Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania nad literaturą hiszpańską - tekst i kontekst I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-BLH1-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Badania nad literaturą hiszpańską - tekst i kontekst I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć będzie interdyscyplinarna analiza zjawisk literackich we współczesnej prozie hiszpańskiej. Będzie ona przeprowadzana na podstawie tekstów czołowych badaczy światowych i hiszpańskich z dziedziny literaturoznawstwa, kultury popularnej i nowych mediów. Analizowane teksty teoretyczne zostaną zastosowane do badania najciekawszych pod względem formalnym i tematycznym powieści hiszpańskich ostatnich trzech dekad. Na zajęciach wykorzystywane będą narzędzia cyfrowej humanistyki i lingwistyki korpusowej do badania wybranych zjawisk literackich i pozaliterackich w omawianych tekstach.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomić studentów z najnowszymi zjawiskami w powieści hiszpańskiej ostatnich trzech dekad oraz ich specyfiką na tle różnych kodów literackich (realizm, modernizm, postmodernizm). Większość omawianych w ramach zajęć powieści w mniejszym lub większym stopniu czerpie z technik właściwych narracji transmedialnej, które są odbiciem różnorodności lingwistycznej i technik typowych dla współczesnych środków przekazu, a zarazem nawiązują do formatów charakterystycznych dla seriali, filmów, blogów i prasy. Podczas zajęć przydatna będzie podstawowa wiedza z zakresu analizy dzieła literackiego oraz znajomość podstawowych kierunków teoretycznoliterackich. Na zajęciach wykorzystywane będą narzędzia cyfrowej humanistyki i lingwistyki korpusowej do badania wybranych zjawisk literackich i pozaliterackich w omawianych tekstach. Dodatkowo, studenci zapoznani zostaną z technikami pisania tekstów na użytek akademicki.

Pełny opis:

Podstawowymi założeniami zajęć są:

- zaznajomienie studentów z najnowszą prozą hiszpańską oraz jej popularyzacja,

- omówienie głównych kodów literackich (realizm, modernizm, postmodernizm) na przykładach z literatury hiszpańskiej,

- przedstawienie ostatnich zdobyczy literaturoznawstwa zaczerpniętych z dziedziny kultury masowej, (audio)wizualności i nowych mediów,

- dostarczenie innowacyjnego aparatu terminologicznego do badania współczesnych zjawisk w literaturze tak hiszpańskiej jak i światowej,

- interdyscyplinarna analiza zjawisk literackich zainspirowana nieznanymi dotychczas w Polsce (ze względu na brak tłumaczeń) teoriami czołowych badaczy światowych i hiszpańskich z dziedziny nowych mediów w literaturze,

- zaznajomienie studentów z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny humanistyki cyfrowej i lingwistyki korpusowej. Narzędzia właściwe tej dziedzinie badawczej (np. oprogramowanie takie jak Wordsmith lub AntConc) posłużą do analizy wybranych dzieł literackich i pozwolą studentom: (1) określić wzorce w użyciu pewnych wyrażeń i słów typowych dla danego dzieła (2) ustalić paralelizmy i rozbieżności między semantycznym wymiarem tekstów literackich i nieliterackich, (3) rozwijać kompetencje w zakresie stosowania oprogramowania Wordsmith i AntConc do badań nad literaturą, (4) poszerzyć perspektywę badawczą o dziedziny, które nie są powszechnie kojarzone z badaniami literackimi, (5) rozwijać umiejętności związane z opracowywaniem, doborem i projektowaniem korpusów do badań literatury i (6) kreatywnie badać teksty literackie poprzez opracowywanie hipotez naukowych możliwych do zbadania w określonych korpusach tekstów literackich.

- wdrożenie studentów w pisanie tekstów na użytek akademicki, tj. wprowadzenie zagadnień związanych z odpowiednim aparatem terminologicznym i aspektami konstrukcyjnymi tego typu piśmiennictwa. W ramach warsztatów analizowane będą przykładowe teksty naukowe z dyscypliny literaturoznawstwo. Krytycznie będą omawiane teksty pozwalające przygotować studentów do pracy nad tekstami akademickimi i uwzględniać będą one odpowiednie aspekty leksykologiczne i frazeologiczne właściwe literaturze akademickiej.

