Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Hiszpanii II ćwicz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HKH-21c1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Hiszpanii II ćwicz. 1
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki student powinien mieć dobrą orientację w historii Hiszpanii do XVIII wieku włącznie.

Skrócony opis:

W trakcie ćwiczeń studenci będą bliżej poznawali wybrane zagadnienia z historii Hiszpanii XIX i XX wieku. Na zajęcia studenci będą zobowiązani do przygotowania fragmentów opracowań historycznych lub wybranych tekstów źródłowych. Na każdych zajęciach studenci będą analizowali wskazane przez prowadzącego materiały źródłowe dotyczące historii Hiszpanii tego okresu. Podczas zajęć studenci zetkną się z różnego rodzaju źródłami (teksty, grafiki, piosenki, filmy), których wartość poznawczą będą musieli krytycznie ocenić.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest pogłębienie i rozszerzenie wiedzy przekazywanej w trakcie wykładów Historia Hiszpanii cz.2. Wybór tematów ćwiczeń podyktowany jest ujęciem społeczno-kulturowym. Głównym problemem zajęć będzie tzw. infrahistoria, a więc tematyka zazwyczaj pomijana w ogólnych opracowaniach historycznych i klasycznych ujęciach historiograficznych. Swoim zakresem zajęcia obejmują wydarzenia z historii Hiszpanii XIX i XX wieku. Na każde z nich studenci będą musieli przygotować fragmenty szerszego opracowania oraz wybrane teksty źródłowe. W trakcie ćwiczeń, bazując na wiedzy z wykładów oraz z opracowań, studenci będą analizowali źródła historyczne dotyczące omawianego zagadnienia. Charakter tych źródeł może być bardzo zróżnicowany (teksty, grafiki, piosenki, filmy). W każdym wypadku studenci będą musieli przyjąć postawę krytyczną wobec źródła i w efekcie ocenić jego wartość poznawczą. Analizie zawsze będzie towarzyszyła refleksja nad użytecznością wniosków dla otaczającej rzeczywistości. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwe paralele miedzy historią Hiszpanii i Polski.

Literatura:

Arana, Sabino (1965) "¿Qué somos?" (en:) Obras Completas, Buenos Aires, Editorial Sabindiar-Batza (fragmenty).

Bellegarrigue , Anselme (2014) “El manifesto de la anarquía”, Drapeau Noir (fragmenty). https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZXF1ZW5vbWFudWFsaW5kaXZpZHVhbGlzdGF8Z3g6NTFlMDMwNTg1MTRlMTM1Yw

Botkin, Wasilij (1983) "Listy o Hiszpanii", Warszawa, PIW, (fragmenty).

Costa, Joaquín "Oligarquía y caciquismo" (1901), Madrid, Establecimiento Tipográfico de Fortanet (fragmenty). http://www.vbeda.com/costa/oligarquiaycaciquismo.pdf

Díaz Fernández, Paloma (2005) “La dictadura de Primo de Rivera. Una oportunidad para la mujer”, Historia contemporánea, t.17, pp. 175-190. http://revistas.uned.es/index.php/ETFV/article/view/3118/2978

Gautier, Teofil (1979) "Podróż do Hiszpanii", Warszawa, PIW, (fragmenty).

Goya y Lucientes , Francisco de (1863), "Los desastres de la guerra", Madrid. http://www.gasl.org/refbib/Goya__Guerra.pdf

Junta Suprema Central (1808 )"El catecismo civil", Sevilla. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000079711&page=1

Lichnowsky, Felix (1945) “Recuerdos de la guerra carlista (1837-1839)”, Espasa-Calpe S. A., (fragmenty). https://carlismo.es/wp-content/uploads/2013/01/Recuerdos.pdf

Loach, Ken (1995) “Tierra y Libertad” (film).

Memoria de España – España, España (program dokumentalny RTVE). http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-espana-espana/3298145/

Miłkowski, Tadeusz (1999) "Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami", Łask, Leksem, (fragmenty).

Murguía, Manuel (1889)"El Regionalismo gallego", Habana, La Universal (fragmenty).

