Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Ameryki Łacińskiej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HAL1-21 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Ameryki Łacińskiej I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Dobra znajomość języka hiszpańskiego

2. Ogólna wiedza dotycząca historii powszechnej i stosunków międzynarodowych


Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje XIX-wieczną historię Ameryki Łacińskiej oraz jej relacje ze światem. Prowadzące zastosują podejście z zakresu historii społecznej oraz socjologii historycznej, z uwzględnieniem historii idei. Obok omówienia najważniejszych wydarzeń w ujęciu diachronicznym, podczas zajęć skupimy się na zjawiskach społecznych, gospodarczych i kulturowych.

XIX wiek dla latynoamerykańskiego regionu to okres walk o niepodległość, kształtowania się nowych republik i elit politycznych, okres modernizacji, konflikty zbrojne między młodymi państwami, ale również trwanie w systemie kolonialnym.

Zajęcia opierają się na pracy indywidualnej i zespołowej studentów, polegającej na: wyszukiwaniu i opracowaniu informacji; analizie oraz interpretacji źródeł pierwotnych i wtórnych, w tym tekstów naukowych i filmów dokumentalnych oraz zaprezentowaniu rezultatów tej pracy. Zastosowana zostanie także forma wykładu i prezentacji multimedialnej przez prowadzącą, uzupełniana o debatę i burzę mózgu.

Pełny opis:

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje XIX-wieczne procesy historyczne w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach oraz relacje tego regionu ze światem. Prowadzące zastosują podejście z zakresu historii społecznej oraz socjologii historycznej, z uwzględnieniem historii idei. Stąd też obok omówienia najważniejszych wydarzeń w ujęciu diachronicznym, podczas zajęć skupimy się także na debacie nad zjawiskami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi, których konsekwencje odczuwa również współczesna Ameryka Łacińska i Karaiby.

XIX wiek dla latynoamerykańskiego regionu to okres walk o niepodległość, kształtowania się nowych republik i elit politycznych, kolejny etap modernizacji, konflikty zbrojne między młodymi państwami, ale również trwanie w systemie kolonialnym.

Zajęcia mają formę konwersatorium, w znacznej mierze opierają się na pracy indywidualnej i zespołowej studentek i studentów, polegającej na: wyszukiwaniu, selekcji i opracowaniu informacji; analizie oraz interpretacji źródeł pierwotnych i wtórnych, w tym tekstów naukowych i filmów dokumentalnych oraz zaprezentowaniu rezultatów tej pracy. Zastosowana zostanie także forma wykładu i prezentacji multimedialnej, uzupełniana o debatę i burzę mózgu.

Główne zakresy tematyczne:

1. Rewolucja francuska a wojny o niepodległość w Ameryce Łacińskiej.

2. Kształtowanie się mapy politycznej Ameryk. Granice nowych niepodległych państw. Walki o utrzymanie integralności, o ziemię i zasoby mineralne.

3. Konserwatyści i liberałowie w Ameryce Łacińskiej: geneza, ideologie, partie polityczne i walki zbrojne. Kształtowanie się kultury politycznej.

4. Relacje USA - Ameryka Łacińska i Karaiby.

5. Kształtowanie się tożsamości latynoamerykańskiej.

6. Problem niewolnictwa w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Polityka wobec Indian.

7. Stan gospodarczy a modernizacja XIX wiecznej Ameryki Łacińskiej.

8. Zmiany w zaludnieniu XIX wiecznej Ameryki Łacińskiej.

9. Przemiany społeczne w XIX w.

10. Początki ruchu robotniczego i nowe partie polityczne.

11. Ponowne odkrycie Ameryki dla świata: ważne odkrycia naukowe.

Literatura:

Podstawowa literatura ogólna:

-Bethell L. (1992) Historia de América Latina. Tomo 5. La independencia. Cambridge University Press / Editorial Crítica, Barcelona; https://rodrigomorenog.files.wordpress.com/2016/07/bethell-historia-de-amc3a9rica-latina-tomo-5-la-independencia.pdf

-Bethell L. (1992) Historia de América Latina. Tomo 6. America Latina independiente 1820-1870. Cambridge University Press / Editorial Crítica, Barcelona; https://www.academia.edu/26158277/Historia_de_Am%C3%A9rica_Latina_Tomo_VI_Leslie_Bethell_

-Bethell L. (1992) Historia de América Latina. Tomo 7. América Latina: sociedad y cultura. 1830-1930. Cambridge University Press / Editorial Crítica, Barcelona; https://www.academia.edu/26158776/Historia_de_Am%C3%A9rica_Latina_Tomo_VII_Leslie_Bethell_

-Barreneche O., Bisso A., Troisi Melean J. (coord.) (2017) Historia de América Latina. Recorridos temáticos e historiográficos: siglos XIX y XX. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata /La Plata.

Strony internetowe:

Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl

“La Memoria Política de México” https://www.memoriapoliticademexico.org/

Przykładowe teksty źródłowe (materiały do każdych zajęć będą udostępniane przez prowadzące z wyprzedzeniem):

• Ley Lerdo

• Doctrina de Monroe

• Enmienda Platt

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie: powiązania historii Ameryki Łacińskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym z nauką o kulturze i religii krajów hiszpańskojęzycznych [K_W01]; podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań właściwe dla historii Ameryki Łacińskiej [K_W03]; najważniejsze procesy i wydarzenia historyczne XIX-wiecznej Ameryki Łacińskiej [K_W06].

