Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Ameryki kolonialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HAK-11 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Ameryki kolonialnej
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 4.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość historii uniwersalnej i procesów historycznych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są kursem podstawowym, podczas którego studenci poznają europejskie uwarunkowania oraz przebieg i skutki XV- i XVI-wiecznych odkryć geograficznych i podbojów organizowanych przez Korony Hiszpańską i Portugalską, a także proces formowania się nowej rzeczywistości kolonialnej w Ameryce i jej funkcjonowanie aż do końca XVIII w.

Pełny opis:

Zajęcia są kursem podstawowym, podczas którego studenci poznają europejskie uwarunkowania oraz przebieg i skutki XV- i XVI-wiecznych odkryć geograficznych i podbojów organizowanych przez Korony Hiszpańską i Portugalską. Przedstawione zostaną procesy formowania się nowej rzeczywistości kolonialnej w Ameryce, procesy „metysażu” kulturowego pod wpływem ewangelizacji i efektu spotkania w Ameryce ludności pochodzącej z trzech, a nawet czterech kontynentów oraz miejscowej reakcji na nową rzeczywistość. Ponadto poruszana jest tematyka związana z administracją kolonii, gospodarką i ekonomią kolonialnej Ameryki, rywalizacji między mocarstwami europejskimi w Indiach Zach., buntach i rewoltach Indian oraz piratach z Karaibów. Zajęcia mają za zadanie przybliżyć studentom terminologię oraz znaczenie takich instytucji jak: encomienda, repartimiento, La Carrera de Indias, Galeón de Manila, Casa de Contratación, Audiencia, adelantado, niewolnictwo, Wielkie Karaiby.

Przykładowy zakres tematów:

1. Epoka wielkich odkryć geograficznych;

2. Wyprawy Kolumba do Nowego Świata i viajes andaluces;

3. Hiszpańska kolonizacja Antyli i Tierra Firme;

4. Konkwista Mezoameryki;

5. Konkwista Peru;

6. Hiszpańska struktura administracji w Ameryce kolonialnej;

7. Zakony religijne i ewangelizacja w Indiach Zachodnich;

8. Ekonomia Ameryki kolonialnej;

9. La Carrera de Indias i Galeón de Manila, system żeglugi kolonialnej;

10. Piraci z Karaibów;

11. Kolonizacja niehiszpańska w regionie Wielkich Karaibów (XVI-XVII w.);

12. Indiańskie bunty i rebelie w Indiach Zachodnich;

13. Niewolnictwo w Ameryce kolonialnej;

14. Reformy burbońskie w Indiach Zachodnich w XVIII w.;

15. XVIII-wieczne polskie opisy Ameryki kolonialnej.

Literatura:

Przykładowa literatura:

BAILEY, Helen Miller i Abraham P. Nasatir (1969) Dzieje Ameryki Łacińskiej, Warszawa, PWN

COLON, Hernando (1965) Dzieje żywota i znamienitych spraw Admirała don Krzysztofa Kolumba. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

DEFOE, Daniel (1968) Historia najsłynniejszych piratów, ich zbrodnicze wyczyny i rabunki. Warszawa, Czytelnik

DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal (1962) Pamiętnik żołnierza Korteza czyli prawdziwa historia podboju Nowej Hiszpanii. Warszawa, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej

EXQUEMELIN, Alexander (1970) Bukanierzy amerykańscy. Gdańsk, Wydawnictwo Morskie

EXQUEMELIN, Alexander (2009) Dzienniki piratów: dzieje kapitana Morgana i bukanierów, ręką naocznego świadka. Warszawa, National Geographic/G+J RBA

FAVIER, Jean (1996) Wielkie odkrycia od Aleksandra do Magellana. Warszawa, Wydawnictwo Bellona

GARCILASO DE LA VEGA, Inca (2017) O Inkach uwagi prawdziwe. tłum. Jan Szemiński. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy

