Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka portugalskiego w wariancie europejskim II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-GOJPE-21
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka portugalskiego w wariancie europejskim II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu składniowego języka portugalskiego. Dokładnej analizie zostaną poddane różne funkcje syntaktyczne w zdaniu prostym, by następnie zająć się analizą zdania złożonego (współrzędnie i podrzędnie złożonego). Szczególna uwaga zostanie skierowana na oryginalne środki wyrazu funkcji składniowych w języku portugalskim, zwłaszcza w zdaniach złożonych, tzw. orações reduzidas.

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

1. Przedmiot składni, definicja zdania, rodzaje zdań, podstawowe składniki zdania, struktura zdania, zdanie proste a złożone.

Zdanie proste:

2. Struktura zdania prostego, syntagmy - ich rodzaje i funkcjonowanie w zdaniu prostym.

3. Funkcja podmiotu, rodzaje podmiotu w języku portugalskim.

4. Typy orzeczenia w języku portugalskim, relacje między podmiotem a orzeczeniem.

5. Dopełnienia bliższe i dalsze, dopełnienie bliższe tzw. "COD preposicionado".

6. Okoliczniki, ich rodzaje.

7. Dopełnienie strony biernej, użycie przyimków por i de.

8. Środki wyrazu przydawki w języku portugalskim, apozycja.

Zdanie złożone:

9. Struktura zdania złożonego, relacja współrzędności i podrzędności.

10. Rodzaje zdań współrzędnie złożonych.

11. Rodzaje zdań podrzędnie złożonych.

12. Zdania tzw. reduzidas (reprezentowanych przez formy infinitivo pessoal. gerúndio oraz particípio).

13. Szczegółowa analiza wszystkich typów zdań w języku portugalskim, prezentacja możiwości ich przekształacania.

Literatura:

1. Campos, M.H.C., Xavier, M.F., Sintaxe e Semântica do Português, Universidade Aberta, Lisboa, 1991.

2. Cegalla, D.P., Novíssima gramática da língua portuguesa, Companhia Editora nacional, São Paulo, 1991.

3. Cuesta, P. V., Mendes da Luz, M. A., Gramática da Língua Portuguesa, Edições 70, Lisboa, 1971.

4. Cunha, C., Cintra, L., Nova gramática do português contemporâneo, Edições João Sá da Costa, Lisboa, 1984.

5. Mateus, M. H. M., Brito, A. M., Duarte, I., Faria, I. Hub, Gramática da Língua Portuguesa, Caminho, Lisboa, 1989.

6.Vilela, M., Gramática da Língua Portuguesa, Almedina,Coimbra, 1995

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, oceny ze sprawdzianów, egzamin

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Belina
Prowadzący grup: Michał Belina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:
Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2021/2022.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Belina
Prowadzący grup: Michał Belina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:
Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2021/2022.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)