Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-AKII-21 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język hiszpański w stopniu umożliwiającym mu lekturę antropologicznych tekstów teoretycznych oraz aktywny udział w dyskusji na zajęciach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium wprowadza studenta w wybrane podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu antropologii kultury. Jego celem jest ukazanie przykładowych zjawisk kulturowych na tle głównych nurtów antropologicznych XX wieku oraz wypracowanie warsztatu umożliwiającego studentom samodzielną analizę fenomenów kulturowych przy zastosowaniu narzędzi antropologicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na zapoznanie studenta ze światem hiszpańskim, hispanoamerykańskim, indiańskim i luzo-brazylijskim, dlatego lektura tekstów teoretycznych zostanie wzbogacona o przykłady zaczerpnięte z iberyjskiego obszaru kulturowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wybranymi podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu antropologii kultury oraz ich praktyczne zastosowanie w analizie zjawisk kulturowych obecnych w świecie iberyjskim, tak w przeszłości jak i współcześnie. Rezygnacja z chronologicznego przedstawienia rozwoju myśli antropologicznej w XX wieku na rzecz organizacji materiału dydaktycznego zagadnieniami tematycznymi nie tylko umożliwi spojrzenie na kulturę w sposób całościowy, ale zarazem pozwoli studentowi skonfrontować różne teorie antropologiczne dotyczące tego samego fenomenu kulturowego oraz podejść do nich krytycznie i zweryfikować ich przystawalność do przejawów kultury w XXI wieku.

Proponowane w toku zajęć tematy z jednej strony mają charakter globalny (czas, przestrzeń, rytuał, zabawa, szamanizm), ale równocześnie nawiązują do specyfiki szeroko pojętego iberyjskiego obszaru kulturowego (taniec, trans w tzw. kultach opętania - candomblé, vodun; capoeira; korrida; flamenco). Lektura wybranych fragmentów tekstów, często wzbogacona o materiały filmowe, ma służyć za punkt wyjścia do wspólnej dyskusji i refleksji, pomóc studentowi wypracować krytyczne podejście do prezentowanych teorii oraz ułatwić mu pozyskanie narzędzi niezbędnych do samodzielnej analizy zjawisk kulturowych.

Literatura:

Bajtín, Mijail (2003) La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El context de François Rabelais. Madrid, Alianza Editorial.

Ballesteros Martín, Lourdes (2007) El candomblé de Bahia. http://www.aseab.es/estudios/Trabajo_candomble.pdf

Caillois, Roger (1994) Los juegos y los hombres. La mascara y el vertigo. México, FCE.

Eliade, Mircea (2014) Lo sagrado y lo profano. Ediciones Paidós. http://iluterana.cl/v3/wp-content/uploads/2015/08/Mircea-Eliade-Lo-Sagrado-y-lo-Profano.pdf

Frazer, James George (2006) La rama dorada. Magia y religion. México, FCE.

Girard, René (1986) El chivo expiatorio. Barcelona, Editorial Anagrama.

Girard, René (2005) La violencia y lo sagrado. Barcelona, Editorial Anagrama.

Huizinga, Johan (2007). Homo ludens. Madrid, Alianza Editorial.

Laënnec, Hubon (1998) Los misterios del vudú. Barcelona, Ediciones B.

Lévi-Strauus, Claude (1970) Antropología structural. La Habana, Instituto del libro.

Lévy-Bruhl, Lucién (1947) Las funciones mentales en las sociedades inferiores. Buenos Aires, Lautaro.

Lorenz, Konrad (2005) Sobre la agresión: el pretendido mal. México, Siglo XXI.

Mauss, Marcel (1979) „Ensayo sobre los dones. Razón y forma del cambio en las sociedades primitivas”. En: Marcel Mauss Sociología y antropología. Madrid, Editorial Tecnos, pp. 155-263.

Malinowski, Bronislaw (1948) Magia, ciencia, y religion. Planeta-Agostini. https://asodea.files.wordpress.com/2009/09/malinowski-bronislaw-magia-ciencia-y-religion.pdf

Ong, Walter (1987) Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. México, FCE.

Radin, Paul (1956) The trickster. A Study in American Indian Mythology. new York, Philosophical library.

Turner, Victor, (1983) "Carnival in Rio: Dionysian drama in an industrializing society". En: Manning, Frank E., The celebration of society: perspectives on contemporary cultural performance. Bowling Green University Popular Press: 103-124.

Turner, Victor (1988) El proceso ritual. estructura y antiestructura. Madrid, Taurus.

Van Gennep, Arnold (2008) Los ritos de paso. Madrid, Alianza Editorial.

Villegas, Leobardo (2016) “Dioses, mitos, templos, símbolos. El universe religiosos de los huicholes”. Revista de los estudios latinoamericanos de la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla. 3: 4-48.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Student po ukończeniu zajęć

-ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01)

-zna podstawową terminologię nauk humanistycznych (w szczególności kulturoznawstwa) (K_W02)

-zna elementarną terminologię używaną w opisie kultury, rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W03)

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad kulturą (K_W04)

-ma podstawową wiedzę o miejscu iberystyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (K_W10)

-ma elementarną wiedzę o kierunkach badań w kulturoznawstwie (K_W11)

-ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie procesów kulturowych w obszarze Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej (K_W13)

-ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Półwyspu Iberyjskiego, Ameryki Łacińskiej i Polski (K_W17)

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Student po ukończeniu zajęć

-potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje (K_U01)

-posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie kulturoznawstwa (K_U02)

-potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych (K_U04)

-potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla kulturoznawstwa oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U05)

-posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U06)

-potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu kulturoznawstwa w języku polskim i hiszpańskim (K_U07)

-posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i hiszpańskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (K_U08)

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Student po ukończeniu zajęć

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

-ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata (K_K06)

-potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski/Ameryka Łacińska), korzystając z różnych mediów i form (K_K07)

-ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w kulturze Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest

- aktywny udział studenta w zajęciach, w dyskusjach na temat analizowanych tekstów teoretycznych i ich zastosowania praktycznego w interpretacji konkretnych zjawisk kulturowych (30% oceny końcowej)

- napisanie pracy semestralnej będącej analizą wybranego zjawiska kulturowego ze świata iberyjskiego przy użyciu narzędzi z zakresu antropologii kultury (40% oceny końcowej)

- egzamin ustny weryfikujące znajomość tekstów teoretycznych (30% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gajewska
Prowadzący grup: Magdalena Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.