MACLEOD, Murdo (1973) Spanish Central America, Austin, University of Texas

MAŁOWIST, Marian (1993) Europa i jej ekspansja XIV-XVII w. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

OLSZYCKI, Mirosław (2017) Świat kolonialnej Ameryki Łacińskiej, Warszawa, PWN

PARRY, J. H. (1983) Morskie Imperium Hiszpanii. Gdańsk, Wydawnictwo Morskie

PIGAFETTA, Antonio (1992) Relacja z wyprawy Magellana dookoła Świata. Warszawa, Novus Orbis

PIZARRO, Pedro (1995) Relacja o odkryciu i podboju Królestwa Peru. Gdańsk, Novus Orbis

REICHERT, Rafal (2011) “Juan de Cádiz, un pirata del Caribe”, Revista CESLA, Uniwersytet Warszawski,

REICHERT, Rafal (2016) "Polityka metropolii w kwestii militarnej i ekonomicznej obrony Nowej Hiszpanii za panowania dynastii Habsburgów (1516-1700). Zarys problematyki”. KLIO, UMK, Toruń

RUBIO MAÑÉ, José Ignacio (1983) El virreinato I, orígenes y jurisdicciones, y dinámica social de los virreyes. México, FCE/UNAM

SAUER, Carl Ortwin (1984) Descubrimiento y dominación española del Caribe, México, FCE

TARCZYŃSKI, Andrzej (2001) Wartości i postawy w obliczu zderzenia systemów kulturowych. Hiszpańscy zdobywcy XVI wieku wobec Nowego Świata. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej

TARCZYŃSKI, Andrzej (2009) Podbój imperiów Inków i Azteków. Warszawa, Bellona

TOMICKI, Ryszard (1984) Tenochtitlan 1521. Warszawa. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

TOMICKI, Ryszard (1990) Ludzie i bogowie. Indianie meksykańscy wobec Hiszpanów we wczesnej fazie konkwisty, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

VESPUCCI, Amerigo (1995) „Świat Nowy” w: Listy o odkryciu Ameryki. wyb. J. Kieniewicz, Gdańsk, Novus Orbis

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W01 w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych w tym z nauką o kulturze i religii krajów hiszpańskojęzycznych (P6S_WG);

K_W03 podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (P6S_WG);

K_W06 najważniejsze wydarzenia z historii Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej oraz istotne aspekty kultury i języka hiszpańskiego (P6S_WG);

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (P6S_WK).

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U03 rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (P6S_UW);

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.) (P6S_UU);

K_U05 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i hiszpańskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (P6S_UW);

K_U06 Przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (P6S_UW);

K_U10 Porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (P6S_UK).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, samodzielnej i autonomicznej pracy oraz rozumie potrzebę doskonalenia i uczenia się przez całe życie (P6S_KK);

K_K02 planować i organizować pracę, współdziałać w zespole oraz przestrzegać zasady etyki zawodowej (P6S_KR);

K_K03 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy zarówno w zespole pełniąc różne role jak i w sposób autonomiczny (P6S_KR);

K_K04 śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (P6S_KR).

Dzięki tym zajęciom student zyskuje wiedzę na temat zjawisk kulturowych i procesów historycznych charakterystycznych dla Ameryki Łacińskiej w epoce kolonialnej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących wicekrólestw Nowej Hiszpanii i Peru, jak również innych kolonii europejskich na Wielkich Karaibach.

Szacuje się, że do osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia student potrzebuje ok. 4 godz. tygodniowo na samodzielna pracę.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W całym semestrze dopuszczalne są jedynie 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Pozostałe nieobecności należy usprawiedliwiać zwolnieniem lekarskim max. do 7 dni po zakończeniu terminu zwolnienia. Po upływie tego terminu zwolnienia lekarskie nie będą akceptowane, a nieobecność będzie uważana za nieusprawiedliwioną.

UWAGA! Dozwolone są 3 nieobecności usprawiedliwione w ciągu całego semestru.

