Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstów hiszpańskojęzycznych w procesie tłumaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-ATH-01 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów hiszpańskojęzycznych w procesie tłumaczenia
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Analiza postawowych cech tekstów napisanych w języku hiszpańskim na użytek procesu przekładu.

Studenci na każde zajęcia analizować i tłumaczyć próbować będą wybrane teksty, które będą zadawane na bieżąco.

WYMAGANA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Pełny opis:

W trakcie zajęć (które odbędą się w trybie zdalnym lub w sali, zalenie od moliwoci) analizowane będą teksty napisane w języku hiszpańskim w celu określenia ich podstawowej charakterystyki oraz możliwości przekładu na język polski, a także wyboru odpowiednich dla danego tekstu strategii translatorskich.

Analizowane będą teksty różnego rodzaju: wiersze, krótkie prozy, komiksy i dzieła audiowizualne – takie jak reklamy lub fragmenty gier komputerowych – tak, żeby studenci mogli zaobserwować jakie elementy współtworzą dane dzieło (np. elementy metryczne, graficzne, foniczne, stylistyczne, itd.) i ocenić czy obecność lub nieobecność pewnego z tych elementów stanowi problem tłumaczeniowy, a jeśli tak - jakiego rodzaju jest to problem.

Studenci podejmą także próbę wstępnego przetłumaczenia omawianych tekstów, zaś na koniec semestru dokonają pisemnej analizy tekstu własnego wyboru.

Literatura:

E. Alarcos Llorach, 2002. Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa.

R. Baher, 1970. Manual de versificación española. Traducción y adaptación de K. Wagner y F. López Estrada. Madrid: Gredos.

S. Barańczak, 2004. Ocalone w tłumaczeniu. Poznań: a5.

J. G. Campos, A. Barella, 1995. Diccionario de refranes. Madrid: Espasa.

J. Casares, 2007. Diccionario ideológico de la lengua española. Barcelona. Editorial Gustavo Gili.

Clave. Diccionario de uso del español actual / prólogo de Gabriel García Márquez, 1997. Madrid: Ediciones SM.

Diccionario de americanismos. Real Academia Española: http://lema.rae.es/damer/?key=mecate

Diccionario de la Lengua Española, actualización 2017. Real Academia Española: http://dle.rae.es/?w=diccionario&origen=REDLE

Diccionario panhispánico de dudas. Real Academia Española: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd

J. Domínguez Caparrós, 2007. Diccionario de métrica española. Madrid: Alianza Editorial.

S. Gili Gaya, 1984. Diccionario de sinónimos. Barcelona: Bibliograf.

F. Lázaro Carreter, E. Correa Calderón, 1975. Cómo se comenta un texto literario. Madrid: Ediciones Cátedra.

A. Quilis, 2006. Métrica española. Barcelona. Editorial Ariel.

M. Seco, 2005. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa.

Efekty uczenia się:

Pod koniec kursu student będzie w stanie:

- zanalizować tekst w języku hiszpańskim z formalnego punktu widzenia

- określić jego podstawowe cechy

- ustalić które z tych cech stanowią problemy tłumaczeniowy.

WIEDZA: absolwent zna i rozumie

(K_W02): podstawowe metody analizy hiszpańskojęzycznych dzieł literackich;

(K_W03): podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

(K_W07): w podstawowym stopniu mechanizmy ewolucji języka hiszpańskiego oraz jego cechy w poszczególnych epokach;

(K_W08): podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka hiszpańskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia);

(K_W09): podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi

(K_U01): czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim;

(K_U02): przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim;

(K_U03): rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

(K_U04):samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

(K_U05): napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i hiszpańskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

(K_U06): Przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

(K_U07): planować i organizować pracę, współdziałać w zespole;

(K_U10): Porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do

(K_K01): krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

(K_K02): przestrzegania zasad etyki zawodowej;

(K_K03): aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role

(K_K04): śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia na podstawie obecności (80% min. online / w sali), aktywnego udziału na zajęciach i pracy zaliczeniowej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerardo Beltran-Cejudo
Prowadzący grup: Gerardo Beltran-Cejudo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.