Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo w badaniach portugalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-JBP-11
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo w badaniach portugalistycznych
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 1 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Program przewiduje zapoznanie studentów z najważniejszymi kierunkami współczesnej lingwistyki, zasadami opisu języka naturalnego oraz działami językoznawstwa. Po ukończeniu kursu słuchacz/-ka powinien/powinna być przygotowany do samodzielnej lektury tekstów językoznawczych oraz mieć opanowane podstawowe wiadomości niezbędne do uczestnictwa w zajęciach z gramatyki opisowej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

I. Kierunki współczesnej lingwistyki

1. Strukturalizm (formalny i funkcyjny). Założenia metodologiczne. Pojęcia systemu, formy, funkcji, cechy relewantnej i redundantnej, diachronii, synchronii.

2. Lingwistyka generatywno-transformacyjna.

3. Językoznawstwo kognitywne.

II. Działy językoznawstwa

1. Językoznawstwo zewnętrzne: fonetyka, socjolingwistyka, psycholingwistyka, neurolingwistyka.

2. Językoznawstwo wewnętrzne: fonologia, morfologia, semantyka, syntaktyka, leksykologia, stylistyka).

III. Zasady opisu języka naturalnego

1. Zasady klasyfikacji genetycznej i typologicznej języków. Języki naturalne, etniczne (w tym kreolskie), międzyetniczne pidżiny, sztuczne); żywe, martwe. Rodziny i grupy językowe. Języki izolująco-pozycyjne, aglutynacyjne, fuzyjne.

2. Język portugalski jako język pluricentryczny. Języki kreolskie na bazie portugalskiego.

3. Morfologia.

4. Kategorie gramatyczne.

5. Zagadnienia składni

6. Semantyka

7. Leksykologia

8. Stylistyka.

Pełny opis:

Krótkie omówienie kierunków współczesnej lingwistyki (strukturalizm, lingwistyka generatywno transformacyjna, językoznawstwo kognitywne). Prezentacja działów językoznawstwa (zewnętrzne: fonetyka, socjolingwistyka, psycholingwistyka, neurolingwistyka; wewnętrzne: fonologia, morfologia, semantyka, syntaktyka, leksykologia, stylistyka). Zasady opisu języka naturalnego: klasyfikacja genetyczna i typologiczna języków; języki naturalne, etniczne, międzyetniczne pidżiny, sztuczne); żywe, martwe; rodziny i grupy językowe. Charakterystyka j. portugalskiego, j. kreolskie na bazie portugalskiego.

Morfologia: podział na części mowy, pojęcia morfemu, wyrazu, leksemu; fleksja a słowotwórstwo; derywacja, kompozycja; klasyfikacja rdzeni i afiksów.

Omówienie Kategorii gramatycznych w różnych typologicznie językach. Zagadnienia składni (składnia zgody, rekcja; zgodność czasów; szyk wewnątrz grupy nominalnej; struktura tematyczno-rematyczna zdania. Semantyka. Leksykologia (pochodzenie wyrazów; udział słownictwa odziedziczonego i zapożyczonego w słowniku i w tekście; neologizmy). Stylistyka (style funkcjonalne).

Literatura:

Weinsberg, A. Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983

Heinz, A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978

Fisiak, J., Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa 1985

Lyons, J. Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1975

Martinet, A., Podstawy lingwistyki funkcjonalnej, Warszawa 1970

Efekty uczenia się:

Student/-ka posiada wiedzę z zakresu wymienionego w opisie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny polega na odpowiedzeniu poprawnie i w sposób wyczerpujący na trzy losowane pytania egzaminacyjne. Przy trzech poprawnych odpowiedziach student/-ka otrzymuje ocenę bardzo dobrą, przy dwóch - dobrą, przy jednej - dostateczną.

Przy trzech poprawnych odpowiedziach istnieje możliwość wylosowania dodatkowego pytania, by otrzymać ocenę celującą (5!).

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu połówkowego, na którym student/-ka odpowiada na dwa losowane pytania egzaminacyjne, które obejmują 2/3 przerobionego materiału.

Prowadzący może uwzględnić wysoką aktywność na konwersatorium jako czynnik podwyższający ocenę z egzaminu ustnego.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Belina
Prowadzący grup: Michał Belina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wielocentrowość języka portugalskiego i pluralizm kulturowy krajów portugalskojezycznych:

Celem proponowanych zajęć jest zaprezentowanie studentom aktualnej sytuacji świata luzofonii oraz wskazanie na swoistą jedność językową w kontekście różnorodności kulturowej krajów portugalskojęzycznych.

