Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktualności ze świata mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-AZSM-U Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Aktualności ze świata mediów
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności hiszpańskojęzycznych 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru specjalności hiszpańskiej dla studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego -poziom C1-poprzez poznanie nowego, specjalistycznego słownictwa dotyczącego aktualności ze świata. Zajęcia, bazujące na wyjściowym materiale audio, audio-wizualnym, lub prasowym ( internet,wiadomości,dzienniki, filmy dokumentalne, kroniki pochodzące z telewizji hiszpańskie i kanałow hispanojęzycznychj, w wersji oryginalnej) obejmują leksykę dotyczącą aktualnych zagadnień z dziedziny polityki, ekonomii, ekologii i nauki omawianych w środkach masowego przekazu, oraz przybliżają studentom ważne zagadnienia i wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze dotyczące obszaru hispanojęzycznego oraz pozwalają na rozwinięcie wszystkich sprawności językowych, a szczególnie rozumienia przekazu medialnego (prasa, telewizja,internet) oraz zastosowanie nowo poznanego materiału leksykalno-gramatycznego w mowie i piśmie.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego -poziom C1-poprzez poznanie nowego, specjalistycznego słownictwa dotyczącego aktualności ze świata. Zajęcia, bazujące na wyjściowym materiale audio, audio-wizualnym, lub prasowym ( internet,wiadomości,dzienniki, filmy dokumentalne, kroniki pochodzące z telewizji hiszpańskie i kanałow hispanojęzycznychj, w wersji oryginalnej) obejmują leksykę dotyczącą aktualnych zagadnień z dziedziny polityki, ekonomii, ekologii i nauki omawianych w środkach masowego przekazu, oraz przybliżają studentom ważne zagadnienia i wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze dotyczące obszaru hispanojęzycznego oraz pozwalają na rozwinięcie wszystkich sprawności językowych, a szczególnie rozumienia przekazu medialnego (prasa, telewizja,internet) oraz zastosowanie nowo poznanego materiału leksykalno-gramatycznego w mowie i piśmie.

Pełny opis:

Niniejsze zajęcia mają na celu rozwinięcie już nabytych sprawności językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego na poziomie C1).

Celem nauczania niniejszego przedmiotu jest doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego poprzez poznanie nowego, specjalistycznego słownictwa. Niniejsze zajęcia, bazujące na wyjściowym materiale prasowym, audio lub audio-wizualnym (wiadomości telewizyjne, dzienniki, filmy dokumentalne, prasa hiszpańka/hispanojęzyczna) obejmują leksykę dotyczącą aktualnych zagadnień z dziedziny polityki, ekonomii, ekologii i nauki, oraz przybliżają studentom ważne zagadnienia i wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze dotyczące obszaru hispanojęzycznego oraz pozwalają na rozwinięcie wszystkich sprawności językowych, a szczególnie rozumienia języka środków masowego przekazu, oraz zastosowanie nowo poznanego materiału leksykalno-gramatycznego w mowie i piśmie. Zwraca się szczególną uwagę na kontekstualizację wypowiedzi, streszczanie, syntetyzowanie informacji i zmanę rejestrów.

Zrozumienie przekazu audiowizualnego/ poznanie słownictwa specjalistycznego z danej dziedziny (np. kryzys gospodarczy, wybory, problemy ekologiczne- zmiany klimatyczne, itp.) jest podstawą do wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Przedstawiany materiał wprowadza nowe zagadnienia leksykalno-gramatyczne, i umożliwia studentom zapoznanie się z leksyką i stylistyką charakterystczną dla danego rejestru językowego i danej formy przekazu.

Materiał audiowizualny jest podstawą do dyskusji, służącej do doskonalenia mechanizmów wypowiedzi ustnej poprzez świadome zastosowanie nowo poznanego słownictwa. Student uczy się formułować własne opinie i przedstawiać argumenty za / przeciw przedstawionym pogłądom, a przede wszystkim streszczać, analizować, komentować przedstawiony materiał

informacyjny oraz wypowiadać się na temat problematyki hiszpańskiej, latynoamerykańskiej i międzynarodowej. Bardzo duży nacisk kładzie się na kontekstualizację wypowiedzi i rozróżnianie poszczególnych rejestrów językowych obowiązujących w przekazie ustnym i pisemnym.( Np. język wiadomości audiowizualnej/ język informacji prasowej/język potoczny).

