Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje Brazylii, XVI-XXI wiek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-DB-SEM-MGR Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje Brazylii, XVI-XXI wiek
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Seminaria magisterskie dla studiów 2 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Ukończenie studiów I stopnia. Znajomość historii Brazylii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Szczególny nacisk położony jest na formowanie się i rozwój społeczeństwa brazylijskiego, procesy w nim zachodzące i czynniki, które warunkowały jego kształt. W tematach tych kryją się źródła najważniejszych elementów społeczno-historycznych tego kraju. Można je uporządkować według trzech najważniejszych zjawisk. Pierwsze wiąże się z kwestią zarządzania olbrzymim terytorium i jego potencjałem gospodarczym. Drugim wielkim wątkiem historycznym jest imigracja, zarówno dobrowolna, jak i przymusowa. Wreszcie trzeci aspekt to poszukiwanie tożsamości kulturowej i politycznej.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest historii społeczno-politycznej i kulturalnej najludniejszego i największego kraju Ameryki Łacińskiej – Brazylii. Wieloetniczne i wielokulturowe społeczeństwo brazylijskie, opierające się na języku portugalskim oraz wspólnocie doświadczeń, stworzyło niezwykle oryginalną i ciekawą kulturę (styl życia, kuchnia, muzyka, taniec, literatura, zwyczaje) oraz specyficzne dla regionu organizmy polityczne (cesarstwo, republika, dyktatura, demokracja), które dostarczają wielu inspirujących tematów do badań naukowych. Ponadto uczestnicy zajęć zapoznają się z metodami pogłębionej analizy naukoznawczej i źródłoznawczej w zakresie dziejów Brazylii.

Pogłębiona analiza pojęć i zjawisk z dziejów Brazylii, rozpatrywanych pod kątem następujących dziedzin:

1. geografia

2. struktura etniczna

3. struktura wyznaniowa

4. demografia

5. historia i ewolucja badań amerykanistycznych

6. rozwój polskich badań nad Brazylią

Źródłoznawstwo:

1. pochodzenie źródeł

2. kwestia autentyczności źródeł

3. sposoby krytyki naukowej

4. możliwości zabezpieczenia i konserwacji źródeł

5. edycja źródeł

Literatura:

Indywidualnie dobrana do konkretnej dziedziny reprezentowanej przez opiekuna naukowego i słuchaczy. Prace ogólne dla wszystkich uczestników zajęć:

Źródła:

• Brasil, 500 anos em documentos, (org.) Ivan Alves Filho, Rio de Janeiro: Mauad, 1999.

• Andrzej Dembicz, Filozofia poznawania Ameryki, CESLA, Warszawa 2006

• Rossano Pecoraro, Filosofia da História, ZAHAR, Rio de Janeiro, 2009.

• Edward Kołodziej, Ryszard Mrowiec, Ameryka Łacińska, Hiszpania i Portugalia w Źródłach Archiwum Akt Nowych do roku 1945, CESLA, Warszawa 1996;

• Jan Pitoń, „Polonia brazylijska w Archiwum Państwowym w Rio de Janeiro i archiwach innych stanów” [w:] Inwentarz zbioru archiwalnego ks. Jana Pitonia CM, red. M. Kubas-Paradowska, W. Krawczuk, Warszawa 1989;

Opracowania ogólne:

• Borys Fausto, História do Brasil, 10ª edição, São Paulo 2002

• Marcin Kula, Historia Brazylii, Warszawa: Ossolineum, 1987

• Celso Furtado, Formação econômica do Brasil, 30ª edição, São Paulo 2001.

Opracowania szczegółowe:

• E. V. Garcia, Entre América e Europa: a politica externa brasileira na década de 1920, Brasília: UnB, 2006

• Borys Fausto, Getúlio Vargas: o Poder e o Sorriso, São Paulo 2006.

• Thomas Skidmore, Brasil: De Getúlio Vargas a Castelo Branco (1930-1964), Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

• Maria Vitória de Mesquita Benevides, O governo Kubitschek: desenvolvimento econômico e estabilidade política, 1956-1961, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.

• Márcio de Oliveira, Brasília: o mito na trajetória da nação, Brasília: Paralelo 15, 2005.

• Ruy Castro, Chega de saudade: a história e as histórias da bossa nova, 3 ed., São Paulo: Campanhia das Letras, 2001.

• Octavio Ianni, Raças e classes sociais no Brasil, São Paulo: Editora Brasiliense, 2004.

• Mariusz Malinowski, W poszukiwaniu brazylijskości. Główne nurty brazylijskiej myśli społecznej, Warszawa 2011.

Metodologia badan historycznych

• Marc Bloch, Pochwała historii, przeł. Wanda Jedlicka; przedmowa Witold Kula, PWN, Warszawa 1960 (wyd. 2, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009)

• Edward H. Carr, Historia. Czym jest, przeł. Piotr Kuć, Zysk i S-ka, Poznań 1999

• Jerzy Topolski, Metodologia historii, PWN, Warszawa 1984

• Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

• Georg G. Iggers, Historiografia XX wieku, PWN, Warszawa 2010

• Marian Pawlak, Jerzy Serczyk, Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku, WSP, Bydgoszcz 1999

• Aleksander Świeżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, WSP, Częstochowa 2001

• Jerzy Topolski,Wprowadzenie do historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006

Efekty uczenia się:

Student winien opanować wiedzę na temat historii Brazylii w kontekście zjawisk politycznych i społeczno ekonomicznych Europy i świata. W efekcie uczestnictwa w zajęciach student:

K_W01: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

K_W02: zna podstawową terminologię nauk humanistycznych (w szczególności językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii i historii);

K_W03: zna elementarną terminologię używaną w opisie języka, literatury, kultury, historii, filozofii, rozumie jej źródła oraz zastosowania;

K_W04: ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad literaturą, kulturą, historią i językiem;

K_W05: ma podstawową wiedzę o procesach i faktach z historii kultury Brazylii i Ameryki Łacińskiej w kontekście historii światowej;

K_W06: ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka portugalskiego;

K_W07: ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie procesów literackich, kulturowych i historycznych w obszarze Brazylii i Ameryki Łacińskiej.

Uczestnik zajęć:

K_U01: potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje;

K_U03: posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii i historii;

K_U04: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i historii w typowych sytuacjach profesjonalnych;

K_U05: potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i historii oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

K_U06: posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;

K_U07: potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i historii w języku polskim i portugalskim;

K_U08: posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Uczestnik zajęć:

K_K02: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata;

K_K03: posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych portugalskich, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role;

K_K07: potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w naukę studiowanego regionu (Brazylia), korzystając z różnych mediów i form;

K_K08: ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Brazylii i Ameryki Łacińskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z seminarium wpływa:

• obecność na zajęciach

• aktywność (udział w dyskusji przy omawianiu lektur)

Aby zaliczyć I rok studiów II stopnia, student obowiązany jest oddać wstępny plan i bibliografię planowanej pracy. Na koniec II roku student obowiązany jest oddać gotową pracę. W trakcie II roku wyznaczane są daty, gdy student powinien przynosić kolejne fragmenty pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Mazurek
Prowadzący grup: Jerzy Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.