Rocker, Rudolf (2016) “¿Por qué soy anarquista?”, Grupo Pensamiento Crítico, n˚ 10. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncnVwb3BlbnNhbWllbnRvY3JpdGljfGd4OjFjODNmYzE5NThmMzYzZmI

Sem (2012) “Los Borbones en pelota”, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (fragmenty). https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/48/_ebook.pdf

Serra, Koldo (2016) “Gernika” (film).

Talero, Alberto (1979) "Las petroleras de 1909", Historia 16, 39, pp. 95-102.

Valentí Almirall (2007) "El sentido del catalanismo" (fragmenty). https://quiron.wordpress.com/2007/10/28/los-origenes-del-catalanismo-politico/

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

- zna elementarną terminologię używaną w opisie historii, rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W03)

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad historią (K_W04)

- ma podstawową wiedzę o procesach i faktach z historii Półwyspu Iberyjskiego w kontekście historii światowej (K_W09)

- potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje (K_U01)

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie historii (K_U02)

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U05)

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U06)

- posiada kompetencję językową w zakresie języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1, umożliwiającą zrozumienie, analizę i interpretację, a także przygotowanie prac ustnych i pisemnych w zakresie kulturoznawstwa i historii (K_U11)

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata (K_K06)

- potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski), korzystając z różnych mediów i form (K_K07)

- ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w kulturze Półwyspu Iberyjskiego (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Na początku każdych zajęć studenci piszą krótki sprawdzian, którego celem jest sprawdzenie znajomości materiałów źródłowych przeczytanych i przygotowanych przed zajęciami oraz wiedzy przekazanej w ramach poprzednich zajęć. Punkty zebrane ze sprawdzianów będą podstawą oceny końcowej. Na niektórych zajęciach, w zależności od dyspozycji grupy i zgłaszanych zainteresowań, zamiast punktów ze sprawdzianów, mogą zostać przyznane punkty za inny rodzaj aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 88 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grajber
Prowadzący grup: Ewa Grajber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Arana, Sabino (1965) "¿Qué somos?" (en:) Obras Completas, Buenos Aires, Editorial Sabindiar-Batza (fragmenty).

Botkin, Wasilij (1983) "Listy o Hiszpanii", Warszawa, PIW, (fragmenty).

Cąkała, Katarzyna "La prensa satírica catalana y sus realizaciones gráficas como el reflejo de la situación sociopolítica en Cataluña entre 1898 y 1936". Praca magisterska (fragmenty).

Galofré, Jordi (1992) "Historia de Catalunya", La Renaixença (siglo XIX), Ediciones Primera Plana, S. A. (Grupo Z) para El Periódico de Catalunya.

García Delgado, José Luis (coord.) (1992) "Las ciudades en la modernización de España : los decenios interseculares : VIII Coloquio de Historia Contemporánea de España", Siglo XXI de España Editores (fragmenty).

Gautier, Teofil (1979) "Podróż do Hiszpanii", Warszawa, PIW, (fragmenty).

Goya y Lucientes , Francisco de (1863), "Los desastres de la guerra", Madrid. http://www.gasl.org/refbib/Goya__Guerra.pdf

Junta Suprema Central (1808 )"El catecismo civil", Sevilla. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000079711&page=1

Lichnowsky, Felix (1945) "Recuerdos de la guerra carlista (1837-1839) ", Espasa-Calpe S. A., (fragmenty). https://carlismo.es/wp-content/uploads/2013/01/Recuerdos.pdf

Loach, Ken (1995) "Tierra y Libertad" (film).

Miłkowski, Tadeusz (1999) "Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami", Łask, Leksem, (fragmenty).

Murguía, Manuel (1889) "El Regionalismo gallego", Habana, La Universal (fragmenty).

Rojas, Carlos (2001) "Burbonowie pozbawieni tronu", Kraków, TAiWPN Universitas (fragmenty).

Talero, Alberto (1979) "Las petroleras de 1909", Historia 16, 39, pp. 95-102.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.