Pełny opis:

Język portugalski jest jednym z tych języków światowych, które mogą poszczycić się największą liczbą swych użytkowników. W zależności od źródła informacji uważany jest za czwarty lub piąty język świata mający około 260 milionów użytkowników.

Mówi się, że jest to język plurikontynentalny i policentryczny. Plurikontynentalny, gdyż funkcjonuje na czterech kontynentach naszej planety, a realizuje się w wielu odmianach językowych. Policentryczny, gdyż trudno by było uznać, że posiada tylko jedno centrum. Język portugalski jest bowiem językiem Portugalczyków w Europie, Brazylijczyków w Ameryce Południowej, mieszkańców afrykańskich krajów, takich jak: Angola, Mozambik, Gwinea Bissau, archipelagu Wysp Zielonego Przylądka oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, a także Timoru Wschodniego w Azji, nie licząc wielu afrykańskich i azjatyckich wspólnot, których to mieszkańcy posługują się językami kreolskimi na bazie języka portugalskiego. W ośmiu krajach świata język portugalski jest językiem oficjalnym i urzędowym. Wszystkie te kraje, od 1996 roku, tworzą wspólnotę krajów języka portugalskiego (PALOP).

Celem proponowanych zajęć jest zaprezentowanie studentom aktualnej sytuacji świata luzofonii oraz wskazanie na swoistą jedność językową w kontekście różnorodności kulturowej krajów portugalskojęzycznych.

Literatura:

1.Ferronha, A.L., Lourenço, E., Mattoso, J., Medeiros, C.A., Marquilhas, R., Ferreira, M.B., Bettencourt, M., Pereira, D., Atlas da Língua Portuguesa na História e no Mundo, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, 1992.

2. Hlibowicka-Węglarz B., Język portugalski w świecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2003.

3. Hlibowicka-Węglarz B., 2013, Portugalskie języki kreolskie w Afryce, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2013.

4. Reto, L.A., Machado, F.L., Esperança, J.P., Novo Atlas da Língua Portuguesa, Camões, Lisboa, 2016.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2021/2022.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Belina
Prowadzący grup: Michał Belina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wielocentrowość języka portugalskiego i pluralizm kulturowy krajów portugalskojezycznych:

Celem proponowanych zajęć jest zaprezentowanie studentom aktualnej sytuacji świata luzofonii oraz wskazanie na swoistą jedność językową w kontekście różnorodności kulturowej krajów portugalskojęzycznych.

Pełny opis:

Język portugalski jest jednym z tych języków światowych, które mogą poszczycić się największą liczbą swych użytkowników. W zależności od źródła informacji uważany jest za czwarty lub piąty język świata mający około 260 milionów użytkowników.

Mówi się, że jest to język plurikontynentalny i policentryczny. Plurikontynentalny, gdyż funkcjonuje na czterech kontynentach naszej planety, a realizuje się w wielu odmianach językowych. Policentryczny, gdyż trudno by było uznać, że posiada tylko jedno centrum. Język portugalski jest bowiem językiem Portugalczyków w Europie, Brazylijczyków w Ameryce Południowej, mieszkańców afrykańskich krajów, takich jak: Angola, Mozambik, Gwinea Bissau, archipelagu Wysp Zielonego Przylądka oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, a także Timoru Wschodniego w Azji, nie licząc wielu afrykańskich i azjatyckich wspólnot, których to mieszkańcy posługują się językami kreolskimi na bazie języka portugalskiego. W ośmiu krajach świata język portugalski jest językiem oficjalnym i urzędowym. Wszystkie te kraje, od 1996 roku, tworzą wspólnotę krajów języka portugalskiego (PALOP).

Celem proponowanych zajęć jest zaprezentowanie studentom aktualnej sytuacji świata luzofonii oraz wskazanie na swoistą jedność językową w kontekście różnorodności kulturowej krajów portugalskojęzycznych.

Literatura:

1.Ferronha, A.L., Lourenço, E., Mattoso, J., Medeiros, C.A., Marquilhas, R., Ferreira, M.B., Bettencourt, M., Pereira, D., Atlas da Língua Portuguesa na História e no Mundo, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, 1992.

2. Hlibowicka-Węglarz B., Język portugalski w świecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2003.

3. Hlibowicka-Węglarz B., 2013, Portugalskie języki kreolskie w Afryce, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2013.

4. Reto, L.A., Machado, F.L., Esperança, J.P., Novo Atlas da Língua Portuguesa, Camões, Lisboa, 2016.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2021/2022.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)