Po zapoznaniu się z nowym materiałem student przechodzi do wypowiedzi pisemnej związanej z przedstawioną tematyką: jest to wypracowanie, streszczenie, ćwiczenie leksykalne lub tłumaczenie porównawcze z praktycznym użyciem poznanych struktur gramatycznych oraz nowego słownictwa i stylistyki, obowiązujących w konkretnych rejestrach językowych.

Materiały własne, Fragmenty filmow dokumentalnych dotyczacych aktualnych problemów światowych, aktualności z prasy hiszpańskiej i hispanojęzycznej

Literatura:

Materiały własne, Fragmenty filmow dokumentalnych dotyczacych aktualnych problemów światowych, aktualności z prasy hiszpańskiej i hispanojęzycznej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie :

K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych P7S_WG

K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym P7S_WG

K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej P7S_WG,

P7S_WK

- student przyswoił materiał leksykalny na poziomie C1,

-dysponuje dość bogatym zasobem słownictwa specjalistycznego z hispanojęzycznego obszaru cywilizacyjno-kulturowego

- przyswoił leksykę specjalistyczną dotyczącą aktualnych zagadnień z dziedziny polityki, ekonomii, ekologii i nauki, i poznał aktualne ważne zaga dnienia i wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze

- rozpoznaje różnorodne rejestry językowe występujące w

- hispanojęzycznych programach informacyjnych

- rozpoznaje różnice leksykalne między hiszpańskim kastylijskim i latynoamerykańskim

Umiejętności:

K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową P7S_UU

K_U03 wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej P7S_UK

K_U04 posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego P7S_UW, P7S_UK

K_U05 posługiwać się językiem hiszpańskim lub portugalskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego P7S_UW

K_U06 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze specjalistami języku polskim i hiszpańskim lub portugalskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych P7S_UW

- Student potrafi zastosować w mowie i piśmie poznany materiał leksykalny

- Potrafi kontekstualizować wypowiedź

Potrafi uczestniczyć w dyskusji świadome stosując nowo poznane słownictwo.

- Student potrafi formułować własne opinie i przedstawiać argumenty za / przeciw przedstawionym pogłądom

- potrafi stosując język środków masowego przekazu streszczać, analizować, komentować przedstawiony materiał

- potrafi świadomie używając słownictwa specjalistycznego wypowiadać się na temat problematyki hiszpańskiej, latynoamerykańskiej i międzynarodowej.

- Rrozróżnia poszczególne rejestry językowe obowiązujące w przekazie ustnym i pisemnym.( Np. język wiadomości telewizyjnej/ język informacji prasowej/język potoczny).

- Zna najważniejsze aktualne problemy społeczne, gospodarcze i polityczne(Europa, Ameryka Łacińska) i potrafi je skomentować

- Po przyswojeniu odpowiedniego słownictwa specjalistycznego nie ma kłopotu ze zrozumieniem przekazu audiowizualnego / materiału informacyjnego, w którym je zastosowano. (np. kryzys gospodarczy, wybory, problemy ekologiczne- zmiany klimatyczne, itp.)

- Potrafi dokładnie odtworzyć lub sparafrazować usłyszaną informację radiową lub telewizyjną

- Potrafi zastosować poznane słownictwo i struktury w tłumaczeniu porównawczym, eseju lub ćwiczeniu leksykalnym

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

S1K_K01 współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role P7S_KR

S1K_K02 rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu P7S_KK

- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

- rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

- ma świadomość zmian społeczno-politycznych zachodzących w jęgo otoczeniu, Europie i na świecie

- docenia znaczenie ciągłego doskonalenia i zdobywania wiedzy dla dalszego realizowania sięr

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych związanych z dziedziną wiedzy, którą studiwał

- jest otwarty na wszelkie problemy społeczno-polityczne obszaru hispanojęzycznego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest

-aktywny udział studenta w zajęciach, w dyskusjach dotyczących aktualności światowych

- przygotowanie na każde zajęcia ‘wiadomości tygodnia’ pochodzącej z prasy/telewizji hiszpańskiej/latynoamerykańskiej/ referatu na temat -