Obowiązkiem studenta jest również zaliczenie testów jednokrotnego wyboru, które będą prowadzone na początku zajęć (wejściówki). Student może nie zaliczyć max. 6 testów w całym semestrze. Testów tych nie można poprawiać. Nieobecność na zajęciach uważana jest za niezaliczenie testu. Student ma możliwość zaliczenia w innym terminie wyłącznie testów z tych zajęć, na których nie uczestniczył i ma za nie zwolnienie lekarskie.

Przy ewentualnym nauczaniu zdalnym testy będą przeprowadzane w formie elektronicznej przy użyciu narzędzi Google Classroom, Kampus i innych.

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest uzyskanie min. 65% z egzaminu końcowego, składającego się z pytań testowych jednokrotnego wyboru.

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie minimum 70% z części zajęciowej, na której ocenę składają się:

- obecności, które stanowią 20% oceny (możliwe max. 2 nieobecności nieusprawiedliwione i max. 3 usprawiedliwione w semestrze);

- zaliczenie wejściówek, przeprowadzanych na początku każdych zajęć, które mają potwierdzić przygotowanie zadanej lektury na każde konwersatorium, które stanowią 40% oceny (możliwe 5 testów niezaliczonych w całym semestrze, w tym te, wynikające z nieobecności studenta);

- aktywny udział studenta w konwersatorium i w dyskusjach opierających się na wcześniejszej lekturze tekstów źródłowych, fragmentów artykułów i opracowań, który stanowi 40% oceny. Na każdych zajęciach student będzie mógł zdobyć + z aktywności. Na koniec zajęć zostaną one zsumowane i studenci, którzy uzbierają 8 i więcej + otrzymają 40% oceny.

Zajęcia będą prowadzone w sali wykładowej. Egzamin końcowy również zostanie napisany w sali, gdzie studenci zostaną podzieleni na dwie lub więcej grup.

Nie można wykluczyć, że ze względu na panującą pandemię zarówno kryteria zaliczenia zajęć, jak i forma egzaminu końcowego mogą ulec zmianie o czym studenci zostaną poinformowani przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania konwersatorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Reichert
Prowadzący grup: Rafał Reichert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są kursem podstawowym, podczas którego studenci poznają europejskie uwarunkowania oraz przebieg i skutki XV- i XVI-wiecznych odkryć geograficznych i podbojów organizowanych przez Korony Hiszpańską i Portugalską, a także proces formowania się nowej rzeczywistości kolonialnej w Ameryce i jej funkcjonowanie aż do wybuchu wojen o niepodległość (początek XIX wieku).

Pełny opis:

Zajęcia są kursem podstawowym, podczas którego studenci poznają europejskie uwarunkowania oraz przebieg i skutki XV- i XVI-wiecznych odkryć geograficznych i podbojów organizowanych przez Korony Hiszpańską i Portugalską. Przedstawione zostaną procesy formowania się nowej rzeczywistości kolonialnej w Ameryce, procesy „metysażu” kulturowego pod wpływem ewangelizacji i efektu spotkania w Ameryce ludności pochodzącej z trzech, a nawet czterech kontynentów oraz miejscowej reakcji na nową rzeczywistość. Ponadto poruszana jest tematyka związana z administracją kolonii, gospodarką i ekonomią kolonialnej Ameryki, rywalizacji między mocarstwami europejskimi w Indiach Zach., buntach i rewoltach Indian oraz piratach z Karaibów. Zajęcia mają za zadanie przybliżyć studentom terminologię oraz znaczenie takich instytucji jak: encomienda, repartimiento, La Carrera de Indias, Galeón de Manila, Casa de Contratación, Audiencia, adelantado, niewolnictwo, Wielkie Karaiby.