Literatura:

Omawiane powieści:

1. Historias del Kronen, Miguel Ángel Mañas

2. Ventajas de viajar en tren, Antonio Orejudo

3. Nocilla Dream, Agustín Fernández Mallo

4. Desde la sombra, Juan José Millás

5. Lo verdadero es un momento de lo falso, Lucia Etxebarría

6. Alba Cromm, Vicente Luis Mora

7. Casa de muñecas, Particia Esteban Erlés

8. Arroz tres delicias, Chenta Tsai Tseng

9. Sebastián en la laguna, José Luis Serrano

Teksty teoretyczne:

Ostateczna lista artykułów i fragmentów tekstów teoretycznych zostanie ustalona na pierwszych zajęciach zgodnie z zainteresowaniami studentów. Poniżej przedstawiam wybór literatury tematu.

CARRIÓN, Jorge (2011) Teleshakespeare. Madrid, Errata Naturae.

FERNÁNDEZ PORTA, Eloy (2010) Afterpop. La literatura de la implosión mediática. Barcelona, Editorial Anagrama.

FOKKEMA, Douwe (1995) Historia literatury: modernizm i postmodernizm. Warszawa, Instytut Kultury.

FOSTER WALLACE, David (1993) “E Unibus Pluram: televisión and U.S. fiction”. Review of Contemporary Fiction. Vol 13/2: 151- 194.

HAYLES, Katherine (2002) Writing Machines. Cambridge and London, MIT Press.

HIGGINS, Dick (2001) “Intermedia”. Leonardo. Vol. 34, No. 1: 49–54.

MANOVICH, Lev (2002) The Language of New Media. Cambridge, MIT Press.

MORA, Vicente Luis (2007) “Pangea, el nuevo mundo”. Diario de lecturas, 23/11/2007. http://vicenteluismora.blogspot.com/2007/11/pangea.html [07.01.2015].

MORA, Vicente Luís (2012) El lectoespectador. Barcelona, Seix Barral.

POZUELA YVANCOS, José María (2009) “Novela sin etiquetas”. Quimera. Vol. 313: 29-31.

SIERRA, Germán (2008) „Egotrónica”. Quimera. Vol. 300: 10.

Literatura omawiająca wybrane aspekty pisania tekstów akademickich:

SCHMIEL, Joshua (2012). “Writing Science: How to write papers that get cited and proposals that get funded”. Oxford University Press.

LEBRUN, Jean-Luc (2011). “Scientific Writing 2.0; A reader and writer's guide”. World Scientific Publishers.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna specyfikę tematyki nowej prozy hiszpańskiej ostatnich trzech dekad oraz potrafi przedstawić swoje wnioski w akademickiej debacie (K_W04, K_W05, K_K02),

- rozpoznaje różnice i podobieństwa między najnowszą prozą oraz prozą należącą do kodów realistycznego, modernistycznego i postmodernistycznego (K_W01, K_W04),

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.) (K_U01, K_U02),

- zna i potrafi korzystać z najnowszej literatury przedmiotu dotyczącej badań nad współczesnymi zjawiskami w prozie hiszpańskiej i światowej (K_W06, K_U01),

- zna sposoby w jaki najnowsza proza hiszpańska odzwierciedla zmiany wrażliwości czytelników wywołane wdzieraniem się nowych mediów (telewizja, Internet, aplikacje mobilne, itd.) w sferę codziennego doświadczenia (K_W04, K_W05, K_U01),

- rozumie związki współczesnej prozy hiszpańskiej z tendencjami i nurtami w powieściopisarstwie światowym ostatnich trzech dekad i potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie na ten temat (K_W04, K_W05, K_U01),

- potrafi korzystać z narzędzi cyfrowej humanistyki do przeprowadzenia analizy dzieła literackiego (K_W02, K_U01),

- zredagować tekst zgodnie ze standardami stylu akademickiego (K_W06, K_U01).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem ustnym (za pośrednictwem wideokonferencji). Na ocenę końcową z zajęć wpływ będzie mieć aktywny udział w zajęciach. Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności to 2 x 1,5h w ciągu semestru.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kołakowski
Prowadzący grup: Marcin Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.