Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstów judeo-hiszpańskich z punktu widzenia tłumacza iberysty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-ATJH-2U Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów judeo-hiszpańskich z punktu widzenia tłumacza iberysty
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty dedykowane dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Analiza podstawowych cech tekstów napisanych w języku judeo-hiszpańskim oraz przekładów z innych języków, aby zilustrować jaki wpływ wywarły one na język judeo-hiszpański. W tym celu na zajęciach omawiane będą fragmenty judeo-hiszpańskich adaptacji takich dzieł jak „Przygody Guliwera”, „Przypadki Robinsona Crusoe” oraz „Mały książę”.

Pełny opis:

W trakcie zajęć analizowane będą teksty napisane w języku judeo-hiszpańskim (wiersze, opowiadania, artykuły prasowe). Ponadto analizie poddane zostaną fragmenty przekładów takich dzieł jak „Przygody Guliwera”, „Przypadki Robinsona Crusoe” oraz „Mały książę”. Studenci poznają podstawy alfabetu hebrajskiego, aby mogli zaobserwować z jakimi problemami borykają się badacze testów sefardyjskich oraz jaki to ma wpływ na ich interpretację.

Oprócz tego analizowane będą wpływy innych języków (m. in. hebrajskiego, francuskiego, czy portugalskiego) na morfologię i składnię współczesnego języka judeo-hiszpańskiego.

Analiza testów poprzedzona zostanie wprowadzeniem mającym na celu zapoznanie studentów z kulturą Żydów Sefardyjskich oraz ich językiem.

Na koniec semestru studenci podejmą próbę samodzielnej analizy krótkiego fragmentu tekstu, który sami wybiorą.

Literatura:

AUGUST-ZARĘBSKA, Agnieszka (2009) «Ladino czy judezmo? O językach Żydów sefardyjskich» Prace Filologiczne 56, pp. 31-48.

BEN GHIAT, Alexandr (1911 o 1912) Los dos viajes de Guliver: onde los lilipusyanos i onde los djigantes. Shelomo Yisrael Sherezli, Jerusalén. [en línea] http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do?id=22913&forma=ficha&tipoResultados=BIB&posicion=2 [9.05.2019].

BOROVAYA, Olga (2012) Modern Ladino Culture: Press, Belles Lettres, and Theater in the Late Ottoman Empire, University Press, Indiana.

DÍAZ-MAS, Paloma (1989) «Influencias francesas en la literatura sefardí: Estado de la cuestión» en Francisco Lafarga (ed.), Imágenes de Francia en las letras hispánicas, CSIC, Madrid, pp. 1061-1072.

–––, (2006) Los sefardíes: historia, lengua y cultura, Riopiedras, Barcelona.

GARCÍA MORENO, Aitor (2010a) «El judeoespañol I: conceptos básicos» Liceus, Madrid. [en línea] http://www.academia.edu/2442045/El_judeoespa%C3%B1ol_I_conceptos_b%C3%A1sicos [9.05.2019].

–––, (2010b) «El judeoespañol II: características» Liceus, Madrid. [en línea] http://www.academia.edu/2442055/El_judeoespa%C3%B1ol_II_caracter%C3%ADsticas [9.05.2019].

PÉREZ, Avner / PIMIENTA, Gladys (2012) El Princhipiko, Edition Tintenfaß.

PLANS, Antonio Salvador (2000) «La grafía romance del judeoespañol» Revista de Investigación Lingüística 2 (3), pp. 413-434.

ŠMID, Katja (2002) «Los problemas del estudio de la lengua sefardí» Verba hispánica. Núm 10: pp. 113-124.

--------- (2017) «El descubrimiento del Nuevo Mundo en dos obras rabínicas sefardíes de Salónica (siglo XIX)» Ars & Humanitas 11. 2: Latinska Amerika: Družbenozgodovinski, literarni in jezikovni vidiki, pp. 261-278.

TARAGÁN, Ben-Tsiyón (1924) La ermoza istorya de Robinzon o la mizerya, S.Y. Cherezlí, Constantinopla. [en línea] http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do?id=22923&forma=ficha&tipoResultados=BIB&posicion=5 [9.05.2019].

Efekty uczenia się:

WIEDZA: absolwent zna i rozumie

(K_W02): podstawowe metody analizy dzieł literackich;

(K_W03): podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

(K_W07): w podstawowym stopniu mechanizmy ewolucji języka hiszpańskiego oraz jego cechy w poszczególnych epokach;

(K_W08): podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka hiszpańskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia);

(K_W09): podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi

(K_U01): odczytać judeo-hiszpańskie teksty zapisane alfabetem hebrajskim;

(K_U02): przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim;

(K_U03): rozpoznawać różne rodzaje tekstów judeo-hiszpańskich, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

(K_U04): samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

(K_U05): napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i hiszpańskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

(K_U06): Przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

(K_U07): planować i organizować pracę, współdziałać w zespole;

(K_U10): Porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do

(K_K01): krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

(K_K02): przestrzegania zasad etyki zawodowej;

(K_K03): aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia na podstawie obecności (80% min.), aktywnego udziału na zajęciach i krótkiej pracy zaliczeniowej.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.