Przykładowy zakres tematów:

1. Epoka wielkich odkryć geograficznych

2. IV wyprawy Kolumba do Nowego Świata i viajes andaluces

3. Hiszpańska kolonizacja na Antylach i w Tierra Firme

4. Konkwista Mezoameryki

5. Konkwista Peru

6. Zakony religijne i ewangelizacja w Ameryce Łacińskiej

7. Hiszpańska struktura administracji w Ameryce

8. La Carrera de Indias i hiszpański system obronny na Wielkich Karaibach

9. Piraci z Karaibów

10. Kolonizacja niehiszpańska w Ameryce (XVI-XVIII w.)

11. Indiańskie bunty i rebelie w Ameryce kolonialnej

12. Ekonomia Ameryki kolonialnej

13. Niewolnictwo w Ameryce kolonialnej

14. Ameryka Łacińska w czasach reform burbońskich (XVIII w.)

15. Polskie opisy Ameryki kolonialnej

Literatura:

Przykładowa literatura:

BAILEY, Helen Miller i Abraham P. Nasatir (1969) Dzieje Ameryki Łacińskiej, Warszawa, PWN

COLON, Hernando (1965) Dzieje żywota i znamienitych spraw Admirała don Krzysztofa Kolumba. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

DEFOE, Daniel (1968) Historia najsłynniejszych piratów, ich zbrodnicze wyczyny i rabunki. Warszawa, Czytelnik

DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal (1962) Pamiętnik żołnierza Korteza czyli prawdziwa historia podboju Nowej Hiszpanii. Warszawa, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej

EXQUEMELIN, Alexander (1970) Bukanierzy amerykańscy. Gdańsk, Wydawnictwo Morskie

EXQUEMELIN, Alexander (2009) Dzienniki piratów: dzieje kapitana Morgana i bukanierów, ręką naocznego świadka. Warszawa, National Geographic/G+J RBA

FAVIER, Jean (1996) Wielkie odkrycia od Aleksandra do Magellana. Warszawa, Wydawnictwo Bellona

GARCILASO DE LA VEGA, Inca (2017) O Inkach uwagi prawdziwe. tłum. Jan Szemiński. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy

MACLEOD, Murdo (1973) Spanish Central America, Austin, University of Texas

MAŁOWIST, Marian (1993) Europa i jej ekspansja XIV-XVII w. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

OLSZYCKI, Mirosław (2017) Świat kolonialnej Ameryki Łacińskiej, Warszawa, PWN

PARRY, J. H. (1983) Morskie Imperium Hiszpanii. Gdańsk, Wydawnictwo Morskie

PIGAFETTA, Antonio (1992) Relacja z wyprawy Magellana dookoła Świata. Warszawa, Novus Orbis

PIZARRO, Pedro (1995) Relacja o odkryciu i podboju Królestwa Peru. Gdańsk, Novus Orbis

REICHERT, Rafal (2011) “Juan de Cádiz, un pirata del Caribe”, Revista CESLA, Uniwersytet Warszawski,

REICHERT, Rafal (2016) "Polityka metropolii w kwestii militarnej i ekonomicznej obrony Nowej Hiszpanii za panowania dynastii Habsburgów (1516-1700). Zarys problematyki”. KLIO, UMK, Toruń

RUBIO MAÑÉ, José Ignacio (1983) El virreinato I, orígenes y jurisdicciones, y dinámica social de los virreyes. México, FCE/UNAM

SAUER, Carl Ortwin (1984) Descubrimiento y dominación española del Caribe, México, FCE

TARCZYŃSKI, Andrzej (2001) Wartości i postawy w obliczu zderzenia systemów kulturowych. Hiszpańscy zdobywcy XVI wieku wobec Nowego Świata. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej

TARCZYŃSKI, Andrzej (2009) Podbój imperiów Inków i Azteków. Warszawa, Bellona

TOMICKI, Ryszard (1984) Tenochtitlan 1521. Warszawa. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

TOMICKI, Ryszard (1990) Ludzie i bogowie. Indianie meksykańscy wobec Hiszpanów we wczesnej fazie konkwisty, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

VESPUCCI, Amerigo (1995) „Świat Nowy” w: Listy o odkryciu Ameryki. wyb. J. Kieniewicz, Gdańsk, Novus Orbis

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.