Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktualności ze świata brazylijskich mediów I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-ASBM1-U Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Aktualności ze świata brazylijskich mediów I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaawansowana znajomość języka portugalskiego (poziom C1).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego) poprzez pracę z różnego rodzaju publikowanymi w Brazylii materiałami prasowymi, audio i audiowizualnymi oraz materiałami pochodzącymi z mediów społecznościowych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego – poziom C1/C2) poprzez pracę z różnego rodzaju materiałami prasowymi, audio i audiowizualnymi oraz materiałami publikowanymi w mediach społecznościowych.

Nacisk zostanie położony na poszerzenie specjalistycznego słownictwa z wybranych dziedzin (społeczeństwo, ekonomia, polityka, kultura) oraz umiejętność poruszania się w różnorodnych rejestrach językowych oraz formach przekazu medialnego (radio, telewizja, prasa, portale internetowe, media społecznościowe). Zajęcia mają również na celu rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy, wyszukiwania, selekcji i syntetyzowania informacji oraz poszerzenie wiedzy na temat aktualności ze świata, ze szczególnym naciskiem na Brazylię oraz inne kraje portugalskojęzyczne, a także umożliwić rozeznanie w świecie mediów tradycyjnych i mediów społecznościowych w Brazylii.

Literatura:

Wydania papierowe, wydania internetowe tygodników opinii i portale informacyjne takie jak: El País Brasil http://brasil.elpais.com/, Carta Capital: http://www.cartacapital.com.br/, Isto É : http://istoe.com.br/, The Intercept Brasil: https://theintercept.com/brasil/, Piauí https://piaui.folha.uol.com.br/, Revista Veja https://veja.abril.com.br/, Folha de São Paulo: https://www.folha.uol.com.br/, portal G1 https://g1.globo.com/, Portal NEXO https://www.nexojornal.com.br/, Revista CULT https://revistacult.uol.com.br/home/ i inne

Wybrane programy radiowe, telewizyjne, blogi, podcasty, publikacje w mediach społecznościowych (dobrane zgodnie z tematyką zajęć i zainteresowaniami grupy).

Efekty uczenia się:

Wiedza: Absolwent zna i rozumie :

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym; K_W01, S3K_W01, S4K_W01

powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych; K_W02, S3K_W02, S4K_W02

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; K_W03, S3K_W03, S4K_W03

zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach portugalskojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi; K_W04, S3K_W04, S4K_W04

terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych; K_W05, S3K_W05, S4K_W05

Umiejętności: absolwent potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów hiszpańskiego lub portugalskiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych; K_U01, S3K_U01, S4K_U01

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową; K_U02, S3K_U02, S4K_U02

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej; K_U03, S3K_U03, S4K_U03

posługiwać się językiem portugalskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego; K_U05, S3K_U05, S4K_U05

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze specjalistami języku polskim i hiszpańskim lub portugalskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych; K_U06, S3K_U06, S4K_U06

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role; K_K01, S3K_U01, S4K_U01

rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu; K_K02, S3K_K02, S4K_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła w trakcie semestru.

Ocenie poddane zostaną następujące elementy:

- przygotowanie do zajęć (w tym wyszukiwanie informacji i publikacji)

- aktywne uczestnictwo w dyskusjach na zajęciach

- prace pisemne (streszczenia, komentarze, pisanie krótkich artykułów na wybrany temat) i ustne wykonywane w trakcie semestru (referowanie, streszczanie, komentowanie publikacji, prezentacje ustne na wybrany temat )

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Walczuk
Prowadzący grup: Magdalena Walczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.