Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Ameryki Łacińskiej II ćwicz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HAL-21c1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Ameryki Łacińskiej II ćwicz. 1
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi faktami i procesami historycznymi zachodzącymi w niepodległych państwach Ameryki Łacińskiej, uzyskując bazę do pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie w ramach zajęć fakultatywnych. Do uczestnictwa w zajęciach wymagana jest znajomość jęz. hiszpańskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie tekstów stanowiących ilustrację do wydarzeń historycznych przedstawionych w trakcie wykładu. Przyjęty tryb zajęć nie tylko pozwala na utrwalenie wiedzy uzyskanej na wykładzie, ale zarazem uczy krytycznej analizy tekstu.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje historię Ameryki Łacińskiej od czasu wojen o niepodległość do lat 20. i 30. XX w. (okres międzywojenny i cezura Wielkiego Kryzysu). Z zakresu wieku XIX nacisk położony został na kształtowanie się nowych państw i nowych tożsamości (narodowych i latynoamerykańskiej), natomiast wieku XX - na ruchy reformatorskie i rewolucyjne oraz kształtowanie się różnych nurtów nacjonalizmu.

- Wojny o niepodległość. Wojny wyzwoleńcze czy rewolucja społeczna? Problem niewolnictwa. Pozycja Indian w nowych społeczeństwach narodowych.

- Kształtowanie się granic nowych państw (walki o utrzymanie integralności wielkiej La Platy)

- Kształtowanie się elit politycznych nowych państw. Zjawisko caudillismo i caciquismo. Różne modele dyktatur (J. M. Rosas i Dr. Francia)

- Wojny o niepodległość Kuby. Problem niewolnictwa. Wzrost znaczenia Stanów Zjednoczonych na półkuli zachodniej (od doktryny Monroe do Poprawki Platta)

- Wojna o Saletrę. Zmiana granic i zmiana układu sił między państwami wybrzeża Pacyfiku. Początek krytyki rzeczywistości peruwiańskiej (myśl M. Gonzaleza Prady)

- XIX-wieczny podział polityczny na partie konserwatywne i liberalne. Wojna o Reformę w Meksyku i przeciw europejskiej interwencji. Relacje Meksyku z USA po wojnie o Teksas

- Rewolucja Meksykańska. Problem ziemi i udział Indian w rewolucji. Problem obrony bogactw narodowych

- Ruch Reformy Uniwersyteckiej z Cordoby 1918 r. i jego reperkusje w Ameryce Łac. Wymiana pokoleniowa wśród elit politycznych Ameryki Łac., powstawanie nowych (masowych) partii politycznych

- Peru jako przykład nowych ruchów / partii polit. Ruch indygenistyczny, PS (PC) J. C. Mariateguiego i APRA V. R. Hayi de la Torre. APRA jako partia nowego typu i prototyp partii populistycznej

- Walki między konserwatystami a liberałami oraz przeciw interwencji USA. Partyzantka C. A. Sandino

- Rewolucja 1933 r. na Kubie. Znaczenie ruchu studenckiego i powstanie ruchu robotniczego na Kubie. Wewnętrzne podziały w ramach Sił Zbrojnych

Pełniejsza informacja zawarta jest w opisie przedmiotu "Historia Ameryki Łacińskiej II wykład".

Literatura:

Teksty źródłowe:

Doctrina Monroe

J. M. Morelos, Sentimientos de la Nación

S. Bolivar, Decreto de Guerra a Muerte; Discurso de Angostura

Dr. Francia, Discurso se apertura del Congreso del 17.06.1881; El catecismo poltico del Dr. Francia

Enmienda Platt

J. Marti, Bases del Partido Revolucionario Cubano; Manifiesto de Montecristi; Mi raza

M. Gonzalez Prada, Propaganda y ataque, Politica y religión

Ley Lerdo

La intervención Francesa en Mexico segun el archivo del Mariscal Bazaine (fragm.)

Plan z San Luis Potosi, Plan z Ayala; wybrane artykuły Konstytucji Meksykańskiej 1917 r.

J. Reed, Mexico insurgente, Barcelona 1971 (fragm.)

Manifiesto do Córdoba (15.06.1918)

J. C. Mariategui, Problema de la tierra

V. R. Haya de la Torre, Discurso del 7 de mayo de 1924; La verdad del aprismo; El Estado Antimperialista

R. Grau San Martin, Cuba 100 anos despues. El Nacionalismo Autentico y sus leyes

J. A. Mella, Nuestro credo; Función social de la universidad

C. A. Sandino, Manifiesto politico (1927)

Opracowania:

J. Dominguez Arribas, El enemigo unitario en el discurso rosista (1829-1852), "Anuario de Estudios Americanos", t. LX/2/2003

H. Bonilla (ed.), Indios, negros y mestizos en la Independencia, Bogota 2010

B. R. Hamnett, Problemas interpretativos de la independencia mexicana

M. Palacios (coord.), Las independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 anos despues, Bogota 2009

Analizowane teksty udostępniane są studentom w formie ksero (teczka z kopiami w materiałach podręcznych biblioteki iberystyki).

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student w podstawowym stopniu rozumie powiązanie hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym z nauką o kulturze krajów hiszpańskojęzycznych (K_W01), zna podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w szczególności historii, właściwych dla studentów iberystyki (K_W03), zna najważniejsze wydarzenia z historii Ameryki Łac. oraz istotne aspekty kultury regionu (K_W06), dysponuje podstawową wiedzą w zakresie profesjonalnej analizy procesów kulturowych i historycznych w obszarze Ameryki Łac. (K_W13), potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy (K_U01), przedstawić własne opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w jęz. hiszpańskim (K_U02), rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U06), ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w Ameryce Łac. (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo (maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione) i aktywność (minimum 4 wypowiedzi w dyskusji na uzyskanie oceny dst.).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Nalewajko, Marta Wójtowicz-Wcisło
Prowadzący grup: Małgorzata Nalewajko, Marta Wójtowicz-Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.