Obszary kulturowe a środowisko”. W: E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (red), Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Warszawa. Wyd. Nauk. PWN.

Maffesoli, Michel (2008) Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Warszawa. PWN (fragmenty)

Mauss, Marcel (1973) „Szkic o darze”. W: Socjologia i antropologia. Warszawa. PWN (fragmenty)

Ong, Walter Jackson (2011) „Kolejne cechy charakteryzujące myśli i wyrażenia oralne”; „Pismo przekształca świadomość”, [w:] Oralność i piśmienność. Warszawa. Wydawnictwa UW (fragmenty)

Prieur, Annick (2007) „Dominacja i pożądanie. Homoseksualność i konstrukcja męskości w Meksyku”. W: Gender. Perspektywa antropologiczna. Tom 2. Warszawa. Wydawnictwa UW.

Turner, Victor (2004) “Liminalność i communitas”. W: red. M.. Kempny, E. Nowicka Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. Warszawa. PWN

Turner, Victor (2005) „Proces rytualny”. W: Dudzik W. Kanabrodzki M. Kolankiewicz L. Chałupnik A. (red.) Antropologia widowisk zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa. Wydawnictwa UW.

Whorf, Benjamin Lee (2002) „Nauka a językoznawstwo”; „Języki i logika”. W: Język, myśl, rzeczywistość. Warszawa. KR (fragmenty)

Wolf, Naomi (2014) „Mit urody”. Warszawa. Wydawnictwo Czarna Owca (fragmenty)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Student po ukończeniu zajęć

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu hispanistyki i jej powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych (K_W01)

- zna podstawową terminologię z dziedziny badań nad kulturą i językiem oraz rozumie jej źródła i zastosowania oraz ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad zjawiskami społeczno-kulturowymi i kulturowymi aspektami języka (K_W02)

- zna podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych, zwłaszcza kulturoznawstwa (K_W03)

- podstawowe zagadnienia kulturoznawstwa krajów hiszpańskojęzycznych (K_W11)

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Student po ukończeniu zajęć

- potrafi przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować wykorzystując umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz prezentować przygotowane zagadnienia na podstawie zdobytych umiejętności badawczych w zakresie kulturoznawstwa (K_U02)

- potrafi rozpoznawać różne rodzaje tekstów, w tym tekstów kultury i umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski/Ameryka Łacińska) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U03)

- posiada umiejętność samodzielnego rozwijania wiedzy i doskonalenia umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych, w szczególności kulturoznawstwa (K_U04)

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu kulturoznawstwa (K_U10)

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Student po ukończeniu zajęć

- jest gotów krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, samodzielnej i autonomicznej pracy oraz rozumie potrzebę doskonalenia i uczenia się przez całe życie (K_K01)

- efektywnie planuje i organizuje pracę oraz współdziała w zespole przestrzegając przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K02)

- potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski/Ameryka Łacińska), korzystając z różnych mediów i form (K_K03)

- ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest

- aktywny udział studenta w zajęciach, poprzez zabieranie głosu w dyskusjach na temat analizowanych tekstów teoretycznych i ich zastosowania praktycznego w interpretacji konkretnych zjawisk kulturowych (40% oceny końcowej)

- egzamin pisemny sprawdzający znajomość pojęć i perspektyw badawczych z omawianych na zajęciach tekstów oraz umiejętność wykorzystania ich jako narzędzi interpretacyjno-analitycznych (60% oceny końcowej)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gajewska
Prowadzący grup: Magdalena Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gajewska
Prowadzący grup: Magdalena Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.