Umiejętności:

Absolwent potrafi: czytać ze zrozumieniem teksty naukowe o tematyce historycznej oraz dokumenty historyczne w języku hiszpańskim [K_U01]; przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim [K_U02]; rozpoznawać różne rodzaje XIX-wiecznych dokumentów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod [K_U03]; samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem XIX-wiecznych tekstów źródłowych, a także słowników, encyklopedii, opracowań monograficznych, itp. [K_U04]; przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł historycznych [K_U06].

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do: krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, a także rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju [K_K01]; planowania i organizacji pracy, rozwoju swojej przedsiębiorczości, współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej [K_K02]; aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy zarówno w zespole pełniąc różne role jak i w sposób autonomiczny [K_K03]; śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w kulturze Ameryki Łacińskiej [K_K04].

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

1. obowiązkowa obecność na zajęciach (10%), dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione

2. przygotowanie i aktywność w trakcie zajęć (40%); opracowanie materiałów do połowy zajęć

3. egzamin końcowy ustny (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembicz, Marta Wójtowicz-Wcisło
Prowadzący grup: Katarzyna Dembicz, Marta Wójtowicz-Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje XIX-wieczną historię Ameryki Łacińskiej oraz jej relacji ze światem. Prowadzące zastosują podejście z zakresu historii społecznej oraz socjologii historycznej, z uwzględnieniem historii idei. Obok omówienia najważniejszych wydarzeń w ujęciu diachronicznym, podczas zajęć skupimy się na zjawiskach społecznych, gospodarczych i kulturowych.

XIX wiek dla latynoamerykańskiego regionu to okres walk o niepodległość, kształtowania się nowych republik i elit politycznych, okres modernizacji, konflikty zbrojne między młodymi państwami, ale również trwanie w systemie kolonialnym.

Zajęcia opierają się na pracy indywidualnej i zespołowej studentów, polegającej na: wyszukiwaniu i opracowaniu informacji; analizie oraz interpretacji źródeł pierwotnych i wtórnych, w tym tekstów naukowych i filmów dokumentalnych oraz zaprezentowaniu rezultatów tej pracy. Zastosowana zostanie także forma wykładu i prezentacji multimedialnej przez prowadzącą, uzupełniana o debatę i burzę mózgu.

Pełny opis:

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje XIX-wieczne procesy historyczne w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach oraz relacje tego regionu ze światem. Prowadzące zastosują podejście z zakresu historii społecznej oraz socjologii historycznej, z uwzględnieniem historii idei. Stąd też obok omówienia najważniejszych wydarzeń w ujęciu diachronicznym, podczas zajęć skupimy się także na debacie nad zjawiskami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi, których konsekwencje odczuwa również współczesna Ameryka Łacińska i Karaiby.

XIX wiek dla latynoamerykańskiego regionu to okres walk o niepodległość, kształtowania się nowych republik i elit politycznych, kolejny etap modernizacji, konflikty zbrojne między młodymi państwami, ale również trwanie w systemie kolonialnym.

Zajęcia mają formę konwersatorium, w znacznej mierze opierają się na pracy indywidualnej i zespołowej studentek i studentów, polegającej na: wyszukiwaniu, selekcji i opracowaniu informacji; analizie oraz interpretacji źródeł pierwotnych i wtórnych, w tym tekstów naukowych i filmów dokumentalnych oraz zaprezentowaniu rezultatów tej pracy. Zastosowana zostanie także forma wykładu i prezentacji multimedialnej, uzupełniana o debatę i burzę mózgu.

Literatura:

LITERATURA OGÓLNA:

Bethell L. (1992) Historia de América Latina. Tomo 5. La independencia. Cambridge University Press / Editorial Crítica, Barcelona; https://rodrigomorenog.files.wordpress.com/2016/07/bethell-historia-de-amc3a9rica-latina-tomo-5-la-independencia.pdf

Bethell L. (1992) Historia de América Latina. Tomo 6. America Latina independiente 1820-1870. Cambridge University Press / Editorial Crítica, Barcelona; https://www.academia.edu/26158277/Historia_de_Am%C3%A9rica_Latina_Tomo_VI_Leslie_Bethell_

Bethell L. (1992) Historia de América Latina. Tomo 7. América Latina: sociedad y cultura. 1830-1930. Cambridge University Press / Editorial Crítica, Barcelona; https://www.academia.edu/26158776/Historia_de_Am%C3%A9rica_Latina_Tomo_VII_Leslie_Bethell_

Barreneche O., Bisso A., Troisi Melean J. (coord.) (2017) Historia de América Latina. Recorridos temáticos e historiográficos: siglos XIX y XX. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata /La Plata.

Strony internetowe:

Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl

“La Memoria Política de México” https://www.memoriapoliticademexico.org/

Przykładowe teksty źródłowe (materiały do każdych zajęć będą udostępniane przez prowadzące z wyprzedzeniem):

• Ley Lerdo

• Doctrina de Monroe

• Enmienda Platt

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.