Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audiowizualne teksty kultury: serial i teatr hiszpańskojęzyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-ATK-SEM-LIC Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Audiowizualne teksty kultury: serial i teatr hiszpańskojęzyczny
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Seminaria licencjackie dla studiow 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2+ oraz języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie tekstu. Słuchacz powinien swobodnie rozumieć teksty teoretyczne oraz teksty wybrane do analizy oraz znać podstawową terminologię z badań literaturoznawczych (Wiedza o literaturze I oraz Wiedza o literaturze II).

Skrócony opis:

Seminarium "Audiowizualne teksty kultury: serial i teatr hiszpańskojęzyczny" jest skierowane do studentów zainteresowanych badaniem współczesnych tekstów kultury audiowizualnej (serialu oraz sztuk scenicznych) hiszpańskojęzycznego obszaru językowego i przygotowaniem pracy licencjackiej z zakresu dyscypliny literaturoznawstwo.

Pełny opis:

Celem seminarium jest zapoznanie słuchaczy z metodologią i podstawowymi założeniami nowoczesnych badań nad audiowizualnymi tekstami kultury w oparciu o dorobek z zakresu literaturoznawstwa, studiów nad kulturą audiowizualną oraz teatrologii (między innymi w zakresie: performatyki, pracy aktorskiej, budowania akcji scenicznej).

W ramach seminarium, słuchacze zapoznają się z podstawami dyskursu akademickiego oraz metodologią pisania pracy dyplomowej. Następnie opracują wstępne założenia, wybiorą korpus do swoich badań oraz sformułują tematy swoich prac licencjackich. Kolejne etapy zakładają przygotowanie konspektu pracy oraz stopniowe kompletowanie bibliografii.

Założeniem seminarium jest wykorzystanie narzędzi wypracowanych na gruncie wspomnianych dziedzin oraz zredagowanie kompletnej pracy na obrany przez siebie temat. Seminarium, zgodnie ze swoją nazwą, jest zawężone do dwóch typów tekstów kultury audiowizualnej:

- współczesnych seriali telewizyjnych hiszpańskiego obszaru językowego (nacisk na XXI wiek);

- spektakli teatralnych hiszpańskiego obszaru językowego (od końca XX wieku do dziś).

W przypadku pracy nad twórczością teatralną, istnieje możliwość zbudowania korpusu w oparciu o teksty teatralne. Osie tematyczne analiz koncentrują się wokół, między innymi: narracyjnej budowie serialu, aspektach gatunkowych (realizacja założeń gatunkowych a hybrydyzacja gatunkowa), zagadnień komunikacji (serialowe zapośredniczenie a bezpośredniość doświadczenia teatralnego, pojęcie teatralności), postmodernistycznych strategiach (parodia, intertekstualność, metafikcja), konstrukcji postaci czy ukazywania przez audiowizualne teksty kultury współczesnych problemów społeczno-politycznych (m.in. marginalizacja społeczna, kwestie związane z płcią i seksualnością, zderzenie kultur).

Konkretne tematy są dobierane i formułowane zgodnie z zainteresowaniem słuchaczy, zatem bibliografia seminarium może ulec nieznacznym modyfikacjom.

Literatura:

Literatura jest dobierana indywidualnie w zależności od zainteresowań słuchaczy.

Anne Ubersfeld (1989) Semiótica teatral. Madrid: Cátedra/Universidad de Murcia

Erika Fischer-Lichte (2012) Teatr i teatrologia. Warszawa: Instytut im. Grotowskiego.

Erika Fischer-Lichte (2014) Estética de lo performativo. Madrid: Abada Editores.

Fernando Cabo Aseguinolaza, Maria do Cebreiro Rabade Villar (2006) Manual teoría de la Literatura. Madrid: Castalia.

Francisco Javier Gómez Tarín (2010) El análisis de los textos audiovisuales.

Significación y Sentido. La-Shangri Ediciones.

Hans-Thies Lehmann (2013) Teatro posdramático. México: Paso de Gato.

Jesús García Jímenez (2003) Narrativa audiovisual. Madrid: Cátedra.

José-Luis García Barrientos (2016) Cómo se comenta una obra de teatro. México: Paso de Gato.

Josette Feral (2003) Acerca de la teatralidad. Buenos Aires: Ed. Nuevas Generaciones.

Jordi Sánchez Navarro (2006) Narrativa audiovisual. Barcelona: Ed. UOC.

María de Lourdes López Gutiérrez, María Teresa Nicolás Gavilán (2015) El análisis de series de televisión. Construcción de un modelo interdisciplinario. Revista ComHumanitas Vol. 6, Nº. 1.

Patrice Pavis (2002) Diccionario del teatro. Barcelona: Paidós.

Pedro Gómez Martínez, Francisco García García (2011) El guión en las series televisivas. Formatos de ficción y presentación de proyectos. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria

Remigius Bunia (2010) Diegesis and Representation: Beyond the Fictional World, on the Margins of Story and Narrative. Poetics Today 31:4 (Winter 2010).

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

Wiesław Godzic (2004) Telewizja i jej gatunki. Kraków: Universitas.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma ogólną wiedzę dotyczącą audiowizualnych tekstów kultury (teatru i serialu) oraz tekstów literackich, które są ich podstawą (tekst teatralny i scenariusz) oraz zna szerszy kontekst literacko – kulturowym, w którym powstały. Ma podstawową wiedzę dotyczącą badań nad kulturą audiowizualną, oraz jej produkcjami (serialowymi i teatralnymi) K_W04, K_W10, K_W11, K_W13

Zna zasady pisania tekstu akademickiego i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej. K_W14

Umiejętności:

Student jest przygotowany do samodzielnego skonstruowania pracy dyplomowej. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie literaturoznawstwa (również w ujęciu interdyscyplinarnym). K_U02, K_U03, K_U04,

Posługuje się dyskursem akademickim. Potrafi selekcjonować, analizować i oceniać informacje oraz posiada umiejętność merytorycznego argumentowania. Dokonuje analizy i interpretacji utworu, z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji oraz poglądów innych autorów; dostrzega też wieloaspektowy charakter dzieła audiowizualnego lub literackiego. K_U01, K_U05, K_U06, K_U08, K_U010

Kompetencje społeczne:

Student uważnie i aktywnie słucha innych dyskutantów, śledzi ze zrozumieniem ich tok myślenia. Selekcjonuje i porządkuje informacje; umie systematyzować i oceniać krytycznie poznawane treści. K_K01, K_K03, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Metody obejmują krótkie wprowadzenie w dane zagadnienie oraz dyskusję na forum. Na dalszych etapach ze słuchaczami będą przeprowadzane również konsultacje indywidualne.

Słuchacze oceniani są na podstawie obecności, systematyczności wykonywania zadań oraz aktywności w ramach zajęć.

Zaliczenie zajęć po pierwszym semestrze jest wystawiane w oparciu o przedstawienie projektu pracy licencjackiej: planu pracy, konspektu, bibliografii i założeń teoretyczno-metodologicznych.

Ostatecznie podstawą zaliczenia seminarium (po drugim semestrze) będzie złożenie całości pracy w wyznaczonym terminie. Szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia oraz terminy zostaną podane na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Seruga
Prowadzący grup: Kamil Seruga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.