Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacja i kultura galisyjska II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-CKG2-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja i kultura galisyjska II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Chociaż nie jest to bezwzględnie wymagane, zaleca się, by student przed zapisaniem się na kurs posiadał podstawową orientację w sytuacji społeczno-politycznej Hiszpanii.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentowi kultury galisyjskiej poprzez rozmaite jej manifestacje: muzykę, kino, sztukę, literaturę, tradycje, itd. Prowadzący stosuje różne techniki pracy w celu zaangażowania studenta w tok nauczania. W związku z tym, charakter zajęć jest teoretyczno-praktyczny, a od studentów oczekuje się aktywnego udziału.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy, jaką studenci mają okazję zdobyć na innych, pokrewnych przedmiotach oferowanych przez tę jednostkę UW (Literatura Galisyjska, Język Galisyjski, Kultura Galicji). Tematyka zajęć jest podyktowana wielokulturowym charakterem Hiszpanii. Zaproponowane tematy zajęć zawsze uwzględniają więc niecentralistyczną perspektywę. Udział studenta w zajęciach powinien być aktywny. Czasem studenci mogą też zostać poproszeni o wykonanie dodatkowych zadań. Dla oso szczególnie zainteresowanych tematyką, prowadzący przygotowuje materiały rozszerzające podstawową wiedzę przekazywaną w ramach zajęć. Ponadto, tematyka zajęć może ulec modyfikacji, jeśli studenci zgłoszą takie zapotrzebowanie. W wyniku uczestnictwa w zajęciach, student posiądzie odpowiednie narzędzia niezbędne do zrozumienia nowych wyzwań, jakie stoją przed Europą (wzrost nacjonalizmów, kryzys migracyjny, itd.)

Literatura:

Reigosa A. Galicia encantada. Enciclopedia de Fantasía Popular de

Galicia: http://www.galiciaencantada.com

Turgalicia. Xunta de Galicia, 2013: http://www.turgalicia.es

Este listado de lecturas podrá modificarse en función de las necesidades e intereses de los estudiantes.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W02: zna podstawową terminologię nauk humanistycznych (w szczególności językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii i historii)

K_W03: zna elementarną terminologię używaną w opisie języka, literatury, kultury, historii, filozofii, rozumie jej źródła oraz zastosowania

K_W08: ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej

K_W10: ma podstawową wiedzę o miejscu iberystyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

K_W17: ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Półwyspu Iberyjskiego, Ameryki Łacińskiej i Polski

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U04: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i historii w typowych sytuacjach profesjonalnych

K_U05: potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i historii oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

K_U06: posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

KOMPETENCJE:

K_K01: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K06: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata

K_K07: potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski/Ameryka Łacińska), korzystając z różnych mediów i form

K_K08: ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania są następujące:

Obecność (20%)

Aktywność (20%)

Referat związany z wybranym aspektem kultury galisyjskiej (60%)

Nieobecność nieusprawiedliwiona na 5 zajęciach oznacza utratę 20% oceny. Aktywność jest oceniana na podstawie zainteresowania studenta tematem i udziałem w dyskusjach. Referat powinien trwać 20 minut.

Kryteria te mogą ulec nieznacznym modyfikacjom w szczególnych sytuacjach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tamara Lamela Varela
Prowadzący grup: Tamara Lamela Varela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tamara Lamela Varela
Prowadzący grup: Tamara Lamela Varela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.