Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka języka hiszpańskiego 5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-DJH5-MD-2U
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka hiszpańskiego 5
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Moduł dydaktyczny dla 2 roku studiów 2 stopnia
Plan specjalności hiszpańskojęzycznych 2 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka hiszpańskiego przynajmniej na poziomie C1 oraz realizacja poprzedzających przedmiotów programu.

Skrócony opis:

Kurs dydaktyki języka hiszpańskiego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego w zakresie rozwijania przygotowania do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego będący częścią modułu dydaktycznego dającego uprawnienia nauczycielskie.

Pełny opis:

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego w szkole ponadpodstawowej. W tym celu poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. hiszpańskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka oraz z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać rozmaitymi materiałami dydaktycznymi i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego oraz poznają i będą umieć wykonywać rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować w różnych formach i w różnych przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, organizacji procesu edukacyjnego i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia.

Literatura:

1) Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, Consejo de Europa. Departamento de Política Lingüística, Estrasburgo, 2001.

2) Plan curricular del Instituto Cervantes.

3) Portfolio europeo de las lenguas, Consejo de Europa, Departamento de Política Lingüística.

4) Podstawa programowa.

5) Materiały własne.

6) Podręczniki do nauki j. hiszpańskiego.

7) Egzaminy państwowe.

8) Dokumenty oryginalne (prace uczniów).

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

D.1.W10: rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny;

D.1.W11: egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów, sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach nauczanego przedmiotu;

D.1.W12: diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz sposoby wspomagania rozwoju poznawczego uczniów; potrzebę kształtowania pojęć, postaw, umiejętności praktycznych, w tym rozwiązywania problemów, i wykorzystywania wiedzy;

metody i techniki skutecznego uczenia się; metody strukturyzacji wiedzy oraz konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności;

D.1.W13: znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów oraz budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

D.1.W14: warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją, a także z koniecznością analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

D.1.W15: potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się danego przedmiotu i nawyków systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez

stymulowanie go do samodzielnej pracy;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

D.1.U1: identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;

D.1.U2: przeanalizować rozkład materiału;

D.1.U3: identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami nauczania;

D.1.U4: dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;

D.1.U5: kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;

D.1.U6: podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;

D.1.U7: dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne;

D.1.U8: merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;

D.1.U9: skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów;

D.1.U10: rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym;

D.1.U11: przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

D.1.K1: adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;

D.1.K2: popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym;

D.1.K3: zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej;

D.1.K4: promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;

D.1.K5: kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;

D.1.K6: budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

D.1.K7: rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;

D.1.K8: kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu;

D.1.K9: stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

Metody i kryteria oceniania:

Prace cząstkowe, obecność i praca na zajęciach (należy wykonać prace dodatkowe od trzeciej nieobecności), praca i zaliczenie końcowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Klejewska
Prowadzący grup: Karolina Klejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)