- prace pisemne (streszczenie,ćwiczenie leksykalne, potwierdzające przyswojenie poznanego materiału, w tym 1 praca kontrolna na zajęciach( ćwiczenie leksykalno-gramatyczne)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Cybulska-Janczewa
Prowadzący grup: Małgorzata Cybulska-Janczewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego -poziom C1-poprzez poznanie nowego, specjalistycznego słownictwa dotyczącego aktualności ze świata. Zajęcia, bazujące na wyjściowym materiale audio, audio-wizualnym, lub prasowym ( internet,wiadomości,dzienniki, filmy dokumentalne, kroniki pochodzące z telewizji hiszpańskie i kanałow hispanojęzycznychj, w wersji oryginalnej) obejmują leksykę dotyczącą aktualnych zagadnień z dziedziny polityki, ekonomii, ekologii i nauki omawianych w środkach masowego przekazu, oraz przybliżają studentom ważne zagadnienia i wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze dotyczące obszaru hispanojęzycznego oraz pozwalają na rozwinięcie wszystkich sprawności językowych, a szczególnie rozumienia przekazu medialnego (prasa, telewizja,internet) oraz zastosowanie nowo poznanego materiału leksykalno-gramatycznego w mowie i piśmie.

Pełny opis:

Doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego -poziom C1-poprzez poznanie nowego, specjalistycznego słownictwa dotyczącego aktualności ze świata. Zajęcia, bazujące na wyjściowym materiale audio, audio-wizualnym, lub prasowym ( internet,wiadomości,dzienniki, filmy dokumentalne, kroniki pochodzące z telewizji hiszpańskie i kanałow hispanojęzycznychj, w wersji oryginalnej) obejmują leksykę dotyczącą aktualnych zagadnień z dziedziny polityki, ekonomii, ekologii i nauki omawianych w środkach masowego przekazu, oraz przybliżają studentom ważne zagadnienia i wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze dotyczące obszaru hispanojęzycznego oraz pozwalają na rozwinięcie wszystkich sprawności językowych, a szczególnie rozumienia przekazu medialnego (prasa, telewizja,internet) oraz zastosowanie nowo poznanego materiału leksykalno-gramatycznego w mowie i piśmie.

Efekty kształcenia

K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową P7S_UU

K_U03 wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej P7S_UK

K_U04 posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego P7S_UW, P7S_UK

K_U05 posługiwać się językiem hiszpańskim lub portugalskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego P7S_UW

K_U06 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze specjalistami języku polskim i hiszpańskim lub portugalskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych P7S_UW

- Student potrafi zastosować w mowie i piśmie poznany materiał leksykalny

- Potrafi kontekstualizować wypowiedź

Potrafi uczestniczyć w dyskusji świadome stosując nowo poznane słownictwo.

- Student potrafi formułować własne opinie i przedstawiać argumenty za / przeciw przedstawionym pogłądom

- potrafi stosując język środków masowego przekazu streszczać, analizować, komentować przedstawiony materiał

- potrafi świadomie używając słownictwa specjalistycznego wypowiadać się na temat problematyki hiszpańskiej, latynoamerykańskiej i międzynarodowej.

- Rrozróżnia poszczególne rejestry językowe obowiązujące w przekazie ustnym i pisemnym.( Np. język wiadomości telewizyjnej/ język informacji prasowej/język potoczny).

- Zna najważniejsze aktualne problemy społeczne, gospodarcze i polityczne(Europa, Ameryka Łacińska) i potrafi je skomentować

- Po przyswojeniu odpowiedniego słownictwa specjalistycznego nie ma kłopotu ze zrozumieniem przekazu audiowizualnego / materiału informacyjnego, w którym je zastosowano. (np. kryzys gospodarczy, wybory, problemy ekologiczne- zmiany klimatyczne, itp.)

- Potrafi dokładnie odtworzyć lub sparafrazować usłyszaną informację radiową lub telewizyjną

- Potrafi zastosować poznane słownictwo i struktury w tłumaczeniu porównawczym, eseju lub ćwiczeniu leksykalnym

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

S1K_K01 współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role P7S_KR

S1K_K02 rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu P7S_KK

- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

- rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

- ma świadomość zmian społeczno-politycznych zachodzących w jęgo otoczeniu, Europie i na świecie

- docenia znaczenie ciągłego doskonalenia i zdobywania wiedzy dla dalszego realizowania sięr

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych związanych z dziedziną wiedzy, którą studiwał

- jest otwarty na wszelkie problemy społeczno-polityczne obszaru hispanojęzycznego

Literatura:

Materiały własne, Fragmenty filmow dokumentalnych dotyczacych aktualnych problemów światowych, aktualności z prasy hiszpańskiej i hispanojęzycznej

Materiały własne, Fragmenty filmow dokumentalnych dotyczacych aktualnych problemów światowych, aktualności z prasy hiszpańskiej i hispanojęzycznej

Uwagi:

Zajęcia po hiszpańsku, możliwość użycia jęz .polskiego w tłumaczeniach porównawczych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.