Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-AKII-21 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język hiszpański w stopniu umożliwiającym mu lekturę antropologicznych tekstów teoretycznych oraz aktywny udział w dyskusji na zajęciach.

Student powinien znać język polski i angielski w stopniu umożliwiającym czytanie tekstów analitycznych.


Zajęcia prowadzone są zdalnie w trybie synchronicznym (z wykorzystaniem narzędzi Google Meet lub Zoom) i asynchronicznym (z wykorzystaniem Platformy Kampus).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium stanowi wprowadzenie w wybrane zagadnienia teoretyczne z zakresu antropologii kultury. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi teoriami i perspektywami analityczno-interpretacyjnymi oraz wypracowanie warsztatu umożliwiającego studentom samodzielną analizę i interpretację zjawisk kulturowych z zastosowaniem odpowiednich narzędzi. W celu zapoznania studentów z przykładowymi zjawiskami kulturowymi Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej na tle głównych nurtów w badaniach nad kulturą, w trakcie zajęć omawianie tekstów teoretycznych zostanie uzupełnione o przykłady zaczerpnięte z iberyjskiego obszaru kulturowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wybranymi podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu antropologii kultury oraz ich praktyczne zastosowanie w analizie zjawisk kulturowych obecnych w świecie iberyjskim, tak w przeszłości jak i współcześnie. Rezygnacja z chronologicznego przedstawienia rozwoju myśli antropologicznej w XX wieku na rzecz organizacji materiału dydaktycznego zagadnieniami tematycznymi nie tylko umożliwi spojrzenie na kulturę w sposób całościowy, ale zarazem pozwoli studentowi skonfrontować różne teorie antropologiczne dotyczące tego samego fenomenu kulturowego oraz podejść do nich krytycznie i zweryfikować ich przystawalność do przejawów kultury w XXI wieku.

Proponowane w toku zajęć tematy z jednej strony mają charakter globalny (czas, przestrzeń, rytuał, zabawa, szamanizm), ale równocześnie nawiązują do specyfiki szeroko pojętego iberyjskiego obszaru kulturowego (taniec, trans w tzw. kultach opętania - candomblé, vodun; capoeira; korrida; flamenco). Lektura wybranych fragmentów tekstów, często wzbogacona o materiały filmowe, ma służyć za punkt wyjścia do wspólnej dyskusji i refleksji, pomóc studentowi wypracować krytyczne podejście do prezentowanych teorii oraz ułatwić mu pozyskanie narzędzi niezbędnych do samodzielnej analizy zjawisk kulturowych.

Literatura:

Anderson, Benedict (1993) Comunidades imaginadas. México. Fondo de cultura económica. (fragmenty)

Ballesteros Martín, Lourdes (2007) El candomblé de Bahia. http://www.aseab.es/estudios/Trabajo_candomble.pdf

Benedyktowicz, Zbigniew (2000) Portrety "obcego": Od stereotypu do symbolu. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (fragmenty)

Burszta, Wojciech (1998) Antropologia kultury. Tematy, Teorie, interpretacje. Poznań. Wydawnictwo Zysk i S-ska. (fragmenty)

Butler, Judith (2007) El género en disputa. Barcelona. Paidos. (fragmenty)

Caillois, Roger (1984) La transgresión sagrada: teoría de la fiesta, En: EL hombre y lo sagrado. México. Fondo de cultura económica, 109-145.

Eliade, Mircea (1981) Lo sagrado y lo profano. Guadarrama/Punto omega. (fragmenty)

Featherstone, Mike (2008) „Ciało w kulturze konsumpcyjnej” W: M. Szpakowska (red) Antropologia ciała Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Gennep, Arnold van (2008) Los ritos de paso. Madrid. Alianza. (fragmenty)

Goffman, Erving (1997) La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires. Amorrortu. (fragmenty)

Hobsbawm, Eric (1999) Inventando tradiciones, “Revista biTARTE”, núm. 18: 39-53.

Hryciuk, Renata (2007), „Macho versus Maricón? O meksykańskich reprezentacjach męskości”. W: Kultura i Społeczeństwo, t. LI, nr. 4, str 53-79.

Hryciuk, Renata (2010) Reconstructing Motherhood in Contemporary Mexico: Discourses, Ideologies and Everyday Practices. Polish Sociological Review 172(4):487-502.

Laënnec, Hubon (1998) Los misterios del vudú. Barcelona, Ediciones B

Maffesoli Michel (1990) El tiempo de las tribus. El declive del individualismo de las sociedades de masas. Barcelona. Icaria (fragmenty)

Mauss, Marcel (2009) Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas. Buenos Aires. Katz.

Mike Featherstone (1991) Cultura de consumo y posmodernismo. Buenos Aires. Amorrortu. (fragmenty)

Ong, Walter (1987) Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. México, FCE. (fragmenty)

Prieur, A. (2007). Dominación y deseo: homosexualidad masculina y construcción de la masculinidad en México. En: M. Melhuus, & K. A. Stølen (Eds.), Machos, putas, santas: El poder del imaginario de género en América Latina. 89-111. Buenos Aires: Editorial Antropofagia

Rico Bovio, Arturo (2020) El desgarramiento del cuerpo postmoderno. “Valenciana”, núm. 25, 43-67.

Santamarina Campos, Beatriz (2008) Antropología y medio ambiente. Revisión de una tradición y nuevas perspectivas de análisis en la problemática ecológica, “AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana”, núm. 3(2), 144-184.

Soengas, Stella Elvira y Zamorano, Silvia (2009) El cuerpo en la posmodernidad. En: I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVI Jornadas de Investigación Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Turner, Victor (1988) Liminalidad y communitas, En: El proceso ritual. Madrid. Taurus, 101-136.

Whorf, Benjamin Lee (1999) Lenguaje, pensamiento y realidad. Barcelona. Biblioteca universal

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Student po ukończeniu zajęć

-ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01)

-zna podstawową terminologię nauk humanistycznych (w szczególności kulturoznawstwa) (K_W02)

-zna elementarną terminologię używaną w opisie kultury, rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W03)

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad kulturą (K_W04)

-ma podstawową wiedzę o miejscu iberystyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (K_W10)

-ma elementarną wiedzę o kierunkach badań w kulturoznawstwie (K_W11)

-ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie procesów kulturowych w obszarze Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej (K_W13)

-ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Półwyspu Iberyjskiego, Ameryki Łacińskiej i Polski (K_W17)

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Student po ukończeniu zajęć

-potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje (K_U01)

-posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie kulturoznawstwa (K_U02)

-potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych (K_U04)

-potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla kulturoznawstwa oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U05)

-posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U06)

-potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu kulturoznawstwa w języku polskim i hiszpańskim (K_U07)

-posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i hiszpańskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (K_U08)

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Student po ukończeniu zajęć

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

-ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata (K_K06)

-potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski/Ameryka Łacińska), korzystając z różnych mediów i form (K_K07)

-ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w kulturze Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest

- aktywny udział studenta w zajęciach, poprzez zabieranie głosu w dyskusjach na temat analizowanych tekstów teoretycznych i ich zastosowania praktycznego w interpretacji konkretnych zjawisk kulturowych (20% oceny końcowej)

- prezentacja stanowiąca analizę wybranego zjawiska kulturowego z iberyjskiego obszaru kulturowego z zastosowaniem narzędzi antropologicznych (50% oceny końcowej)

- egzamin pisemny sprawdzający znajomość pojęć i perspektyw badawczych z omawianych na zajęciach tekstów oraz umiejętność wykorzystania ich jako narzędzi interpretacyjno-analitycznych (30% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gajewska
Prowadzący grup: Magdalena Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.